ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Database and network design and administration


จำนวน 58 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25530011103903 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศปริภูมิทางวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศปริภูมิทางวิศวกรรม
SPATIAL INFORMATION SYSTEM IN ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490011105451 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERING
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640016004506 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการดูแลรักษาข้อมูลและสารสนเทศ
MASTER OF ARTS PROGRAM IN DATA AND INFORMATION CURATION
การดูแลรักษาข้อมูลและสารสนเทศ
DATA AND INFORMATION CURATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660024000558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DATA SCIENCE
วิทยาการข้อมูล
DATA SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660034000414 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN CYBERSECURITY
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
CYBERSECURITY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550041101636 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมระบบสารสนเทศ
INFORMATION SYSTEMS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610041100042 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
นวัตกรรมดิจิทัล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640058001781 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN PUBLIC HEALTH AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
สาธารณสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
PUBLIC HEALTH AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570061103317 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเวชสารสนเทศ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การจัดการสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640064000876 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DIGITAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
เทคโนโลยีดิจิทัล
DIGITAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25580068000683 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450071101267 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
DECISION SUPPORT SYSTEM
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640126005577 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CYBERSECURITY RISK MANAGEMENT
การจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร์
CYBERSECURITY RISK MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500141111835 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570151103159 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การสื่อสาร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25580156000062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY FOR EDUCATION
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY FOR EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640158001692 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
DOCTOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN NETWORK AND INFORMATION SECURITY MANAGEMENT
การบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
NETWORK AND INFORMATION SECURITY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650154000822 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีความมั่นคง
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SECURITY INNOVATION AND TECHNOLOGY
นวัตกรรมและเทคโนโลยีความมั่นคง
SECURITY INNOVATION AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660164000587 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DIGITAL TECHNOLOGY AND INTEGRATED INNOVATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเชิงบูรณาการ
DIGITAL TECHNOLOGY AND INTEGRATED INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660164002769 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DIGITAL TECHNOLOGY AND INTEGRATED INNOVATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเชิงบูรณาการ
DIGITAL TECHNOLOGY AND INTEGRATED INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560561100792 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เว็บและโมบายเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570561100613 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
MATHEMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500611100148 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วิศวกรรมเครือข่าย
NETWORK ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520611101671 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540611101302 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วิศวกรรมเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
NETWORK ENGINEERING AND INTERNET
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540611105587 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
NETWORK ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25580681101732 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CYBERSECURITY MANAGEMENT
การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
CYBERSECURITY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510741105667 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาขาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
COMMUNICATION AND COMPUTING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510741105566 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
COMMUNICATION AND COMPUTING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460741102231 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
COMPUTER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561031104113 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เว็บและโมบายเทคโนโลยี
MOBILE SATELLITE COMMUNICATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521031108686 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เว็บและโมบายเทคโนโลยี
WEB AND CONTENT DESIGN
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521031109441 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การออกแบบเว็บและเนื้อหา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501081110265 มหาวิทยาลัยเอเชียน
asian university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเอเชียน
วิศวกรรมระบบสารสนเทศ
INFORMATION SYSTEMS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641116003283 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
south-east asia university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MANAGEMENT OF DIGITAL TECHNOLOGY INNOVATION (ONLINE PROGRAM)
การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
MANAGEMENT OF DIGITAL INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641166000972 มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
south east bangkok college
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621528000094 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
การจัดการสารสนเทศ
INFORMATION MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561561102424 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MANAGEMENT OF DIGITAL INFORMATION TECHNOLOGY
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
TECHNOLOGY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641564003145 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MANAGEMENT OF DIGITAL INNOVATION
การจัดการเทคโนโลยี
TECHNOLOGY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511711101479 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วิศวกรรมเครือข่าย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481711107146 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
COMPUTER NETWORK ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621748000313 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การบริหารเทคโนโลยี
TECHNOLOGY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641748003296 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT FOR EDUCATION
การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT FOR EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641766002407 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491791108597 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์
COMPUTER AND CYBER SECURITY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631914002333 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN BIG DATA MANAGEMENT AND ANALYTICS
การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
BIG DATA MANAGEMENT AND ANALYTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501941103757 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN INFORMATION SYSTEM
ระบบสารสนเทศ
INFORMATION SYSTEM
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621941100037 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
COMPUTER TECHNICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25581971101994 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661986000896 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล (ศูนย์วาสุกรี)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DIGITAL INNOVATION MANAGEMENT SCIENCE
วิทยาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล
DIGITAL INNOVATION MANAGEMENT SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25642033503704 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25662033503199 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์)
ASSOCIATE OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS DIGITAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
BUSINESS DIGITAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582041100039 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
chulachomklao royal military academy
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN CYBER SECURITY
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
CYBER SECURITY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25612281100064 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
thai-nichi institute of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DATA SCIENCE AND ANALYTICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก
DATA SCIENCE AND ANALYTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25662284001461 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
thai-nichi institute of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์
DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25672784002121 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
institute of vocational education:northeastern region 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25642814002751 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
institute of vocational education:northeastern region 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรต่อเนื่อง)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี