ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Information and Communication Technologies (ICTs) not elsewhere classified


จำนวน 60 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25620014002961 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS AND SCIENCE PROGRAM IN INTEGRATED INNOVATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
นวัตกรรมบูรณาการ
INTEGRATED INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630036002551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์
DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640048002105 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN DATA SCIENCE
วิทยาการข้อมูล
DATA SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610054001377 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (หลักสูตรพหุวิทยาการ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DIGITAL TRANSFORMATION AND INNOVATION (MULTIDISCIPLINARY PROGRAM)
นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล
DIGITAL TRANSFORMATION AND INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640056005592 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรทางไกล)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND INTERNET OF THINGS (INTERNATIONAL PROGRAM) (DISTANCE EDUCATION PROGRAM)
ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND INTERNET OF THINGS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630064005206 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS AND SCIENCE PROGRAM IN CREATIVE TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
เทคโนโลยีสร้างสรรค์
CREATIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650084001397 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS AND TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
BUSINESS AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530091103474 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นวัตกรรมสื่อสารสังคม
SOCIAL COMMUNICATION INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650094001714 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูล
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DATA ENGINEERING
วิศวกรรมข้อมูล
DATA ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630108002189 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN DATA SCIENCE
วิทยาการข้อมูล
DATA SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630106002176 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DATA SCIENCE
วิทยาการข้อมูล
DATA SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590136000307 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DIGITAL TECHNOLOGY INNOVATION
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
DIGITAL TECHNOLOGY INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640144003643 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแนวสร้างสรรค์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN CREATIVE TECHNOLOGY (MULTIDISCIPLINARY PROGRAM) (INTERNATIONAL PROGRAM)
เทคโนโลยีแนวสร้างสรรค์
CREATIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620166002385 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล และการวิเคราะห์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DATA SCIENCE AND ANALYTICS
วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
DATA SCIENCE AND ANALYTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640166004255 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR BUSINESS ANALYTICS
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR BUSINESS ANALYTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660164000431 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640168004898 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR BUSINESS ANALYTICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR BUSINESS ANALYTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660164002951 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630194000857 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (วิทยาเขตจันทบุรี)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND SMART TECHNOLOGY
ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND SMART TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650194001028 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DATA SCIENCE AND DATA ANALYTICS
วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
DATA SCIENCE AND ANALYTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650194001941 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร (หลักสูตรต่อเนื่อง)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN DIGITAL TECHNOLOGY FOR HUMAN RESOURCE TRAINING IN THE ORGANIZATION (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
DIGITAL TECHNOLOGY FOR HUMAN RESOURCE TRAINING IN THE ORGANIZATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610201100288 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
เทคโนโลยีผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630201100075 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640204003684 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DATA SCIENCE AND ANALYTICS
วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
DATA SCIENCE AND ANALYTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640214001931 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลประยุกต์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED DATA SCIENCE
วิทยาการข้อมูล
DATA SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640238000666 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์
DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630236000584 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์
DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25670254000544 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY PROGRAM IN DIGITAL TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีดิจิทัล
DIGITAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640274001004 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DATA SCIENCE AND APPLICATION
วิทยาการข้อมูลและการประยุกต์
DATA SCIENCE AND APPLICATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630514000842 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE ENGINEERING AND DATA SCIENCE
วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล
ARTIFICIAL INTELLIGENCE ENGINEERING AND DATA SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650564006227 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรแซนด์บ็อกซ์)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DATA SCIENCE (SANDBOX)
วิทยาการข้อมูล
DATA SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650566006297 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรแซนด์บ็อกซ์)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DATA SCIENCE (SANDBOX)
วิทยาการข้อมูล
DATA SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630731100048 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE
ปัญญาประดิษฐ์
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641404001437 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและอุตสาหกรรมดิจิทัล
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DATA SCIENCE AND DIGITAL INDUSTRY
วิทยาการข้อมูลและอุตสาหกรรมดิจิทัล
DATA SCIENCE AND DIGITAL INDUSTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631441100069 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล
นวัตกรรมดิจิทัล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641484001335 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการข้อมูลดิจิทัล
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN DIGITAL DATA MANAGEMENT
การจัดการข้อมูลดิจิทัล
DIGITAL DATA MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621526000349 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641568003465 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY FOR EDUCATION
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY FOR EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641624004435 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491651108996 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การจัดการความรู้
KNOWLEDGE MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631691100037 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651704000014 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DATA SCIENCE
วิทยาการข้อมูล
DATA SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631711100175 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล
นวัตกรรมดิจิทัล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651714003828 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DIGITAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีดิจิทัล
DIGITAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491771101373 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541771105259 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651776003849 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DIGITAL BUSINESS TECHNOLOGY
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
DIGITAL BUSINESS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561921101028 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641934005778 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจดิจิทัล (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DIGITAL BUSINESS AND INNOVATION
นวัตกรรมและธุรกิจดิจิทัล
DIGITAL BUSINESS AND INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25671974000523 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมดิจิทัล
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE ENGINEERING AND DIGITAL INNOVATION
วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมดิจิทัล
ARTIFICIAL INTELLIGENCE ENGINEERING AND DIGITAL INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631981100067 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการจัดการข้อมูล
วิทยาการการจัดการข้อมูล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651984002974 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรต่อเนื่อง)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DIGITAL BUSINESS TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
DIGITAL BUSINESS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661988000922 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ศูนย์นนทบุรี)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN DIGITAL MEDIA TECHNOLOGY
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
DIGITAL MEDIA TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631991001372 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN COMPUTER TECHNICAL
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
COMPUTER TECHNICAL
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651998004858 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN APPLIED INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์
APPLIED INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25662033503728 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (วิทยาลัยชุมชนสงขลา)
ASSOCIATE OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS DIGITAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ
BUSINESS DIGITAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25662033503739 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (วิทยาลัยชุมชนพังงา)
ASSOCIATE OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS DIGITAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ
BUSINESS DIGITAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582061100069 โรงเรียนนายเรืออากาศ
navaminda kasatriyadhiraj royal air force academy
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER
คอมพิวเตอร์
COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25652724006486 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
institute of vocational education central region 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN DIGITAL BUSINESS TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
DIGITAL BUSINESS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25652724006497 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
institute of vocational education central region 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN DIGITAL BUSINESS TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
DIGITAL BUSINESS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25662754002723 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
institute of vocational education : southern region 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN DIGITAL BUSINESS TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
DIGITAL BUSINESS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25672774001949 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
institute of vocational education : eastern region
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN DIGITAL BUSINESS TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
DIGITAL BUSINESS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25652784003658 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
institute of vocational education:northeastern region 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรต่อเนื่อง) (วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN DIGITAL BUSINESS TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
DIGITAL BUSINESS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25652814005889 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
institute of vocational education:northeastern region 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN DIGITAL BUSINESS TECHNOLOGY (Continuing Program)
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
DIGITAL BUSINESS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25672864002175 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
institute of vocational education:northeastern region4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN DIGITAL BUSINESS TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
DIGITAL BUSINESS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี