ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined


จำนวน 245 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25610024000834 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470021101703 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410021100503 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660024002268 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DATA SCIENCE
วิทยาการข้อมูล
DATA SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470031100141 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500031108604 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550031106372 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550031106383 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สารสนเทศศาสตร์
INFORMATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480041110188 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (หลักสูตรสหสาขาวิชา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
INFORMATION MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25440051100127 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510051108541 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี
การบริหารเทคโนโลยี
TECHNOLOGY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550051104157 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DIGITAL BUSINESS TRANSFORMATION
การแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล
DIGITAL BUSINESS TRANSFORMATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630056003666 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล (หลักสูตรออนไลน์)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DIGITAL BUSINESS TRANSFORMATION (ONLINE PROGRAM)
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660054002475 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DIGITAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
DIGITAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450061100851 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY FOR MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY FOR MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25350061100567 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510071105268 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490071109733 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510081107453 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510081107554 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460081102158 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560091103883 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460101100968 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
INFORMATION AND COMPUTER MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480101103648 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY BUSINESS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510101104968 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510101105205 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
AGRICULTURAL SYSTEMS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510101109997 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
MANAGEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570101103097 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25580101100668 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570101103817 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510101110741 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610101100022 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530111100372 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530111100383 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DIGITAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีดิจิทัล
DIGITAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480111105989 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500121107568 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450121101072 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490131103046 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500141100653 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25380141100626 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520141108935 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480151103418 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480151103407 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520151104717 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
COMPUTER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520151106293 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
COMPUTER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520151106541 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500151108236 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520151108813 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520151108824 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640156001071 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสารสนเทศ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION AND INDUSTRIAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540161102641 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510161106629 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520161106046 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470171102429 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500171112536 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500171112547 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480181100576 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450181102316 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410191100164 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540191102868 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470191103219 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480191109116 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY AND DATA SCIENCE
เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล
INFORMATION TECHNOLOGY AND DATA SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540191104613 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540201100237 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
การสื่อสาร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460201100881 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480201110107 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510201110393 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500211107208 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500211108108 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610211101934 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480221105148 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาเขตพัทลุง)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540221103176 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500231104894 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530231104864 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
MANAGEMENT OF TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540231105091 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
MANAGEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480241101236 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550241104709 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปลงเป็นดิจิทัล
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DIGITAL TRANSFORMATION TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการแปลงเป็นดิจิทัล
DIGITAL TRANSFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630244004745 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DIGITAL TECHNOLOGY FOR BUSINESS INNOVATION
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
DIGITAL TECHNOLOGY FOR BUSINESS INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630253004396 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE OF VOCATIONAL EDUCATION IN INFORMATION TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510261104202 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนครพนม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510271104462 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530271105285 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420511100497 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490511108819 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
INFORMATION TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510511108891 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550531102968 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460531102046 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยพายัพ
ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
INFORMATION SYSTEM
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510541100952 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490541108712 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500541109499 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
COMPUTER INFORMATION SYSTEM
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470541102948 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510541108916 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25670544000434 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วิทยาเขตชลบุรี๗
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25390561100139 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520561106513 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY FOR MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570561100602 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เชิงธุรกิจ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สารสนเทศศาสตร์เชิงธุรกิจ
BUSINESS INFORMATION SYSTEM
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470601101303 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
st. john's university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520611101669 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480611100258 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490611100204 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510681100992 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) มหาวิทยาลัยรังสิต
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25370681100175 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420681100441 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DIGITAL INNOVATION
นวัตกรรมดิจิทัล
DIGITAL INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490681104511 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540681102446 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความมั่นคงไซเบอร์และเทคโนโลยี
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CYBER SECURITY MANAGEMENT AND TECHNOLOGY
การจัดการความมั่นคงไซเบอร์และเทคโนโลยี
CYBER SECURITY MANAGEMENT AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470681102123 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450741100632 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การจัดการเทคโนโลยี
TECHNOLOGY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25330741100199 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
เทคโนโลยีสนเทศศาสตร์
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510741105555 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
เทคโนโลยีสนเทศศาสตร์
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510741105588 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การจัดการเทคโนโลยี
TECHNOLOGY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510741105678 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
เทคโนโลยีสนเทศศาสตร์
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510741105689 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ/ระบบการศึกษาทางไกล) วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY AND MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM / ELEARNING MODE)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
INFORMATION TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500901104641 มหาวิทยาลัยธนบุรี
thonburi university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DATA SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
DATA SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25451031101253 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491031105004 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ระบบสารสนเทศ
INFORMATION SYSTEM
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491031110775 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
COMPUTER COMMUNICATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25461031102389 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25571031103214 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25451031102928 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
COMPUTER INFORMATION SYSTEM
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25461041101391 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
north eastern university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25471051101167 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
far eastern university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DIGITAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีดิจิทัล
DIGITAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551121102042 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
eastern asia university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501121104318 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
eastern asia university
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481131106196 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491161100903 มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
south east bangkok college
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25591161100419 มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
south east bangkok college
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
COMPUTER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481181103389 มหาวิทยาลัยตาปี
tapee university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยตาปี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501201104183 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
southern college of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY AND DIGITAL
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
INFORMATION TECHNOLOGY AND DIGITAL
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501221106165 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501221112588 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561231101584 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
north-chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511231110004 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
north-chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
MANAGEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511241107619 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
stamford international university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521241106452 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
stamford international university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531261100831 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
college of asian scholars
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501271102008 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501301102125 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531321101513 สถาบันรัชต์ภาคย์
rajapark institute
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันรัชต์ภาคย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481371102075 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
fatoni university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481391100165 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
การจัดการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481391100367 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551411100255 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
COMPUTER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561411100739 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521431103099 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531431103754 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531431105249 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481441102578 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25591441100343 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541451103577 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501461108884 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481471103483 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531471102487 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
COMPUTER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491471106792 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551471104392 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521481102061 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501481105297 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531491100983 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501491105917 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501501105255 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481501104882 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491511104074 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501521101758 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25471531101372 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501541100513 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501551106454 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DIGITAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีดิจิทัล
DIGITAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551561102142 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
COMPUTER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551561102164 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
COMPUTER TECHNOLOGY AND COMMUNICATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481561109153 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501571102957 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25471581102562 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25471591101527 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491601106908 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501611100847 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501621101309 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521631102269 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521641103047 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481651103606 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491661101911 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551661101039 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY FOR MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25441671100263 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551671102605 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25441671100509 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY FOR EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491681100721 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481691101474 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481701105615 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551711103555 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
COMPUTER INFORMATION SYSTEM
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481711107056 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481711107078 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
COMPUTER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491711108091 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491721109523 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491731104405 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541731103016 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
COMPUTER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511741102889 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481741101738 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491741102066 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การจัดการสารสนเทศ
INFORMATION MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491751102844 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531761103481 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491791100385 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
COMPUTER ELECTRONIC TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551791102474 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบูรณาการสารสนเทศอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การบูรณาการสารสนเทศอัจฉริยะ
INTELLIGENT INFORMATION INTEGRATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511811101537 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521811106949 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521811106984 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511831101574 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
phisanulok university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611854000095 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511871101613 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
pathumwan institute of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531871103718 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
pathumwan institute of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481881100613 วิทยาลัยนครราชสีมา
nakhonratchasima college
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
COMPUTER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481881107821 วิทยาลัยนครราชสีมา
nakhonratchasima college
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
COMPUTER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511911104699 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551921103018 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25421931100484 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501931110078 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
COMPUTER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25601931100809 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY FOR MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501941102688 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
COMPUTER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651954005838 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (วิทยาเขตวังไกลกังวล)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY AND DIGITAL INNOVATION
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
INFORMATION TECHNOLOGY AND DIGITAL INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501951102285 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาเขตวังไกลกังวล)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531961102021 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531961102515 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
COMPUTER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511971101884 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561971100473 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
COMPUTER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551971103148 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
COMPUTER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481971109079 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
COMPUTER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25671974001761 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (ต่อเนื่อง) วิทยาเขตตรัง
BACHELOR OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY PROGRAM IN TECHNOLOGY AND DIGITAL INNOVATION (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521981104272 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521981107005 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
COMPUTER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501991111616 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์
APPLIED INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25472021100849 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
lampang inter-tech college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
ระบบสารสนเทศ
INFORMATION SYSTEM
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25492031103666 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยชุมชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25502241101051 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
bangkok suvarnabhumi university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572241100316 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
bangkok suvarnabhumi university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25492251106989 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
siam technology college
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
COMPUTER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25492251107586 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
siam technology college
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
COMPUTER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582261100253 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ratchaphruek university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25542281101825 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
thai-nichi institute of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25502281103709 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
thai-nichi institute of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25522501102615 สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
panyapiwat of management
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572501101957 สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
panyapiwat of management
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENGINEERING AND TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ENGINEERING AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25632504005466 สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
panyapiwat of management
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DIGITAL AND INFORMATION TECHNOLOGY
เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ
DIGITAL AND INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572731104776 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
institute of vocational education central region 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582751102362 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
institute of vocational education : southern region 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572781104592 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
institute of vocational education:northeastern region 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582781102231 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
institute of vocational education:northeastern region 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572831104946 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
institute of vocational education:northeastern region1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572841104971 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
institute of vocational education:northeastern region2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคแพร่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572851104656 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
institute of vocational education:northeastern region3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25562871103691 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
institute of vocational education: bangkok
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี