ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Earth sciences


จำนวน 101 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25430011101617 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
GEOGRAPHY AND GEO-INFORMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570011101613 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
MARINE SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410011100671 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธรณีวิทยา
GEOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430011101516 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลกศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โลกศาสตร์
EARTH SCIENCES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25340011100201 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธรณีวิทยา
GEOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520011107221 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
MARINE SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450011100541 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MARINE SCIENCE
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
MARINE SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420011100323 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN GEOLOGY
ธรณีวิทยา
GEOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520011100122 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640018003788 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN GEOGRAPHY AND GEOINFORMATICS
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
GEOGRAPHY AND GEO-INFORMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25440021100091 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN GEOGRAPHY
ภูมิศาสตร์
GEOGRAPHY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450021100417 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN EARTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
EARTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500021106972 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SOIL SCIENCE
ปฐพีวิทยา
SOIL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520021106254 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN EARTH SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ
EARTH SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25250021100066 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SOIL SCIENCE
ปฐพีวิทยา
SOIL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450021101475 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MARINE SCIENCE
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
MARINE SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520021106265 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EARTH SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ
EARTH SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520021106906 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SOIL SCIENCE AND MANAGEMENT TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน
SOIL SCIENCE AND MANAGEMENT TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650024005452 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN GEOGRAPHY AND GEOINFORMATICS
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์
GEOGRAPHY AND GEOINFORMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510031100246 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เทคโนโลยีธรณี
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480031100298 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปฐพีวิทยา
SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500031108626 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภูมิสารสนเทศศาสตร์
GEO-INFORMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530031103681 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เทคโนโลยีธรณี
GEOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25270031100159 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SOIL SCIENCE AND ENVIRONMENT
ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
SOIL SCIENCE AND ENVIRONMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25380031100804 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
SOIL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550031106629 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25400031101447 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สารสนเทศภูมิศาตร์
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25380031100894 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เทคโนโลยีธรณี
GEOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25070041100013 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภูมิศาสตร์
GEOGRAPHY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25250041100013 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภูมิศาสตร์
GEOGRAPHY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25330041100045 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์
APPLIED GEOPHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470041100164 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์
APPLIED GEOPHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25330041100056 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ธรณีวิทยา
GEOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450041100241 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ธรณีวิทยา
GEOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25390041100031 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อัญมณีวิทยา
GEMOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550041101647 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภูมิสารสนเทศ
GEO-INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410041101089 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ธรณีวิทยา
GEOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500041112104 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม
GEOPHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410041101102 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ธรณีวิทยา
GEOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500041112115 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
SOIL RESOURCES AND ENVIRONMENT MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500041112126 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
SOIL SCIENCE AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650048000475 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN GEOGRAPHY (INTERNATIONAL PROGRAM)
ภูมิศาสตร์
GEOGRAPHY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470061101224 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ธรณีศาสตร์
GEOSCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25440071100017 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภูมิศาสตร์
GEOGRAPHY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490071104219 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภูมิศาสตร์
GEOGRAPHY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490081106224 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภูมิศาสตร์
GEOGRAPHY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570081102015 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
GEOGRAPHIC INFORMATION SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520091104046 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
GEOGRAPHY AND GEO-INFORMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520091107466 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภูมิสารสนเทศ
GEO-INFORMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620091100131 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภูมิสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470101101746 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
GEOGRAPHY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520101105724 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
GEOGRAPHY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25200101100071 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วาริชศาสตร์
AQUATIC SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25580101100613 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมระบบโลก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500101111256 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การจัดการทรัพยากรดิน
SOIL RESOURCES AND ENVIRONMENT MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25580101100624 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมระบบโลก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570106000021 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN EARTH SYSTEM SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาศาสตร์ระบบโลก
EARTH SYSTEM SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570108000012 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EARTH SYSTEM SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาศาสตร์ระบบโลก
EARTH SYSTEM SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520131108719 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปฐพีศาสตร์
SOIL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25380171100034 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เทคโนโลยีธรณี
GEOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25380171100563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เทคโนโลยีธรณี
GEOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460173202466 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ภูมิสารสนเทศ
GEO-INFORMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460173202466 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ภูมิสารสนเทศ
GEO-INFORMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420171101063 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เทคโนโลยีธรณี
GEOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420171101074 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เทคโนโลยีธรณี
GEOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630174005298 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN GEOINFORMATICS
ภูมิสารสนเทศ
GEOINFORMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530191100494 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์
วาริชศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520191101224 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
ภูมิสารสนเทศศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490191106485 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
ภูมิสารสนเทศศาสตร์
GEOINFORMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470191103221 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์
วาริชศาสตร์
AQUATIC SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520191108389 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
ภูมิสารสนเทศศาสตร์
GEOINFORMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610196001465 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN GEOINFORMATICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์
GEOINFORMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520201101348 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภูมิสารสนเทศศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25340201100101 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภูมิศาสตร์
GEOGRAPHY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550201105921 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภูมิสารสนเทศศาสตร์
GEOGRAPHIC INFORMATION SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510211107209 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภูมิสารสนเทศ
GEO-INFORMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510211107749 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บรรพชีวินวิทยา
PALAEONTOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510211107929 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บรรพชีวินวิทยา
PALAEONTOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480211110143 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บรรพชีวินวิทยา
PALAEONTOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650214000716 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN GEOINFORMATICS
ภูมิสารสนเทศศาสตร์
GEOINFORMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450221102895 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
GEO-INFORMATIC TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520271104799 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ภูมิสารสนเทศศาสตร์
GEOGRAPHIC INFORMATION SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600276000181 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED GEOINFORMATICS
ภูมิสารสนเทศ
GEO-INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640278001796 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN APPLIED GEOINFORMATICS
ภูมิสารสนเทศประยุกต์
APPLIED GEOINFORMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501051101969 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
far eastern university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
GEO-INFORMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521301103769 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ภูมิสารสนเทศศาสตร์
GEO-INFORMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551411106509 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ภูมิสารสนเทศ
GEOINFORMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481431101058 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481441102499 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภูมิสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491481103237 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ภูมิสารสนเทศ
GEO-INFORMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25571481104081 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บรรพชีวินวิทยา
PALAEONTOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491501104578 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์
GEOGRAPHICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25591531101568 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551641100341 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ภูมิสารสนเทศ
GEO-INFORMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491661102056 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภูมิสารสนเทศศาสตร์
GEOGRAPHY AND GEO-INFORMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25421661100934 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
GEOGRAPHY AND GEO-INFORMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25581691101958 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
GEO-INFORMATIC TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25581731101852 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481931101932 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เทคโนโลยีภูมิทัศน์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511971104066 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
MARINE SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521991102596 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภูมิทัศน์และการจัดสวน
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN LANDSCAPE DESIGN AND GARDENING
การออกแบบภูมิทัศน์และการจัดสวน
LANDSCAPE DESIGN AND GARDENING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี