ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Biochemistry


จำนวน 149 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25470011104255 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CLINICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR MEDICINE CHULALONGKORN UNIVERSITY
ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์
CLINICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR MEDICINE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510011109525 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชเคมี
ชีวเวชเคมี
BIOMEDICAL CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500011110187 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450011102058 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510011108715 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชีวเวชเคมี
BIOMEDICAL CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25440011100213 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOCHEMISTRY
ชีวเคมี
BIOCHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25390011100094 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOCHEMISTRY
ชีวเคมี
BIOCHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420011100288 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN BIOCHEMISTRY
ชีวเคมี
BIOCHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620014003106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN BIOTECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430021100213 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN BIOTECHNOLOGY
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25380021100432 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN BIOCHEMISTRY
ชีวเคมี
BIOCHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550021102297 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FORENSIC SCIENCE
นิติวิทยาศาสตร์
FORENSIC SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560021101714 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN NUCLEAR SCIENCE
วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
NUCLEAR SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550021103232 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พลังงานทดแทน
BIOCHEMISTRY BIOCHEMICAL
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450021101442 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOCHEMISTRY
ชีวเคมี
BIOCHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480021106597 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOCHEMISTRY
ชีวเคมี
BIOCHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25270021100147 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOTECHNOLOGY
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25390021100365 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470021102704 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOTECHNOLOGY
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25440021100721 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25440021100732 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (วิทยาเขตกำแพงแสน)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25390021100376 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590021100864 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วิทยาเขตศรีราชา
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NATURAL PRODUCT SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650028002486 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN VETERINARY PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY
เภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์
VETERINARY PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510031100279 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นิติวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410031100043 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชีวเคมี
BIOCHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25350031100024 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชีวเคมี
BIOCHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430031101406 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520031107831 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510031110934 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชีวเคมี
BIOCHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480031110672 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
MEDICAL BIOCHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420031101304 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570031105395 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25230041100011 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชีวเคมี
BIOCHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25310041100032 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
BIOCHEMISTRY AND BIOCHEMICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420041100539 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
AGRO-INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480041109571 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชีวเคมี
BIOCHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530041104749 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชีวเคมี
BIOCHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480041110177 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510041110608 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิติวิทยาศาสตร์
FORENSIC SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480041110199 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25330051100655 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510051100338 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510051100349 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570051102056 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติวิทยาศาสตร์
FORENSIC SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610051100036 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN BIOENERGY AND BIOCHEMICAL REFINERY TECHNOLOGY
เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500061102329 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25380061100774 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TOXICOLOGY AND NUTRITION FOR FOOD SAFETY
พิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25350061100444 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน สาขาวิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ชีวเคมี
BIOCHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25200061100087 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นิติวิทยาศาสตร์
FORENSIC SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25350061100523 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470061103913 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นิติวิทยาศาสตร์
FORENSIC SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25050061100081 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชีวเคมี
BIOCHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25390061100628 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25130061100056 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชีวเคมี
BIOCHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510071105279 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590071100137 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นิติวิทยาศาสตร์
FORENSIC MEDICINE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500081106833 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490081107416 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิติวิทยาศาสตร์
FORENSIC SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560081101913 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570081101982 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิติวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530081104711 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650084000464 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED CHEMISTRY AND INDUSTRIAL MICROBIOLOGY
เคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
APPLIED CHEMISTRY AND INDUSTRIAL MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480091108687 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480091108834 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510101106329 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชีวเคมี
CHEMISTRY-BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480101109408 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นิติวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470101103783 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25370108000439 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOCHEMISTRY
ชีวเคมี
BIOCHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500101112369 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เคมีชีววิทยา
CHEMISTRY-BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470101104468 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570108000067 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOCHEMISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM)
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOCHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570106000054 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOTECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480131102999 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500131111452 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500131111542 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600131101047 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN AGRO-INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
AGRO-INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490141111261 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25400141101326 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOCHEMICAL TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
เทคโนโลยีชีวเคมี
BIOCHEMICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490141111349 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430141101825 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOCHEMICAL TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
เทคโนโลยีชีวเคมี
BIOCHEMICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470151102282 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470151103979 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ
BIOINDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540151104934 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ
BIOINDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590151102252 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650158005991 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOTECHNOLOGY
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510161106214 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490161106831 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460161101472 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560161104206 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาเขตรชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410171100983 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOCHEMISTRY AND BIOCHEMICAL TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี
BIOCHEMISTRY AND BIOCHEMICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25390171100687 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25390171100698 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOCHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410171101139 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOCHEMISTRY AND BIOCHEMICAL TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี
BIOCHEMISTRY AND BIOCHEMICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450181102327 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480181108902 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490191106531 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
ชีวเคมี
BIOCHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490191106542 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570191102816 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ชีวเคมี
BIOCHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480201103357 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชีวเคมี
BIOCHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570201100174 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480201109973 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชีวเคมี
BIOCHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540201105029 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480201110096 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480201110118 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500211107197 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN BIOTECHNOLOGY
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510211107762 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและธุรกิจชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510211107931 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640214000895 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางชีวเคมี
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN BIOCHEMISTRY INNOVATION
ชีวเคมี
BIOCHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660214002135 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมชีวภาพ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN BIOTECHNOLOGY AND BIO-INDUSTRY
เทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY AND BIO-INDUSTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630236001023 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN AGRO-INDUSTRY AND BIOTECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
AGRO-INDUSTRY AND BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610238001247 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN AGRO-INDUSTRIAL AND BIOTECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
AGRO-INDUSTRY AND BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550241104834 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOTECHNOLOGY
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550241104755 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOTECHNOLOGY
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640246003769 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CREATIVE INNOVATION IN COSMETIC SCIENCE
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์
CREATIVE INNOVATION IN COSMETIC SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550271101902 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยพะเยา
ชีวเคมี
BIOCHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510271104855 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480271110601 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490591101631 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
เทคโนโลยีชีวการแพทย์
BIOMEDICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520611103741 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์
ANIMAL BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480681105678 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610681100216 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
นิติวิทยาศาสตร์
FORENSIC SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511401101998 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491441108734 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25601521100578 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25581561101471 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641624004391 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN BIOLOGICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
BIOLOGICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521661102296 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นิติวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561661101121 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นิติวิทยาศาสตร์
FORENSIC SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25591661101607 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นิติวิทยาศาสตร์
FORENSIC SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551701102946 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25581721101658 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491771101428 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เทคโนโลยีชีวภาพ
TECHNOLOGY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651924000143 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN BIOTECHNOLOGY FOR AGRO-INDUSTRY AND ENVIRONMENT
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม
BIOTECHNOLOGY FOR AGRO-INDUSTRY AND ENVIRONMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481931101875 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641936002439 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25591961102229 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501971109678 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25571971102533 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651974001487 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ความงาม (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN BEAUTY PRODUCT TECHNOLOGY
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ความงาม
BEAUTY PRODUCT TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651984001501 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN BIOTECHNOLOGY INNOVATIONS
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25571991102715 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN BIOPRODUCT TECHNOLOGY
เทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์
BIOPRODUCT TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531991103014 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH SCIENCES AND AESTHETICS
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม
HEALTH SCIENCES AND AESTHETICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631994005021 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH SCIENCES AND AESTHETICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
HEALTH SCIENCES AND AESTHETICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25522111108102 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
royal police cadet academy
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
นิติวิทยาศาสตร์
FORENSIC SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25502348010008
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CHEMICAL SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาศาสตร์เคมี
CHEMICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25502346010032
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CHEMICAL BIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาศาสตร์เคมี
CHEMICAL BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี