ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Environmental sciences


จำนวน 166 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25240011100042 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (สหสาขาวิชา)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL SCIENCE CHULALONGKORN UNIVERSITY
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460011102083 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460011101249 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490021100028 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450021100272 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SUSTAINABLE LAND USE AND NATURAL RESOURCE MANAGEMENT
การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
SUSTAINABLE LAND USE AND NATURAL RESOURCE MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25380021100421 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500021109244 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN APPLIED SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์
APPLIED SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25220021100074 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480021107813 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500021109288 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SUSTAINABLE LAND USE AND NATURAL RESOURCE MANAGEMENT
การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
SUSTAINABLE LAND USE AND NATURAL RESOURCE MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570021102997 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL HEALTH
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL HEALTH
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600024000664 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตศรีราชา)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650024000851 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตกำแพงแสน)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT (KAMPHAENGSAEN CAMPUS)
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460031100048 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
LAND RESOURCES AND ENVIRONMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25380031100051 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
LAND RESOURCES AND ENVIRONMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480031100276 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
LAND RESOURCES AND ENVIRONMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480031100287 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
LAND RESOURCES AND ENVIRONMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530031103512 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520031106784 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25360031100429 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450031102602 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550031106394 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25350031100711 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL HEALTH
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450041102434 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (หลักสูตรแบบพันธสัญญาร่วม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
SUSTAINABLE LAND USE AND NATURAL RESOURCE MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540041105573 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม
COMMUNITY AND ENVIRONMENTAL ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480041110133 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480041110144 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430041101936 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490041111506 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
SUSTAINABLE LAND USE AND NATURAL RESOURCE MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620041100194 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470051100378 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540051103774 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง
สหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25390051100504 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25580051102643 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย
OCCUPATIONAL HEALTH
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590051100046 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500061102577 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470061101336 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25250061100127 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25290061100291 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
APPROPRIATE TECHNOLOGY FOR RESOURCES AND ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25170061100038 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
TECHMOLOGY AND ENVIRONMENT MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25360061100557 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ENVIRONMENTAL AND RESOURCE MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25390061100641 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สิ่งแวดล้อมศึกษา
ENVIRONMENTAL EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630061100183 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510071105257 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500081106732 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480081108585 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550091102205 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530101100358 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450101109817 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520101108402 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเวศวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นิเวศวิทยา
ECOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510101109907 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510101110008 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540101104771 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
SOCIAL SCIENCE FOR DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420101101313 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สิ่งแวดล้อมศึกษา
ENVIRONMENTAL EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620101100118 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MARINE SCIENCE AND COASTAL MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง
MARINE SCIENCE AND COASTAL MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650108000595 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมระบบนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ECOSYSTEM INNOVATION MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE TOURISM
การจัดการนวัตกรรมระบบนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ECOSYSTEM INNOVATION MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE TOURISM
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520111107672 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INDUSTRIAL ENVIRONMENT MANAGEMENT
การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL ENVIRONMENT MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500121107524 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500131111529 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (สหวิทยาการ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
SUSTAINABLE LAND USE AND NATURAL RESOURCE MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510131110079 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550131105697 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490142311275 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
MASTER OF ARTS PROGRAM IN NATURAL RESOURCE MANAGEMENT
การจัดการทรัพยากรชีวภาพ
NATURAL RESOURCE MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490142311275 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NATURAL RESOURCE MANAGEMENT
การจัดการทรัพยากรชีวภาพ
NATURAL RESOURCE MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640146005074 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืน (หลักสูตรพหุวิทยาการ)
MASTER OF SCIENCE/MASTER OF ARTS PROGRAM IN NATURAL RESOURCE MANAGEMENT AND SUSTAINABILITY (MULTIDISCIPLINARY PROGRAM)
การจัดการทรัพยากรชีวภาพ
NATURAL RESOURCE MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640146005096 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต / วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
MASTER OF ENGINEERING / MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640146005074 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืน (หลักสูตรพหุวิทยาการ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN NATURAL RESOURCE MANAGEMENT AND SUSTAINABILITY (MULTIDISCIPLINARY PROGRAM)
การจัดการทรัพยากรชีวภาพ
NATURAL RESOURCE MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570151103262 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
INDUSTRIAL CHEMICAL PROCESS AND ENVIRONMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490151111227 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470161102103 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การจัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม
SOIL RESOURCES AND ENVIRONMENT MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420171100051 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL HEALTH
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490181100241 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540181100775 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SANITATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490181110062 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25400181101411 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL HEALTH
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL HEALTH
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650184003784 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490191106643 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL HEALTH
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25400191101232 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410191101176 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560191104839 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ENERGY AND ENVIRONMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520201101326 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500201103539 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL HEALTH
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25390201100679 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490201111403 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600206000115 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600208000231 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520211101417 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สิ่งแวดล้อมศึกษา
ENVIRONMENTAL EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510211107222 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL HEALTH
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500211108154 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สิ่งแวดล้อมศึกษา
ENVIRONMENTAL EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470211102525 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สิ่งแวดล้อมศึกษา
ENVIRONMENTAL EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510211107964 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510211107975 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480221105082 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตพัทลุง)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490231105128 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL HEALTH
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610231100082 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610231100093 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560241101088 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL HEALTH
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL HEALTH
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520271104812 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560271104682 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและชุมชนนิเวศ มหาวิทยาลัยพะเยา
สิ่งแวดล้อมศึกษา
ENVIRONMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510271111008 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511271101087 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยปทุมธานี
อนามัยสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611276000688 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL EDUCATION
สิ่งแวดล้อมศึกษา
ENVIRONMENTAL EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611278001996 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENVIRONMENTAL EDUCATION
สิ่งแวดล้อมศึกษา
ENVIRONMENTAL EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25571341102173 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
lumnamping college
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL HEALTH
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481401106771 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25671414000587 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501421109093 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611424000468 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481431101069 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25571431102961 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สหวิทยาการ
INTERDISCIPLINARY FOR LOCAL ADMINISTRATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481441102523 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531441105263 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481451107463 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491461108297 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25381481100399 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521491105649 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491501104591 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481501109729 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สิ่งแวดล้อมศึกษา
ENVIRONMENTAL EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561511102698 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25431521101277 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541531102406 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สิ่งแวดล้อมศึกษา
ENVIRONMENTAL EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541531102834 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สิ่งแวดล้อมศึกษา
ENVIRONMENTAL EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25471531101351 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541531103071 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สิ่งแวดล้อมศึกษา
ENVIRONMENTAL EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25671534001457 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501541100491 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501551106432 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25391561100546 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521571102162 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481571102764 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501591103297 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521601105912 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ภูมิสารสนเทศ
GEOINFORMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491601109362 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491611100993 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งแวดล้อม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL INNOVATION
นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25431621100154 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641624004389 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491641100862 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511651102136 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม
URBAN AND INDUSTRIAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611651100042 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491661102091 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491661111877 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651664003619 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531671101804 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481691101531 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611694000874 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL AND NATURAL RESOURCE MANAGEMENT
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL AND NATURAL RESOURCE MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481701106728 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENT
สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25571701103139 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
NATURAL RESOURCE AND ENVIRONMENTAL ECONOMICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25571701103141 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
NATURAL RESOURCE AND ENVIRONMENTAL ECONOMICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491711107834 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541711103317 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491721109556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25671724001594 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511731107041 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25471731104335 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
สิ่งแวดล้อมศึกษา
ENVIRONMENTAL EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25591731100266 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL HEALTH
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511741102946 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491751102855 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481761105307 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ภูมิสารสนเทศ
GEOINFORMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511761106043 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491771101406 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551871104161 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
pathumwan institute of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511971101906 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
การจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541971100752 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521971104348 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631991100134 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25562251104625 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
siam technology college
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่้งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ENERGY AND ENVIRONMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี