ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Physical sciences not further defined


จำนวน 3 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25530081103776 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เทคโนโลยี
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650186003731 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุและชีวการแพทย์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MATERIALS AND BIOMEDICAL PHYSICS
ฟิสิกส์วัสดุและชีวการแพทย์
MATERIALS AND BIOMEDICAL PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650188003777 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุและชีวการแพทย์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MATERIALS AND BIOMEDICAL PHYSICS
ฟิสิกส์วัสดุและชีวการแพทย์
MATERIALS AND BIOMEDICAL PHYSICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี