ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Mathematics


จำนวน 146 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25500011110299 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560011102962 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL SCIENCE
คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510011108827 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL SCIENCE
คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
24830011100013 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MATHEMATICS
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420011100312 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MATHEMATICS
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25290021100217 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MATHEMATICS
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540021101971 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED MATHEMATICS
คณิตศาสตร์ประยุกต์
APPLIED MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25300021100242 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MATHEMATICS
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25440021100618 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยา
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN METROLOGY AND QUALITY SYSTEM
มาตรวิทยา
METROLOGY AND QUALITY SYSTEM
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600024000383 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตราชบุรี
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED MATHEMATICS
คณิตศาสตร์ประยุกต์
APPLIED MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550031100015 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณิตศาสตร์ประยุกต์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480031100039 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณิตศาสตร์ประยุกต์
APPIED MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25320031100043 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450031101691 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณิตศาสตร์ประยุกต์
APPIED MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480031110446 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490031111909 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420041100089 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิตศาสตร์ประยุกต์
APPIED MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25100041100016 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25260041100014 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25380041100107 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25440041100982 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิตศาสตรศึกษา
MATHEMATICS EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25170041100047 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การสอนคณิตศาสตร์
TEACHING MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520041109079 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25400051100167 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410051100225 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
APPLIED MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560051100042 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ
คณิตศาสตร์การจัดการ
MANAGEMENT MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560051102731 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ
คณิตศาสตร์การจัดการ
MANAGEMENT MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510051109428 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25580051100551 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530061101884 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520061103896 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
คณิตศาสตร์ประยุกต์
APPLIED MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520061104302 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ACTUARIAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25170061100027 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณิตศาสตร์ประยุกต์
APPLIED MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420061100993 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25160071100038 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25310071100193 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500081106697 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500081106708 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณิตศาสตร์ประยุกต์
APPLIED MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450081101505 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณิตศาสตร์ศึกษา
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500081107597 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530081103765 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600081100545 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5ปี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450091100944 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480091108823 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510101104845 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500101107623 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
APPLIED MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530101104634 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
APPLIED MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460101102331 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตศาสตร์และสถิติ
MATHEMATICS AND STATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540101104736 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590101102109 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610106000666 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTING SCIENCE
คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTING SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480131103023 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25440141100206 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25330141100406 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณิตศาสตร์ประยุกต์
APPIED MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460141102482 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MATHEMATICS EDUCATION
คณิตศาสตร์ศึกษา
MATHEMATICS EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460141102493 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN APPIED MATHEMATICS
คณิตศาสตร์ประยุกต์
APPIED MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640148005054 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN APPLIED MATHEMATICS (ENGLISH PROGRAM)
คณิตศาสตร์ประยุกต์
APPIED MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610141100075 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรสองภาษา)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION (BILINGUAL PROGRAM)
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา
SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530151100422 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510151106516 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณิตศาสตร์ประยุกต์
APPLIED MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550151103541 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณิตศาสตร์ประยุกต์
APPLIED MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520151108835 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณิตศาสตร์ประยุกต์
APPIED MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570151103431 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
MATHEMATICS WITH COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480161105344 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณิตศาสตร์ประยุกต์
APPIED MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500161106292 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณิตศาสตร์ประยุกต์
APPLIED MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480161106222 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณิตศาสตร์ประยุกต์
APPLIED MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550171103677 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาคณิตศาสตร์ หลักสูตรก้าวหน้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25390171100766 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณิตศาสตร์ประยุกต์
APPIED MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25390173200523 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณิตศาสตร์ประยุกต์
APPIED MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550181100045 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510181109592 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530181104227 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MATHEMATICS EDUCATION
คณิตศาสตรศึกษา
MATHEMATICS EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490191106507 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490191109984 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450191102273 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450191102284 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
คณิตศาสตร์ศึกษา
MATHEMATICS EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25340201100134 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25370201100486 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450201102757 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25400201101334 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500211107142 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530211103411 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480221105115 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MATHEMATICS
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490221107478 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณิตศาสตรศึกษา
MATHEMATICS EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410221100707 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480231106782 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
COMPUTATIONAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500231112184 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
COMPUTATIONAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500231112195 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
COMPUTATIONAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540241104067 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณและข้อมูล
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTATIONAL AND DATA SCIENCE
วิทยาการเชิงคำนวณและข้อมูล
COMPUTATIONAL AND DATA SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550241104788 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณและข้อมูล
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN COMPUTATIONAL AND DATA SCIENCE
วิทยาการเชิงคำนวณและข้อมูล
COMPUTATIONAL AND DATA SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510271103584 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570271104907 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620271600042 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MATHEMATICS
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25400741100704 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
BUSINESS DATA ANALYSIS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25581141101147 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
st theresa international college
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25401411100528 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491411102565 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25671414001285 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED MATHEMATICS
คณิตศาสตร์ประยุกต์
APPLIED MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511431102615 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551431100516 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531441101639 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481441102556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511481108415 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตศาสตร์ศึกษา
MATHEMATICS EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511491108146 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521501106607 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491511104006 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501521101692 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491531104346 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
APPLIED MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511541101346 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501541100682 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481551109343 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511551111078 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณิตศาสตร์ประยุกต์
APPLIED MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641554005203 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SCIENCE AND MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
SCIENCE AND MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651556000998 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN MATHEMATICS EDUCATION
คณิตศาสตรศึกษา
MATHEMATICS EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481561109164 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25471561103469 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501561112711 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณิตศาสตรศึกษา
MATHEMATICS EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501591103861 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491601108978 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651606000656 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MATHEMATICS EDUCATION
คณิตศาสตรศึกษา
MATHEMATICS EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501621101142 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25421621100434 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25471631100633 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501641100806 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491661101944 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณิตศาสตร์สารสนเทศ
INFORMATICS MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551661100679 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอบเทียบเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มาตรวิทยาและระบบคุณภาพ
METROLOGY AND QUALITY SYSTEM
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551661102751 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN MATHEMATICS EDUCATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณิตศาสตรศึกษา
MATHEMATICS EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491661106139 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณิตศาสตร์ศึกษาสารสนเทศ
INFORMATICS MATHEMATICS EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25431671100688 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481691101553 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481701105391 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
APPLIED MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481701105604 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491711107788 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501711108241 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501711111389 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณิตศาสตร์ศึกษา
MATHEMATICS EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491721109501 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491731104394 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491731110503 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
คณิตศาสตร์ศึกษา
MATHEMATICS EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511741102902 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501751103025 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25471751101503 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณิตศาสตร์ประยุกต์
APPIED MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25431761101217 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491771101384 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501791112604 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511911101729 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511911104688 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี