ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Engineering and engineering trades not further defined


จำนวน 162 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25550011104816 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมชีวเวช
BIOCHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25390011100432 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560011103107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530011103892 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การจัดการทางวิศวกรรม
ENGINEERING MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540011104152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมชีวเวช
BIOCHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540011104139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560011103063 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480011105538 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM
วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490011105708 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540011105513 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOLOGICAL ENGINEERING CHULALONGKORN UNIVERSITY
วิศวกรรมชีวเวช
BIOLOGICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420021100177 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470021100555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ENGINEERING MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการวิศวกรรม
ENGINEERING MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470021100577 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN FIRE PROTECTION ENGINEERING
วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
FIRE PROTECTION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550021101959 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ (วิทยาเขตศรีราชา)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25360021100417 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420021100785 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING AND ENGINEERING MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการวิศวกรรม
INDUSTRIAL ENGINEERING AND ENGINEERING MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420021100829 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
DOCTOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430021101361 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25440021100675 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN SAFETY ENGINEERING
วิศวกรรมความปลอดภัย
SAFETY ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530021103612 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ENGINEERING MANAGEMENT
การจัดการวิศวกรรม
ENGINEERING MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650024001536 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420031100066 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 4 ปี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550031104853 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL AND LOGISTICS ENGINEERING MANAGEMENT
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
INDUSTRIAL AND LOGISTICS ENGINEERING MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520031109348 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450031102938 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมอุตสาหการ และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410041100112 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25440041100071 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500041111395 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530041104751 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520051100688 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ
วิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ
ENGINEERING AND BUSINESS MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510051100699 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ
วิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25440051100116 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25330051100068 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470051100334 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490051100393 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
การจัดการวิศวกรรม
ENGINEERING MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500051109899 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ENGINEERING MANAGEMENT
การจัดการทางวิศวกรรม
ENGINEERING MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570051101459 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม
INDUSTRIAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490051108875 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490051108908 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480051109021 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (สองสถาบัน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งน็อตติ้งแฮม และ มหาวิทยาลัยแห่งนิวเซาท์เวลส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660054002306 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING AND SMART LOGISTICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์อัจฉริยะ
INDUSTRIAL ENGINEERING AND SMART LOGISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530061101939 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500061111702 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600066000266 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510071105292 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510071105393 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550071102506 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500081105988 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500081106765 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
MANAGEMENT ENGINEERING AND LOGISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510081108577 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
การจัดการงานวิศวกรรม
ENGINEERING MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600081100646 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENGINEERING MANAGEMENT
การจัดการงานวิศวกรรม
ENGINEERING MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610081100208 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENGINEERING BUSINESS
ธุรกิจวิศวกรรม
ENGINEERING BUSINESS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410091100332 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540101102262 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490101103853 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิศวกรรมวัสดุ
MATERIALS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520103208473 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520103203413 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560101104121 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อุปทาน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570101105224 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
การจัดการวิศวกรรม
ENGINEERING SYSTEMS AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430141100341 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมอุตสาหการ
PRODUCTION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510141104557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 5 ปี)
BACHELOR OF SCIENCE IN INDUSTRIAL EDUCATION PROGRAM IN PRODUCTION ENGINEERING
วิศวกรรมอุตสาหการ
PRODUCTION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470141104035 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมอุตสาหการ
PRODUCTION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520151104425 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520151104493 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480151103429 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520151104572 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์
POLYMER ENGINEERING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460151101021 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510151107833 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510151107888 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570151105242 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมการผลิต
PRODUCTION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520161105563 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490161106335 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550161103081 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมป้องกันประเทศ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560161104375 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25370171100033 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560171102431 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์
PRODUCT DESIGN ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490171108406 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480171110126 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480171110137 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25340181100668 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480181108924 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480181108979 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520191105871 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490191109679 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560191104841 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
การจัดการงานวิศวกรรม
ENGINEERING MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25370201100249 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480201109995 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิศวกรรมการจัดการ
MANAGEMENT ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500201111887 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิศวกรรมการจัดการ
MANAGEMENT ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490211108243 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530261100672 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนครพนม
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510271103505 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยพะเยา
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25310541100061 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520561101653 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การจัดการวิศวกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470561101398 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510561103755 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530561103364 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ธุรกิจวิศวกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25440601100308 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
st. john's university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520611103717 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25670614001218 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและกระบวนการเคมี
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL AND CHEMICAL PROCESS ENGINEERING
วิศวกรรมอุตสาหการและกระบวนการเคมี
INDUSTRIAL AND CHEMICAL PROCESS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25320681100203 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยรังสิต
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500831105587 มหาวิทยาลัยราชธานี
ratchathani university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชธานี
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520901105025 มหาวิทยาลัยธนบุรี
thonburi university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธนบุรี
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481031104913 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25461031102391 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การจัดการทางวิศวกรรม
ENGINEERING MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25591031100461 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ธุรกิจวิศวกรรม
ENGINEERING BUSINESS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25471041102246 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
north eastern university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25591041100451 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
north eastern university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การจัดการงานวิศวกรรม
ENGINEERING MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481071110576 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
vongchavalitkul university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
การจัดการงานวิศวกรรม
ENGINEERING MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481071110587 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
vongchavalitkul university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
การจัดการงานวิศวกรรม
ENGINEERING MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561101104807 วิทยาลัยสันตพล
santapol college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยสันตพล
เทคโนโลยี
TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25451111102157 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
south-east asia university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25431111100765 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
south-east asia university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
การจัดการงานวิศวกรรม
ENGINEERING MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501121104206 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
eastern asia university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25431231101062 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
north-chiang mai university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511271104362 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25381321100177 สถาบันรัชต์ภาคย์
rajapark institute
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันรัชต์ภาคย์
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501451110841 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
การจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561481102469 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511511110995 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิศวกรรมการจัดการ
ENGINEERING MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551511106488 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิศวกรรมการจัดการ
ENGINEERING MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551561105325 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วิศวกรรมการจัดการ
MANAGEMENT ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25671604001275 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการคุณภาพ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN PRODUCTION ENGINEERING AND QUALITY MANAGEMENT
วิศวกรรมการผลิตและการจัดการคุณภาพ
PRODUCTION ENGINEERING AND QUALITY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561621101565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วิศวกรรมการจัดการ
MANAGEMENT ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521631102754 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531641101092 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิศวกรรมการจัดการ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531641105186 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิศวกรรมการจัดการ
MACHATRONIC ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25571701103128 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การจัดการงานวิศวกรรม
ENGINEERING MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25671744002351 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN INDUSTRIAL MANAGEMENT (CONTINUING PROGRAM)
การจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481801109442 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ENGINEERING MANAGEMENT
การจัดการงานวิศวกรรม
ENGINEERING MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521811102506 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสยาม
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25341811100212 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยสยาม
การจัดการงานวิศวกรรม
ENGINEERING MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501871109723 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
pathumwan institute of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501911103798 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481911104033 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491911109693 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501921104734 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ (4 ปี)
BACHELOR OF SCIENCE IN TECHNICAL EDUCATION PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481921104449 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631928000527 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENGINEERING
วิศวกรรมศาสตร์
ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511931108369 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501941102778 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501941103746 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611941100593 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY PROGRAM IN MECHANICAL ENGINEERING (CONTINUING PROGRAM)
วิศวกรรมเครื่องกล
MECHANICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25581951101395 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511951103412 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (วิทยาเขตวังไกลกังวล)
BACHELOR OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY PROGRAM IN INDUSTRIAL ELECTRICAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531961102199 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511961108464 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
CERTICATE OF VOCATIONAL EDUCATION PROGRAM IN ENGINEERING PREPARATION
วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531971102358 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTNAL ENGINEERING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551971101405 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561971100451 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิศวกรรมการผลิต
PRODUCTION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511981102559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25401981100724 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621994003319 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY PROGRAM IN INDUSTRIAL PIPING TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม
INDUSTRIAL PIPING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611994001395 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611994001384 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25571991103615 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมท่ออุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL PIPING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25571991102748 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501991105801 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582041100044 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
chulachomklao royal military academy
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25552281101275 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
thai-nichi institute of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25542501101267 สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
panyapiwat of management
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25642504005388 สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
panyapiwat of management
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING AND INTELLIGENT MANUFACTURING
วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ
INDUSTRIAL ENGINEERING AND INTELLIGENT MANUFACTURING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25592681100396 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
pasific institute of management science
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ENGINEERING BUSINESS
ธุรกิจวิศวกรรม
ENGINEERING BUSINESS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582881100443 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
suvarnabhumi institute of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
วิศวกรรมความปลอดภัย
SAFETY ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี