ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Statistics


จำนวน 82 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25110011100025 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN STATISTICS CHULALONGKORN UNIVERSITY
สถิติศาสตร์
STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530011104217 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
สถิติ
STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450011101867 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
INFORMATION TECHNOLOGY IN BUSINESS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450011101845 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประกันภัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกันภัย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450011101834 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถิติคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450011101823 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถิติประยุกต์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430021100279 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN STATISTICS
สถิติ
STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25290021100026 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN STATISTICS
สถิติ
STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510021107401 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN STATISTICS
สถิติ
STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520031106795 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถิติ
STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25390031100467 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถิติประยุกต์
APPLIED STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25390031100513 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถิติประยุกต์
APPLIED STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420041100113 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถิติ
STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25370041100084 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถิติประยุกต์
APPLIED STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620041100085 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN APPLIED STATISTICS
สถิติประยุกต์
APPLIED STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25400051100371 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
สถิติ
STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520051107056 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
สถิติประยุกต์
APPLIED STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470051102786 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรนานาชาติ)
สถิติ
STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25310071100171 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยดำเนินงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การวิจัยดำเนินงาน
OPERATIONS RESEARCH
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25170071100017 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถิติศาสตร์
STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500081106686 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถิติ
STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25360081100482 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถิติประยุกต์
APPLIED STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610081100186 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรพหุวิทยาการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล
DATA MANAGEMENT AND ANALYSIS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450091100966 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถิติ
STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25440101100404 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถิติ
STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480101109454 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิธีวิทยาการวิจัย
RESEARCH METHODOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480101109487 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิธีวิทยาการวิจัย
RESEARCH METHODOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610128001572 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BUSINESS ANALYTICS AND DATA SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล
BUSINESS ANALYTICS AND DATA SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510121104915 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถิติประยุกต์
APPLIED STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520121104951 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถิติประยุกต์
APPLIED STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460121100937 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
APPLIED STATISTICS AND INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520121101013 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถิติ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640126004846 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MANAGEMENT OF ANALYTICS AND DATA TECHNOLOGIES
การจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล
MANAGEMENT OF ANALYTICS AND DATA TECHNOLOGIES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480131103034 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถิติ
STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520141104672 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN STATISTICS AND DATA SCIENCES
สถิติและวิทยาการข้อมูล
STATISTICS AND DATA SCIENCES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510151100655 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถิติประยุกต์
APPLIED STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460151100896 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถิติธุรกิจและการประกันภัย
BUSINESS STATISTICS AND INSURANCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430151100926 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถิติประยุกต์
APPLIED STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510151110217 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถิติประยุกต์
APPLIED STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610151100038 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ
วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650154000214 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการคำนวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DATA SCIENCE AND COMPUTATION FOR BUSINESS AND INDUSTRY
วิทยาการข้อมูลและการคำนวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม
DATA SCIENCE AND COMPUTATION FOR BUSINESS AND INDUSTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650158000703 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN APPLIED STATISTICS (ENGLISH PROGRAM)
สถิติประยุกต์
APPLIED STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660154002274 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์สําหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED STATISTICS FOR BUSINESS AND INDUSTRIAL ANALYTICS
สถิติประยุกต์สําหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม
APPLIED STATISTICS FOR BUSINESS AND INDUSTRIAL ANALYTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510161106203 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถิติประยุกต์
APPLIED STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500161106303 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถิติประยุกต์
APPLIED STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640166003557 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED STATISTICS
สถิติประยุกต์
APPLIED STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510191100727 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา
การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510191100738 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510191100762 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา
การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510191100773 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490191106564 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
สถิติ
STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520191107614 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยวัดผลและสถิติการศึกษา
วิจัย วัดผลและสถิติศึกษา
EDUCATIONAL RESEARCH AND STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520191107625 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยวัดผลและสถิติศึกษา
วิจัย วัดผลและสถิติศึกษา
EDUCATIONAL RESEARCH AND STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480191109364 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
สถิติ
STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25370201100216 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถิติ
STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450201102768 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถิติ
STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600201100728 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถิติ
STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500211107287 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถิติ
STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500211108301 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการจัดการสถิติ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INTERDISCIPLINARY STATISTICAL MANAGEMENT
สหวิทยาการจัดการสถิติ
INTERDISCIPLINARY STATISTICAL MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25580211102832 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการจัดการสถิติ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN STATISTICAL MANAGEMENT SCIENCE
สหวิทยาการจัดการสถิติ
STATISTICAL MANAGEMENT SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510271103562 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยพะเยา
สถิติ
STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520561103958 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิศวกรรมการเงิน
FINANCIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490611100226 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เทคโนโลยีโลจิสติกส์
LOGISTICS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521031101802 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สถิติประยุกต์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481441102567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถิติประยุกต์
APPLIED STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25591471101876 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล
DATA MANAGEMENT AND ANALYSIS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25381481100401 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สถิติประยุกต์
APPLIED STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521491105673 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION STUDIES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501521101771 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สถิติประยุกต์
APPLIED STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551561103839 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สถิติประยุกต์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491601103398 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
สถิติประยุกต์
APPLIED STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491661102102 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถิติประยุกต์
APPLIED STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25361671100319 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สถิติประยุกต์
APPLIED STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481691101518 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถิติประยุกต์
APPLIED STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501711108252 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถิติประยุกต์
APPLIED STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491721111075 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สถิติประยุกต์
APPLIED STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611751100204 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล
DATA MANAGEMENT AND ANALYSIS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511761106054 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สถิติประยุกต์
APPLIED STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491771101395 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สถิติประยุกต์
APPLIED STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511911104677 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถิติ
STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661944001529 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ (ศูนย์พระนครเหนือ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION STATISTICS
สถิติสารสนเทศ
INFORMATION STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25591994000043 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED STATISTICS
สถิติประยุกต์
APPLIED STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี