ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Environment not elsewhere classified


จำนวน 1 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25600271100068 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อนามัยสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี