ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Mathematics and statistics not further defined


จำนวน 3 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25580061100596 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INDUSTRIAL MATHEMATICS AND DATA SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล
INDUSTRIAL MATHEMATICS AND DATA SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660134002856 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการหาภาวะที่เหมาะสมทางอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INDUSTRIAL OPTIMISATION AND APPLICATIONS (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาการการหาภาวะที่เหมาะสมทางอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL OPTIMISATION AND APPLICATIONS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600161100142 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี