ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Natural sciences,mathematics and statistics not elsewhere classified


จำนวน 31 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25460011101262 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN GENERAL SCIENCES
วิทยาศาตร์ทั่วไป
GENERAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610021700357 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
BACHELOR SCIENCE OF SCIENCE PROGRAM IN KNOWLEDGE OF THE LAND OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630061600068 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SCIENCE INNOVATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630061600182 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650076002838 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SCIENCE EDUCATION
วิทยาศาสตร์ศึกษา
SCIENCE EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520101105735 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิเทศน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาศาสตร์
SCIENCE COMMUNICATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480141103654 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480141109921 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600161100521 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตชุมพร)
การศึกษาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540161101556 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี)
การศึกษาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630211100037 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640218005243 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และธุรกิจ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INNOVATIVE SCIENCE AND BUSINESS
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และธุรกิจ
INNOVATIVE SCIENCE AND BUSINESS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610238000641 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาศาสตร์
SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550251101696 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
GENERAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600278000453 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN APPLIED SCIENCES
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
APPLIED SCIENCES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610544000437 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY AND INNOVATION
สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY AND INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610564000373 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
สหวิทยาการ
INTERDISCIPLINARY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521391101958 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
วิทยาศาสตร์ศึกษา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541391102502 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
วิทยาศาตร์ทั่วไป
GENERAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641404001426 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นวัตกรรม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INNOVATION OF SCIENCE
วิทยาศาสตร์นวัตกรรม
INNOVATION OF SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621496002282 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CREATIVE INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์
CREATIVE INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621498002295 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CREATIVE INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์
CREATIVE INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511551106578 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วิทยาศาสตร์
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521581102185 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491601103409 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
วิทยาศาตร์ทั่วไป
GENERAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511691105415 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วิทยาศาสตร์ศึกษา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491731110514 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
วิทยาศาสตร์ศึกษา
SCIENCE EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621916000229 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสีและการออกแบบ
เทคโนโลยีสีและการออกแบบ
COLOR TECHNOLOGY AND DESIGN
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631981100058 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม
นวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651984002107 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม (ศูนย์หันตรา และศูนย์สุพรรณบุรี)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INNOVATION AND DATA MANAGEMENT OF INDUSTRIAL BUSINESS
นวัตกรรมและการจัดการข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม
INNOVATION AND DATA MANAGEMENT OF INDUSTRIAL BUSINESS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661993001399 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาบริหารธุรกิจสถานพยาบาลและบูรณาการสุขภาพ
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION IN HOSPITAL AND HEALTH INTEGRATION
บริหารธุรกิจสถานพยาบาลและบูรณาการสุขภาพ
BUSINESS ADMINISTRATION IN HOSPITAL AND HEALTH INTEGRATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี