ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Physical sciences not elsewhere classified


จำนวน 1 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25670264001568 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SCIENCE
วิทยาศาสตร์
SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี