ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Computer use


จำนวน 227 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25350011100437 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
INFORMATION TECHNOLOGY BUSINESS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470011103074 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
INFORMATION TECHNOLOGY IN BUSINESS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470031100128 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คอมพิวเตอร์ศึกษา
COMPUTER EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520031107739 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
MULTIMEDIA TECHNOLOGY AND ANIMATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460081101451 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460081101462 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
INFORMATION SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500081107542 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
COMPUTER OF DESIGN
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610091100210 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าสร้างสรรค์
การจัดการตราสินค้าสร้างสรรค์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460101100957 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530141102603 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
MEDICAL AND SCIENCE MEDIA
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480141108694 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540151100131 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570151100641 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480151109786 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490191106665 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25440201100372 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510211107176 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN CREATIVE MEDIA
สื่อนฤมิต
CREATIVE MEDIA
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510211108346 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630253004418 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN BUSINESS COMPUTER
คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540261101933 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520261109952 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
COMPUTER EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560271100327 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510271104451 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410511100283 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480511108267 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25310541100048 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550541103803 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
MULTIMEDIA TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470541103499 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530561100743 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490561100671 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น
COMPUTER ANIMATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480561102659 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550571102412 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500591100967 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยคริสเตียน
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
MULTIMEDIA TECHNOLOGY AND ANIMATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25390591100188 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ระบบสารสนเทศธุรกิจ
BUSINESS INFORMATION SYSTEM
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500611100385 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470611100088 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490611102667 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500681105063 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต
คอมพิวเตอร์อาร์ต
COMPUTER ARTS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570681101685 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25220741100039 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ระบบสารสนเทศธุรกิจ
BUSINESS INFORMATION SYSTEM
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500741108041 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี การศึกษา และการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TECHNOLOGY, EDUCATION AND MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
เทคโนโลยี การศึกษา และการจัดการ
TECHNOLOGY, EDUCATION AND MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520831105692 มหาวิทยาลัยราชธานี
ratchathani university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชธานี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500901104606 มหาวิทยาลัยธนบุรี
thonburi university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL BUSINESS COMPUTER
คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
DIGITAL BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25461001101058 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
chaopraya university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501001104427 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
chaopraya university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
COMPUTER MULTIMEDIA
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521021104872 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
western university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481031104946 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คอมพิวเตอร์กราฟิก
COMPUTER GRAPHIC
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491041106671 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
north eastern university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25431051100691 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
far eastern university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491071104661 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
vongchavalitkul university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521101103857 วิทยาลัยสันตพล
santapol college
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยสันตพล
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
MULTIMEDIA TECHNOLOGY AND ANIMATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521101103868 วิทยาลัยสันตพล
santapol college
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดียอาร์ตและแอนิเมชัน
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MULTIMEDIA ART AND ANIMATION
มัลติมีเดียอาร์ตและแอนิเมชัน
MULTIMEDIA ART AND ANIMATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501101102483 วิทยาลัยสันตพล
santapol college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยสันตพล
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25341111100078 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
south-east asia university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501121104329 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
eastern asia university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511131106482 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521141106732 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
st theresa international college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25431161100827 มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
south east bangkok college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501181103617 มหาวิทยาลัยตาปี
tapee university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยตาปี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25381191100498 วิทยาลัยทองสุข
thongsook college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยทองสุข
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491221106322 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS COMPUTER
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531221103784 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MULTIMEDIA AND ANIMATION TECHNOLOGY
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
MULTIMEDIA AND ANIMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641224004227 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL BUSINESS TECHNOLOGY
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
DIGITAL BUSINESS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641224004284 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและสื่อศิลป์
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN DIGITAL INNOVATION AND MEDIA ARTS
นวัตกรรมดิจิทัลและสื่อศิลป์
DIGITAL INNOVATION AND MEDIA ARTS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25431231101049 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
north-chiang mai university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25451261100764 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
college of asian scholars
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501271101997 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491281108411 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
the eastern university of management and technology administative organization
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511301103274 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25581311101258 มหาวิทยาลัยเนชั่น
yonok university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25431321100443 สถาบันรัชต์ภาคย์
rajapark institute
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันรัชต์ภาคย์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25401331100979 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
rattana bundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY FOR BUSINESS MANAGEMENT
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ
INFORMATION TECHNOLOGY FOR BUSINESS MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631344000091 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
lumnamping college
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491391105116 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS COMPUTER
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641394005521 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL TECHNOLOGY FOR BUSINESS
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
DIGITAL TECHNOLOGY FOR BUSINESS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561401108955 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS COMPUTER
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481401103817 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
COMPUTER INFORMATION SYSTEM
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611403000195 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491411102532 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551411100874 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สารสนเทศภูมิศาตร์
GEOGRAPHIC INFORMATION SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541411105531 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
คอมพิวเตอร์
COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501421103939 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551431100584 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481431107314 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
INDUSTRIAL COMPUTER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481441102411 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541441105613 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษา
INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541441105624 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษา
INFORMATION TECHNOLOGY IN BUSINESS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511451101234 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ
STATISTICAL INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541451103555 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551451103769 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
MULTIMEDIA TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501461108862 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521471104591 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
INDUSTRIAL COMPUTER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551471104425 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25591471101865 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
MULTIMEDIA TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541481100498 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501481105793 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551491103066 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25581501102071 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น
COMPUTER ANIMATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491511103951 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501521106348 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541521103068 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
INDUSTRIAL COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521531105835 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521541106117 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511551106624 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS COMPUTER
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661554001908 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DIGITAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีดิจิทัล
DIGITAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651554004877 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS COMPUTER
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531561102702 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์
COMPUTER TECHNOLOGY PRODUCTION DESIGN
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561561102558 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481561109175 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531561104467 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์
GEOGRAPHICAL INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521571103949 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25471581102009 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS COMPUTER
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641584005239 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรบริหารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL TECHNOLOGY IN BUSINESS
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
DIGITAL TECHNOLOGY IN BUSINESS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501591103365 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511601109228 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501611100926 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS COMPUTER
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561611100168 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501621101377 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631624004581 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS COMPUTER OF DIGITAL
คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
DESIGN AND PRODUCTION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511631102325 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511641102989 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521651104635 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS COMPUTER
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25601651100067 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491661101808 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521671106718 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491681100809 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25601681100958 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์
DIGITAL MEDIA DESIGN
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481691101428 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481701104557 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481701105424 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภาพยนต์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
CINEMA AND DIGITAL MEDIA
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481701106739 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541701103103 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์
GEO-INFORMATIC TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491711107709 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481711107124 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
COMPUTER TECHNOLOGY FOR DESIGN
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541711105376 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
TECHNOLOGY MULTIMEDIA AND ANIMATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491721109859 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551731102624 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521731109281 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
MULTIMEDIA TECHNOLOGY AND ANIMATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521741103408 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481741102346 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี
ANIMATION AND MULTIMEDIA
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501751112655 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511761105997 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501791108712 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491791108485 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน
OFFICE COMPUTER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25581791101296 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คอมพิวเตอร์
COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25351801100212 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL BUSINESS
ธุรกิจดิจิทัล
DIGITAL BUSINESS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511811102505 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481821102885 วิทยาลัยเชียงราย
chiangrai college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาลัยเชียงราย
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
BUSINESS INFORMATION SYSTEM
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511831105624 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
phisanulok university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491881100624 วิทยาลัยนครราชสีมา
nakhonratchasima college
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อาร์ต วิทยาลัยนครราชสีมา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อารต์
COMPUTER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491911103797 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481911106349 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511941103815 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561941105082 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481961102622 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS INFORMATION SYSTEM
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
BUSINESS INFORMATION SYSTEM
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481961107886 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN DIGITAL BUSINESS TECHNOLOGY
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
DIGITAL BUSINESS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481961107919 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เทคนิคคอมพิวเตอร์
COMPUTER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541971101696 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เทคนิคคอมพิวเตอร์
COMPUTER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531971102415 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25431981100593 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481981100969 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เทคนิคคอมพิวเตอร์
COMPUTER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551981103713 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
MULTIMEDIA TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641981001168 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN BUSINESS COMPUTER
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651993004201 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN COMPUTER TECHNOLOGY
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
COMPUTER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481991104717 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN COMPUTER TECHNICAL
เทคนิคคอมพิวเตอร์
COMPUTER TECHNICAL
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481991104649 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN BUSINESS COMPUTER
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25492011102944 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
chalermkarnchana college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25472011101579 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
chalermkarnchana college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25452031101118 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25452031101142 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25622033501351 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN BUSINESS COMPUTER
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572031105342 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25562031104889 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25632033500643 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25612033500944 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (วิทยาลัยยชุมชนตาก)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN BUSINESS COMPUTER
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25612033501034 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (วิทยาลัยชุมชนพิจิตร)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN BUSINESS COMPUTER
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25622033501349 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (วิทยาลัยชุมชนยโสธร)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN BUSINESS COMPUTER
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25622033501338 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN BUSINESS COMPUTER
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25612033501045 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (วิทยาลัยชุมชนตราด)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN BUSINESS COMPUTER
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25612033501023 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (วิทยาลัยชุมชนยะลา)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN BUSINESS COMPUTER
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25612033501012 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (วิทยาลัยชุมชนสตูล)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN BUSINESS COMPUTER
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25612033501001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (วิทยาลัยชุมชนระนอง)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN BUSINESS COMPUTER
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25612033500999 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN BUSINESS COMPUTER
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25612033500988 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN BUSINESS COMPUTER
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25612033500977 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (วิทยาลัยชุมชนปัตตานี)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN BUSINESS COMPUTER
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25612033500966 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (วิทยาลัยชุมชนพังงา)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN BUSINESS COMPUTER
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25612033500955 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN BUSINESS COMPUTER
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25662033502604 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (วิทยาลัยชุมชนน่าน)
ASSOCIATE OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS DIGITAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ
BUSINESS DIGITAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25662033503188 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู)
ASSOCIATE OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS DIGITAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ
BUSINESS DIGITAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25652033506023 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (วิทยาลัยชุมชนแพร่)
ASSOCIATE OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS DIGITAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ
BUSINESS DIGITAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25662033503381 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (วิทยาลัยชุมชนยะลา)
ASSOCIATE OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS DIGITAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ
BUSINESS DIGITAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25502241101073 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
bangkok suvarnabhumi university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25492251107002 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
siam technology college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25492261102694 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ratchaphruek university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL TECHNOLOGY FOR BUSINESS
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
DIGITAL TECHNOLOGY FOR BUSINESS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25532281103376 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
thai-nichi institute of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25612281100192 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
thai-nichi institute of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
เทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์
DIGITAL COMMUNICATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25662284001459 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
thai-nichi institute of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DIGITAL BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล
DIGITAL BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25502301104523 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
ayothaya institute of technology
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25502301104534 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
ayothaya institute of technology
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรต่อเนื่อง สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25482401102373 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
chalermkarnchana college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25512601105001 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
phanomwan college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25522611104733 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
pitchayabundit college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572681102778 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
pasific institute of management science
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS COMPUTING
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572721104336 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
institute of vocational education central region 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN DIGITAL BUSINESS TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
DIGITAL BUSINESS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25592721101932 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
institute of vocational education central region 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN DIGITAL BUSINESS TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
DIGITAL BUSINESS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25602721100021 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
institute of vocational education central region 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN BUSINESS COMPUTER (CONTINUING PROGRAM)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25592731101966 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
institute of vocational education central region 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN BUSINESS COMPUTER (CONTINUING PROGRAM)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25592731102168 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
institute of vocational education central region 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN BUSINESS COMPUTER (CONTINUING PROGRAM)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25562741103549 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
institute of vocational education : southern region 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582751102531 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
institute of vocational education : southern region 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25592761102318 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
institute of vocational education : southern region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25622774002697 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
institute of vocational education : eastern region
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN BUSINESS COMPUTER (CONTINUING PROGRAM)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572781104344 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
institute of vocational education:northeastern region 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572781104513 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
institute of vocational education:northeastern region 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572781104614 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
institute of vocational education:northeastern region 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25592781101714 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
institute of vocational education:northeastern region 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572791104391 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
institute of vocational education:northeastern region 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572801104706 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
institute of vocational education:northeastern region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572801104717 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
institute of vocational education:northeastern region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25562801104762 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
institute of vocational education:northeastern region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25562811103468 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
institute of vocational education:northeastern region 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572811104426 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
institute of vocational education:northeastern region 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582821102134 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
institute of vocational education:northeastern region 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582821102707 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
institute of vocational education:northeastern region 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572851104364 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
institute of vocational education:northeastern region3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN BUSINESS COMPUTER (CONTINUING PROGRAM)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582861102252 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
institute of vocational education:northeastern region4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25562871103667 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
institute of vocational education: bangkok
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยพณิชยการบางนา
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN DIGITAL BUSINESS TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
DIGITAL BUSINESS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี