ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Biological and related sciences not elsewhere classified


จำนวน 12 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25630026004067 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN LIFE SCIENCES (MULTIDISCIPLINARY COURSE) (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
LIFE SCIENCES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630026004631 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOMEDICAL DATA SCIENCE
วิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์
BIOMEDICAL DATA SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600036000926 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED BIORESOURCE SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์
APPLIED BIORESOURCE SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600064000174 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN BIOINNOVATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
ชีวนวัตกรรม
BIOINNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620162300058 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650194001568 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN CREATIVE SCIENCE AND INNOVATION
วิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
CREATIVE SCIENCE AND INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640218004141 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOLOGICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
BIOLOGICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630221100083 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (วิทยาเขตพัทลุง)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COSMETIC TECHNOLOGY AND DIETARY SUPPLEMENT PRODUCTS (PHATTHALUNG CAMPUS)
เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
COSMETIC TECHNOLOGY AND DIETARY SUPPLEMENT PRODUCTS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640246004197 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการวิเคราะห์ทางสุขภาพและชีวการแพทย์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH AND BIOMEDICAL ANALYTICS
วิทยาการวิเคราะห์ทางสุขภาพและชีวการแพทย์
HEALTH AND BIOMEDICAL ANALYTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621521100073 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
บูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611921100187 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH SCIENCE AND AESTHETIC
วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม
HEALTH SCIENCE AND AESTHETIC
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25612044001852 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
chulachomklao royal military academy
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคภาษาอังกฤษ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SCIENCE AND TECHNOLOGY (ENGLISH PROGRAM)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี