ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Chemistry


จำนวน 219 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25070011100043 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CHEMISTRY CHULALONGKORN UNIVERSITY
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25400011101153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
POLITICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25360011100495 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
POLITICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450011102148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN NANOSCIENCE AND TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี
NANOSCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560011103052 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560011103041 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เคมีเทคนิค
CHEMICAL EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510011108849 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเชื้อเพลิง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีเชื้อเพลิง
FUEL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510011108838 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เคมีเทคนิค
CHEMICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510011108805 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
APPLIED POLYMER SCIENCE AND TEXTILE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410011100669 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
PETROCHEMISTRY AND POLYMER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470011100609 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN CHEMISTRY
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25280011100035 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED CHEMISTRY INTERNATIONAL PROGRAM
เคมีประยุกต์
APPLIED CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25390011100724 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN POLYMER SCIENCE INTERNATIONAL PROGRAM CHULALONGKORN UNIVERSITY
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
POLYMER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430011102034 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PETROCHEMISTRY AND POLYMER SCIENCE CHULALONGKORN UNIVERSITY
ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
PETROCHEMISTRY AND POLYMER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640016004822 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสีเขียวและความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN GREEN CHEMISTRY AND SUSTAINABILITY (INTERNATIONAL PROGRAM)
เคมีสีเขียวและความยั่งยืน
GREEN CHEMISTRY AND SUSTAINABILITY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640018004993 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสีเขียวและความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN GREEN CHEMISTRY AND SUSTAINABILITY (INTERNATIONAL PROGRAM)
เคมีสีเขียวและความยั่งยืน
GREEN CHEMISTRY AND SUSTAINABILITY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530021100113 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED CHEMISTRY
เคมีประยุกต์
APPLIED CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530021100135 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการวัสดุนาโน
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NANOMATERIALS SCIENCE
วิทยาการวัสดุนาโน
NANOMATERIALS SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25290021100162 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีการเกษตร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURAL CHEMISTRY
เคมีการเกษตร
AGRICULTURAL CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25290021100228 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN RADIATION BIOSCIENCES
วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
RADIATION BIOSCIENCES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25290021100241 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN CHEMISTRY
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450021101104 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INDUSTRIAL CHEMISTRY
เคมีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25400021100939 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN WOOD AND PAPER PRODUCTS TECHNOLOGY
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
WOOD AND PAPER PRODUCTS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25300021100253 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CHEMISTRY
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410021100525 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CHEMISTRY
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570021101309 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420021100853 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีของน้ำตาล
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN SUGAR TECHNOLOGY
เทคโนโลยีของน้ำตาล
SUGAR TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590021100859 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INTEGRATED CHEMISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM)
เคมีบูรณาการ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610026001591 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CHEMISTRY
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610024000902 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN CHEMISTRY
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480031100041 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เคมีสำหรับครู
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460031100105 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25370031100059 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460031100184 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เคมีวิเคราะห์
ANALYTICAL CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460031102052 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460031102412 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เคมีอินทรีย์
ORGANIC CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460031102423 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
POLYMER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460031102434 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เคมีอินทรีย์
ORGANIC CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520031109372 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
MATERIALS SCIENCE AND NANOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25360041100105 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เคมีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490041103158 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470041103628 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520041108596 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490041111473 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เคมีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520041109057 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520041109068 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540041105066 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เคมีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490041111495 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน (หลักสูตรนานาชาติ/สหวิทยาการ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM/INTERDISCIPLINARY)
วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน
NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610041100125 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เทคโนโลยีการบรรจุ
PACKAGING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25400051100382 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490051108684 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570051101371 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500061102307 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500061102421 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25380061100706 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เภสัชเคมีและพฤกษเคมี
PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND PHYTOCHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25300061100347 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
POLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550061105734 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420061101004 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN POLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
POLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550061105745 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25670064001083 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเคมีและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN CHEMICAL INNOVATION AND TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
นวัตกรรมเคมีและเทคโนโลยี
CHEMICAL INNOVATION AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540071100086 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เคมีประยุกต์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25440071100085 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เคมีประยุกต์
APPLIED CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25160071100049 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25310071100226 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เคมีประยุกต์
APPLIED CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650074000204 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COSMETIC CHEMISTRY AND NATURAL PRODUCTS
เคมีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
COSMETIC CHEMISTRY AND NATURAL PRODUCTS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460081101304 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
เคมีศึกษา
CHEMICAL STUDIES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500081106664 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470081102385 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เคมีวิเคราะห์
ANALYTICAL CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460081101618 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เคมีอินทรีย์
ORGANIC CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550081103374 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวอนินทรีย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เคมีอนินทรีย์
BIOORGANIC CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470081102407 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เคมีอินทรีย์
ORGANIC CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480091100082 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เคมีประยุกต์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450091100911 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520091107422 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430101100998 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510101104834 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
POLYMER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510101105227 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)
เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
CHEMICAL BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500101111043 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480101107013 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เคมีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530101104612 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
POLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500101111054 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เคมีอินทรีย์
ORGANIC CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500101111076 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500101111087 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เคมีศึกษา
CHEMICAL STUDIES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470101103693 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เคมีประยุกต์
APPLIED CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450101110409 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เทคโนโลยีพอลิเมอร์
POLYMER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25400101101423 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เทคโนโลยีพอลิเมอร์
POLYMER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590101101435 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เคมีประยุกต์
APPLIED CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500131103183 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500131111441 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เคมีประยุกต์
APPLIED CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500131111463 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เคมีประยุกต์
APPLIED CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550131105708 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25400141100494 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510141110339 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เคมีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470141104013 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เคมีศึกษา
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520141108889 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540141105012 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590141102025 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY (MULTIDISCIPLINARY) (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน
NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590141102047 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี
NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510161106495 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและเคมีไฮโดรคาร์บอน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปิโตรเคมีและเคมีของไฮโดรคาร์บอน
PETROCHEMICALS AND HYDROCARBON CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520161105945 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510161106517 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เคมีสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510161106528 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เทคโนโลยีพอลิเมอร์
POLYMER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460161101461 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เคมีประยุกต์
APPLIED CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510161107305 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY
นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510166000065 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550171103655 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรก้าวหน้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25400171101342 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25400171101353 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25380181100147 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN CHEMISTRY
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500181100703 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN RUBBER AND POLYMER TECHNOLOGY
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
RUBBER AND POLYMER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470181103264 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CHEMISTRY
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480181109295 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND NATURAL PRODUCTS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470181103578 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CHEMISTRY
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410191100175 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560191103783 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450191102295 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450191102306 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา
เคมีศึกษา
CHEMICAL EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500191111111 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
POLYMER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650194001287 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอาง
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COSMETIC SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอาง
COSMETIC SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500201105341 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570201103537 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490201111381 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500201111977 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500211107153 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490211107635 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500211108299 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480221105172 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (วิทยาเขตพัทลุง)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN CHEMISTRY
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480221106836 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เคมีประยุกต์
APPLIED CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430231101948 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430231101959 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530241100624 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN COSMETIC SCIENCE
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
COSMETIC SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520241101444 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ANTI-AGING AND REGENERATIVE SCIENCE
วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
ANTI-AGING AND REGENERATIVE SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510241100903 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN BEAUTY TECHNOLOGY
เทคโนโลยีความงาม
BEAUTY TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520241101477 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ANTI-AGING AND REGENERATIVE SCIENCE
วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
ANTI-AGING AND REGENERATIVE SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480241101653 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED CHEMISTRY
เคมีประยุกต์
APPLIED CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550241104777 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN APPLIED CHEMISTRY
เคมีประยุกต์
APPLIED CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650248004369 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CREATIVE INNOVATION IN COSMETIC SCIENCE
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์
CREATIVE INNOVATION IN COSMETIC SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25580261101037 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยนครพนม
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510271103617 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยพะเยา
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640276002097 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED CHEMISTRY
เคมีประยุกต์
APPLIED CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480681101279 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED CHEMISTRY
เคมีประยุกต์
APPLIED CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521371101945 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
fatoni university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
เคมีประยุกต์
APPLIED CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491391105059 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631391100089 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COSMETIC AND BEAUTY SCIENCES
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม
COSMETIC AND BEAUTY SCIENCES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25591411100575 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491411102622 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN CHEMISTRY
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491411102598 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SCIENCE
วิทยาศาสตร์
SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651414001068 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN CHEMISTRY
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521431103145 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491431101138 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25471441100957 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481441102512 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25571451101073 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501471103654 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เคมีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491471106757 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25581471100705 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25381481100377 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541491102806 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491501104905 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651504000912 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมท้องถิ่น
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SCIENCE FOR LOCAL INDUSTRY
วิทยาศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมท้องถิ่น
SCIENCE FOR LOCAL INDUSTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481511104128 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501521101714 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501521111028 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501531104933 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เคมีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491531106383 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521531105273 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
COSMETIC SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25581531100331 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501541100489 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521561102137 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เคมีศึกษา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491561110291 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501561110988 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561561105001 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เคมีศึกษา
CHEMISTRY EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501571102823 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631571100487 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531581101073 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เคมี
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25401591100776 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551601104339 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เคมีสำหรับครู
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491611100971 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN PRODUCTION INNOVATION AND CERAMICS DESIGN
นวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์
PRODUCTION INNOVATION AND CERAMICS DESIGN
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25571611104063 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED CHEMISTRY
เคมีประยุกต์
APPLIED CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25431621100119 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641624004356 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED CHEMISTRY
เคมีประยุกต์
APPLIED CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491641100851 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491641100873 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
RUBBER AND POLYMER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541651101882 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN CHEMICAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีเคมี
CHEMICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491661101909 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521671103557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511681102433 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621681100038 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเคมี
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN CHEMICAL SCIENCE
วิทยาการเคมี
CHEMICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481691101575 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481701105402 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เคมีประยุกต์
APPLIED CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481701105492 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481711107023 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491721109512 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491731107138 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511741102867 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481741101288 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เคมีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501751102992 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511761106076 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481771101258 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501791100533 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25601881100308 วิทยาลัยนครราชสีมา
nakhonratchasima college
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม วิทยาลัยนครราชสีมา
บูรณาการสุขภาพและความงาม
BEAUTY TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511911104701 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531911105129 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531911105131 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เคมีประยุกต์
APPLIED CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25581911101661 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เทคโนโลยีปิโตรเลียม
PETROLEUM TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621918000187 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
เคมีประยุกต์
APPLIED CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481921104192 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631931100022 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661944001125 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH, COSMETIC AND ANTI-AGING TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย
HEALTH, COSMETIC AND ANTI-AGING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511971101873 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เคมีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541971100741 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีน้ำมันปาล์มและโอลิโอเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เทคโนโลยีน้ำมันปาล์มและโอลิโอเคมี
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25421981100412 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661993001377 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN INDUSTRIAL CHEMISTRY
เคมีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651994002424 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INDUSTRIAL AND ENVIRONMENTAL CHEMISTRY
เคมีอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
INDUSTRIAL AND ENVIRONMENTAL CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25601991100056 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED CHEMISTRY
เคมีประยุกต์
APPLIED CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25601996000193 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED SCIENCE FOR INDUSTRY
วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม
APPLIED SCIENCE FOR INDUSTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631994000745 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED CHEMISTRY
เคมีประยุกต์
APPLIED CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631994000756 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN CHEMISTRY
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481991105696 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN CHEMISTRY
เคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี