ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Physics


จำนวน 133 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25540011104455 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์
ฟิสิกส์การแพทย์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480011108249 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25250011100032 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHYSICS
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
24770011100016 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSICS
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530021100089 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHYSICS
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25290021100239 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSICS
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25330021100313 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSICS
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25250021100099 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (รังสีประยุกต์และไอโซโทป) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รังสีประยุกต์และไอโซโทป
APPLIED RADIATION AND ISOTOPES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660024001673 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (วิทยาเขตศรีราชา)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSICS
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660024001684 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSICS
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25160031100078 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25380031103819 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSICS
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450031103824 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHYSICS
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25290041100017 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450041100173 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25440041101026 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฟิสิกส์การแพทย์
MEDICAL PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510041110553 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การสอนฟิสิกส์
TEACHING PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510041110564 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฟิสิกส์ประยุกต์
APPLIED PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560041104574 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฟิสิกส์
ASTRONOMY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410041101091 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510041110575 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฟิสิกส์ประยุกต์
APPLIED PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500041112519 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590041102158 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดาราศาสตร์
ASTRONOMY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25400051100393 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONICS PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25400051100404 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490051108695 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590051101182 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500061102331 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520061103828 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25150061100071 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ฟิสิกส์การแพทย์
MEDICAL PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25390061100617 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450061102605 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25160071100051 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25310071100215 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500081106743 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490081107405 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490081107438 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600081100174 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450091100977 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520091107444 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490091109948 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420101100569 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500101111199 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450101102475 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500101111324 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ธรณีฟิสิกส์
GEOPHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500101112336 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฟิสิกส์ประยุกต์
APPLIED PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520101109199 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ธรณีฟิสิกส์
GEOPHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510101110752 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590131100101 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ฟิสิกส์ประยุกต์
APPLIED PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520141104661 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSICS
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520141108891 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520141108902 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ฟิสิกส์ศึกษา
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520141108924 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560151100627 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ฟิสิกส์วิศวกรรม
ENGINEERING PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560151102361 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ฟิสิกส์ประยุกต์
APPLIED PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590151102239 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ฟิสิกส์ประยุกต์
APPLIED PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510161106192 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ฟิสิกส์ประยุกต์
APPLIED PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480161106187 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ฟิสิกส์ประยุกต์
APPLIED PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420161100757 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ฟิสิกส์ประยุกต์
APPLIED PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550171103688 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรก้าวหน้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25400171101386 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25400171101397 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550171600040 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED PHYSICS
ฟิสิกส์ประยุกต์
APPLIED PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550171600046 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN APPLIED PHYSICS
ฟิสิกส์ประยุกต์
APPLIED PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570181102692 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
INDUSTRIAL PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470181103253 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470181103275 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410191100759 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490191110118 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ประยุกต์
APPLIED PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490191111683 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490191111694 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา
ฟิสิกส์ศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550191106414 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520201101304 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฟิสิกส์ประยุกต์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480201103368 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฟิสิกส์ประยุกต์
APPLIED PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25340201100112 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570201103504 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570201103526 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490201111392 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450201102781 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฟิสิกส์ประยุกต์
APPLIED PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550201106022 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550201106033 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาสนามควอนตัม ความโน้มถ่วงและจักรวาลวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฟิสิกส์ประยุกต์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600201100482 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500211107232 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500211107243 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ฟิสิกส์ประยุกต์
APPLIED PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510211107751 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570211101356 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640214000107 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICS
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480221105126 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ฟิสิกส์
PHYSIC AND MATH
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470221102469 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660224002788 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี (วิทยาเขตพัทลุง)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MATERIAL PHYSICS AND NANOTECHNOLOGY
ฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี
MATERIAL PHYSICS AND NANOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500231112149 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500231112151 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560251101001 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ฟิสิกส์ประยุกต์
APPLIED PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25580261101026 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510271103595 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491411102611 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551431100527 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481441102501 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501441102637 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ( 5 ปี ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481451107452 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551471104379 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551471105573 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25601471100347 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
INDUSTRIAL PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25381481100366 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541491102795 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491501104602 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501501105222 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501521101736 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25601531100377 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ฟิสิกส์ประยุกต์
APPLIED PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501541100478 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551561103637 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ฟิสิกส์ประยุกต์
APPLIED PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491561110313 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491561110436 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501571102812 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541581100578 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501591103376 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ฟิสิกส์ประยุกต์
APPLIED PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25401621100072 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491641100884 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531661101149 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ฟิสิกส์ประยุกต์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561681100842 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481691101542 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481701105457 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ฟิสิกส์ประยุกต์
APPLIED PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501701108982 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481711106999 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25591711101028 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491721109534 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511731107017 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511741102935 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ฟิสิกส์ประยุกต์
APPLIED PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521751102454 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501751103014 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551751105236 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ฟิสิกส์
PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511911101718 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ฟิสิกส์ประยุกต์
APPLIED PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561981101598 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ฟิสิกส์ประยุกต์
APPLIED PHYSICS-ENERGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501991109052 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
ฟิสิกส์ประยุกต์
APPLIED PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651994004786 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุสำหรับระบบรางและอากาศยาน
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MATERIALS PHYSICS FOR RAIL AND AIRCRAFT
ฟิสิกส์วัสดุสำหรับระบบรางและอากาศยาน
MATERIALS PHYSICS FOR RAIL AND AIRCRAFT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25671994002393 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED PHYSICS
ฟิสิกส์ประยุกต์
APPLIED PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี