ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Software and applications development and analysis


จำนวน 237 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25490011111626 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY CHULALONGKORN UNIVERSITY
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420011101032 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560011103085 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570011101624 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420011100345 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450011100023 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MASTER OF SCIENCE PROGRAM
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460011102645 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BUSINESS SOFTWARE DEVELOPMENT CHULALONGKORN UNIVERSITY
การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ
BUSINESS SOFTWARE DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490021100017 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460021100341 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN SOFTWARE AND KNOWLEDGE ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้
SOFTWARE AND KNOWLEDGE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25300021100231 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430021101348 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610024000801 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610024001238 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510031100235 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษานานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460031100072 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460031100127 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590031101472 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470041100175 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430041100092 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500041100459 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620041100182 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DATA SCIENCE
วิทยาการข้อมูล
DATA SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620041100206 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลเกม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DIGITAL GAME
ดิจิทัลเกม
DIGITAL GAME
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610041100189 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
MASTER OF SCIENCE IN DATA SCIENCE
วิทยาการข้อมูล
DATA SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640048001756 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควอนตัม (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN QUANTUM SCIENCE AND TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควอนตัม
QUANTUM SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640046001743 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควอนตัม (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN QUANTUM SCIENCE AND TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควอนตัม
QUANTUM SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650044000757 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MODERN MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
MODERN MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520051100644 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470051100367 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25400051100303 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520051102624 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570051100223 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
SOFTWARE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430051101487 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610054001412 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (หลักสูตรพหุวิทยาการ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DATA SCIENCE AND INNOVATION (MULTIDISCIPLINARY COURSE)
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล
DATA SCIENCE AND INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450061100895 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510061110083 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
HEALTH INFORMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25370061100468 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25440061101039 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25330071100285 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510081100501 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510081100523 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500081106721 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660088001562 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ (พระราชวังสนามจันทร์)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN HEALTH INFORMATICS
สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
HEALTH INFORMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450091100955 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550091106211 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480101103751 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
SOFTWARE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510101104935 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500101104675 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศาทงธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบสารสนเทศ
INFORMATION SYSTEM
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500101111245 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550101106289 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610121600150 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BUSINESS ANALYTICS AND DATA SCIENCE
การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล
BUSINESS ANALYTICS AND DATA SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500121107557 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520121104962 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS
วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520121101002 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490131102877 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL BUSINESS INNOVATION
นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
DIGITAL BUSINESS INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490131103057 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610131101035 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520141104683 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ -มัลติมิเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมิเดีย
APPLIED COMPUTER SCIENCE MULTIMEDIA
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450141100534 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
APPLIED COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510141104772 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540141104966 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530141104976 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์เพื่อวิทยาการข้อมูล
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SOFTWARE ENGINEERING FOR DATA SCIENCE
วิศวกรรมซอฟต์แวร์เพื่อวิทยาการข้อมูล
SOFTWARE ENGINEERING FOR DATA SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520141108946 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาการคอมพิวเตอร์-คณิตศาสตร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530151102479 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540151103303 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520151106585 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530151104944 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610151600348 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620151100050 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาการสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540161102628 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510161106247 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
SOFTWARE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510161106539 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480161106233 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560161104601 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คอมพิวเตอร์ศึกษา
COMPUTER EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480181100554 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25400181100612 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640184004716 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DATA SCIENCE AND SOFTWARE INNOVATION
วิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ
COMPUTER GRAPHIC AND PRINTING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630184004636 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650186003742 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY AND DIGITAL INNOVATION
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
INFORMATION TECHNOLOGY AND DIGITAL INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530191103104 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
SOFTWARE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480191107226 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500191110661 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540191104488 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480191109127 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
BUSINESS INFORMATION SYSTEMS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500191112562 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
BUSINESS INFORMATION SYSTEM
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25370201100227 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450201102779 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500201112034 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450201102882 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500211107276 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540211103232 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540211103276 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650214003271 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480221105137 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วิทยาเขตพัทลุง)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540231102367 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
SOFTWARE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430241100667 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE AND INNOVATION
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม
COMPUTER SCIENCE AND INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480241101721 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SOFTWARE ENGINEERING
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
SOFTWARE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510271104473 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25300511100178 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470511101279 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
SOFTWARE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510511108902 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การพัฒนาซอฟต์แวร์
SOFTWARE DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530531100727 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ
ระบบสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490531106033 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490531106055 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
SOFTWARE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25390541100115 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
SOFTWARE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25390541100126 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550541100192 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
APPLIED COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500541103469 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโมบายเว็บแอพพลิเคชัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การพัฒนาซอฟท์แวร์
MOBILE SATELLITE COMMUNICATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500541109962 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
SOFTWARE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620541100267 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620541100265 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650544000678 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE AND SOFTWARE DEVELOPMENT INNOVATION
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์
COMPUTER SCIENCE AND SOFTWARE DEVELOPMENT INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510561103676 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610561100022 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
เทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610561100036 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630564000893 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620566000859 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25320681100179 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25350731100112 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25330741100188 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510741105577 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510741105599 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25411001100456 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
chaopraya university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521031105345 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลมีเดียและระบบเกม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม
DIGITAL MEDIA AND GAME SYSTEM ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491031111866 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม
GAME DESIGN AND MULTIMEDIA
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611031100028 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651056001645 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
far eastern university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมดิจิทัล
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DATA SCIENCE AND DIGITAL INNOVATION
วิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมดิจิทัล
DATA SCIENCE AND DIGITAL INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491061109035 มหาวิทยาลัยภาคกลาง
phakklang university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยภาคกลาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511071107363 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
vongchavalitkul university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25411081100681 มหาวิทยาลัยเอเชียน
asian university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยเอเชียน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25381111102225 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
south-east asia university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491221106311 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531221103086 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SOFTWARE ENGINEERING
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
SOFTWARE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641224004216 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY AND DIGITAL INNOVATION
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
INFORMATION TECHNOLOGY AND DIGITAL INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541281103613 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
the eastern university of management and technology administative organization
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม
COMPUTER ANEMATION AND GAME ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611281100059 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
the eastern university of management and technology administative organization
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661284001346 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
the eastern university of management and technology administative organization
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611291100027 มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก
asia pacific international university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521311106617 มหาวิทยาลัยเนชั่น
yonok university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621371100066 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
fatoni university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491391105072 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541401102492 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม
COMPUTER ANEMATION AND GAME ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25471401102415 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491411102587 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501421106999 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521431103112 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501441102604 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ
WEB PROGRAMMING AND SECURITY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25471441101431 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541451103566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DIGITAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีดิจิทัล
DIGITAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551461103884 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491471106779 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531471103793 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
SOFTWARE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521471107267 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
การพัฒนาซอฟต์แวร์
SOFTWARE DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551481103695 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25601481100685 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL INNOVATION
ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641484001291 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DIGITAL MEDIA TECHNOLOGY
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
DIGITAL MEDIA TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501491105906 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501501105266 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491511104063 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501521101769 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621521100086 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25471531100273 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501541100502 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501551106443 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551561102131 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
SOFTWARE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481561109737 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501571102946 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25401591100787 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491601106807 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501611100724 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE AND DATA INNOVATION
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล
COMPUTER SCIENCE AND DATA INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501611100858 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SOFTWARE ENGINEERING
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
SOFTWARE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501621101298 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521631102732 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561631100014 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
SOFTWARE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521641103014 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511651104173 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611651100046 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491661101898 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25301671100166 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491681100719 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481691101564 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481701105514 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25581701101285 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
APPLIED COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481711107091 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501711108274 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
SOFTWARE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631711100835 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสมาร์ตแอ็ปพลิเคชัน
สมาร์ตแอ็ปพลิเคชัน
SMART APPLICATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491721109545 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491731104449 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511741102924 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491751102833 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531751104334 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี
INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511761106021 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491771101362 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541771101064 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดียและอีสปอร์ต
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MULTIMEDIA AND E-SPORTS
มัลติมีเดียและอีสปอร์ต
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491791108474 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491791108496 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คอมพิวเตอร์ประยุกต์
COMPUTER APPLICATIONS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611791100025 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ
นวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551801101171 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641804005864 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DIGITAL TECHNOLOGY INNOVATION
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
DIGITAL TECHNOLOGY INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511811102483 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641814001995 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DIGITAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
DIGITAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661814003369 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและคอมพิวเตอร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER AND DATA SCIENCE
วิทยาการข้อมูลและคอมพิวเตอร์
COMPUTER AND DATA SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511911104723 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25601911100245 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิทยาการสารสนเทศ
INFORMATION SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631914002399 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN LEARNING INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGY
นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
LEARNING INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481921104236 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551921102445 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ระบบสารสนเทศ
INFORMATION SYSTEM
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661924001966 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมระบบสารสนเทศ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN INNOVATION INFORMATION SYSTEMS
นวัตกรรมระบบสารสนเทศ
INNOVATION INFORMATION SYSTEMS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25441931100328 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25591931101361 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501941102699 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621941100023 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621941100020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531961102144 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661964001757 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN SOFTWARE ENGINEERING
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
SOFTWARE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551971101394 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
BUSINESS INFORMATION SYSTEM
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25441981100234 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641984004097 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641986000916 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DIGITAL MEDIA TECHNOLOGY
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
DIGITAL MEDIA TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25601991100244 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501991105823 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25492031103767 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชน
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25652284004417 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
thai-nichi institute of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING AND ARTIFICIAL INTELLIGENC
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
COMPUTER ENGINEERING AND ARTIFICIAL INTELLIGENC
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25612611100033 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
pitchayabundit college
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อดิจิทัล
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY DIGITAL MEDIA
เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อดิจิทัล
INFORMATION TECHNOLOGY DIGITAL MEDIA
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25652704001973 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
institute of vocational education central region 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรต่อเนื่อง) (วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25652714003976 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
institute of vocational education central region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรต่อเนื่อง) (วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25652724003538 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
institute of vocational education central region 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรต่อเนื่องฉ (วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25642724004538 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
institute of vocational education central region 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ (หลักสูตรต่อเนื่อง) (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN COMPUTER PROGRAMMER (CONTINUING PROGRAM)
คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
COMPUTER PROGRAMMER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25652764004409 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
institute of vocational education : southern region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25632774004454 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
institute of vocational education : eastern region
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคระยอง
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25632804004694 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
institute of vocational education:northeastern region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรต่อเนื่อง) (วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25662804001637 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
institute of vocational education:northeastern region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ (หลักสูตรต่อเนื่อง) (วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN COMPUTER PROGRAMMER (CONTINUING PROGRAM)
คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
COMPUTER PROGRAMMER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25652844005005 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
institute of vocational education:northeastern region2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25602891100323 สถาบันวิทยสิริเมธี
vidyasirmedhi institute of science and technology
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันวิทยสิริเมธี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25602891100334 สถาบันวิทยสิริเมธี
vidyasirmedhi institute of science and technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันวิทยสิริเมธี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี