ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Natural environments and wildlife


จำนวน 1 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25650148002355 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืน (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN NATURAL RESOURCE MANAGEMENT AND SUSTAINABILITY (MULTIDISCIPLINARY) (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืน
NATURAL RESOURCE MANAGEMENT AND SUSTAINABILITY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี