ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Biology


จำนวน 267 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25570011103997 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศศาสตร์และชีววิทยาเชิงคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสหวิทยาการ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOINFORMATICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY (INTERDISCIPLINARY)
ชีวสารสนเทศศาสตร์และชีววิทยาเชิงคอมพิวเตอร์
BIOINFORMATICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25260011100178 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ (สหสาขาวิชา)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL MICROBIOLOGY CHULALONGKORN UNIVERSITY
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
MEDICAL MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25440011101203 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (สหสาขาวิชา)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOLOGICAL SCIENCES CHULALONGKORN UNIVERSITY
ชีวเวชศาสตร์
BIOLOGICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25440011101181 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์มหโมเลกุล
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MACROMOLECULAR SCIENCE CHULALONGKORN UNIVERSITY
วิทยาศาสตร์มหโมเลกุล
MACROMOLECULAR SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470011103131 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
MEDICAL MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420011100953 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พันธุศาสตร์
GENETICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560011103039 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430011101527 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
BIOLOGICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510011108862 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510011108794 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พฤกษศาสตร์
BOTANY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550011104219 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และชีวเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชีวเวชศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420011100389 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN BIOLOGY
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510011102178 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ZOOLOGY
สัตววิทยา
ZOOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25320011100118 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ZOOLOGY
สัตววิทยา
ZOOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420011100301 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ZOOLOGY
สัตววิทยา
ZOOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510011102167 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BOTANY
พฤกษศาสตร์
BOTANY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
24990011100011 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN BOTANY
พฤกษศาสตร์
BOTANY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25400011100501 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MASTER OF SCIENCE IN PHARMACY PROGRAM IN MICROBIOLOGY
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420011100299 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MICROBIOLOGY
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25260011100033 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN GENETICS
พันธุศาสตร์
GENETICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590011100816 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
DOCTOR OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL MICROBIOLOGY INTERNATIONAL PROGRAM CHULALONGKORN UNIVERSITY
จุลชีววิทยาการแพทย์
MEDICAL MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590011101007 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL MICROBIOLOGY INTERNATIONAL PROGRAM CHULALONGKORN UNIVERSITY
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
MEDICAL MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450021100406 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวิศวกรรมและชีวสารสนเทศ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN GENETIC ENGINEERING AND BIOINFORMATICS
พันธุวิศวกรรมและชีวสารสนเทศ
GENETIC ENGINEERING AND BIOINFORMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25440021100168 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวิศวกรรมและชีวสารสนเทศ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN GENETIC ENGINEERING AND BIOINFORMATICS
พันธุวิศวกรรมและชีวสารสนเทศ
GENETIC ENGINEERING AND BIOINFORMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25320021100097 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MICROBIOLOGY
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25230021100064 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MICROBIOLOGY
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25270021100092 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN GENETICS
พันธุศาสตร์
GENETICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470021101782 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN BIOLOGICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
BIOLOGICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25230021100086 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN BIOLOGY
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470021102311 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENTOMOLOGY
กีฏวิทยา
ENTOMOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25100021100025 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BOTANY
พฤกษศาสตร์
BOTANY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25100021100036 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOLOGY
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25250021100055 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN GENETICS
พันธุศาสตร์
GENETICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430021101359 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BOTANY
พฤกษศาสตร์
BOTANY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420021100796 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ZOOLOGY
สัตววิทยา
ZOOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420021100807 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MICROBIOLOGY
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410021100514 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN GENETICS
พันธุศาสตร์
GENETICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490021107353 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOSCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
BIOSCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25330021100324 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
BIOSCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500021109299 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOPRODUCTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์
BIOPRODUCTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570021101491 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN BIOSCIENCE AND TECHNOLOG (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี
BIOSCIENCE AND TECHNOLOG
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510021108773 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN BOTANY
พฤกษศาสตร์
BOTANY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500021110741 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOPRODUCTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์
BIOPRODUCTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650024000838 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษนวัตกรรม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INNOVATIVE BOTANY
พฤกษนวัตกรรม
INNOVATIVE BOTANY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620026002648 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา (วิทยาเขตกำแพงแสน)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENTOMOLOGY
กีฏวิทยา
ENTOMOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530031100158 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุลชีววิทยา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550031104864 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
BIOLOGICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450031100036 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชีวเวชศาสตร์
BIOMEDICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450031100047 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOMEDICAL SCIENCES
ชีวเวชศาสตร์
BIOMEDICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25360031100069 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470031100106 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
MEDICAL MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470031100139 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
MEDICAL MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490031100255 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420031100123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450031101702 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520031108663 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชีววิทยา
BIOSTATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520031108753 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชีวสถิติ
BIOSTATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470031103943 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิษวิทยา
TOXICOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520031109146 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปรสิตวิทยา
PARASITOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550031106258 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
BIOLOGICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500031112417 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชีววิทยาสำหรับครู
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490031111718 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620038003799 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PARASITOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
ปรสิตวิทยา
PARASITOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510041100304 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุลชีววิทยาประยุกต์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25380041100085 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410041100055 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410041100066 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25440041100069 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490041100289 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุลชีววิทยาประยุกต์
APPLIED MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460041100286 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปรสิตวิทยา
PARASITOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25280041100152 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
SOIL SCIENCE AND CONSERVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490041109245 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450041102491 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปรสิตวิทยา
PARASITOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500041111439 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิษวิทยา
TOXICOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25440041101149 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ และชีววิทยาชาติพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์
BIODIVERSITY AND ETHNOBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500041112521 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25580041102945 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปรสิตวิทยา
PARASITOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25440051100105 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ชีวเวชศาสตร์
BIOMEDICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570051103957 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิด (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN STEM CELL BIOLOGY AND TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
ชีววิทยาและเทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิด
STEM CELL BIOLOGY AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450061100816 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
CONVENTION AND EVENT MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500061102318 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500061102375 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พฤกษศาสตร์
PLANT SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520061103841 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
BIOLOGICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550061105418 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ชีวเวชศาสตร์
BIOMEDICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25400061101215 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
จุลชีววิทยาการแพทย์
MEDICAL MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590061103427 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
พฤกษศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550061105644 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
สารสนเทศศาสตร์
BIOCHEMICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25150061100082 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชีวสถิติ
BIOSTATISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25190061100053 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม
ENVIRONMENTAL BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25050061100079 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25120061100022 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พยาธิชีววิทยา
PATHOBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25250061100138 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พิษวิทยา
TOXICOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25270061100164 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410061100823 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พิษวิทยา
TOXICOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25130061100045 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490061111148 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวชศาสตร์ระดับโมเลกุล
MOLECULAR MEDICINE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25180061100074 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พยาธิชีววิทยา
PATHOBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25580061100833 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530061103287 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)
จุลชีววิทยาสาธารณสุข
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520071100747 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25160071100062 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25310071100204 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510081100488 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MICROBIOLOGY
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510081100499 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOLOGY
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500081106675 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500081106719 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490081109655 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490081110781 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25580081103412 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาศาสตร์การเกษตร
BIOSCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25580081103423 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาศาสตร์การเกษตร
BIOSCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450091100988 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450091100999 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520091107433 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460091102172 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อณูชีววิทยา
MOLECULAR BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460091102194 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อณูชีววิทยา
MOLECULAR BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600091101797 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ)
ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620091600150 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์
จุลชีววิทยาประยุกต์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630098000045 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN APPLIED MICROBIOLOGY
จุลชีววิทยาประยุกต์
APPLIED MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510101104902 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510101104957 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510101105047 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (แบบก้าวหน้า) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชีวเวชศาสตร์
BIOMEDICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25370101100439 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOCHEMISTRY
ชีวเคมี
BIOCHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500101111155 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พฤกษศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520101108312 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500101111166 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชีววิทยาประยุกต์
APPLIED BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460101102329 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชีวเวชศาสตร์
BIOCHEMICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510101109986 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470108003718 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MOLECULAR BIOLOGY AND BIOINFORMATICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
MOLECULAR BIOLOGY AND BIOINFORMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470103203718 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MOLECULAR BIOLOGY AND BIOINFORMATICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
MOLECULAR BIOLOGY AND BIOINFORMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430101101742 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOLOGICAL SCIENCES
ชีวเวชศาสตร์
BIOLOGICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500101111346 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สัตววิทยา
ZOOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500101111493 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590101102111 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590101102122 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500131111485 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พันธุศาสตร์
GENETICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520131109542 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พันธุศาสตร์
GENETICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25250141100025 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510141110273 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ
BIOINFORMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520141108913 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED MICROBIOLOGY
จุลชีววิทยาประยุกต์
APPLIED MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460141102504 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
BIOSCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590141102036 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ
BIOINFORMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520161105517 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590164000196 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INDUSTRIAL MICROBIOLOGY ( INTERNATIONAL PROGRAM )
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550171103666 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรก้าวหน้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25400171101364 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25400171101375 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430171101852 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430171101863 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500171112007 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ชีวเวชศาสตร์
BIOLOGICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500171112018 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ชีวเวชศาสตร์
BIOMEDICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660174000544 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MICROBIOLOGY
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660174001927 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MICROBIOLOGY
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25360181100189 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MICROBIOLOGY
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550181100091 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN BIOLOGY
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570181102264 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOMEDICAL SCIENCES
ชีวเวชศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520191101246 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
ชีวเวชศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410191100219 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490191106529 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450191102251 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
BIOLOGICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450191102262 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
BIOLOGICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490191109995 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์
ชีววิทยาประยุกต์
APPLIED MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560191103862 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
พยาธิวิทยากายวิภาค
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450191102442 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา
ชีววิทยาศึกษา
BIOLOGY EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460191102678 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540201100248 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาศาสตร์การเกษตร
AGRICULTURAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25340201100123 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500201108208 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450201102702 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490201111357 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชีวเวชศาสตร์
BIOMEDICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450201102724 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550201105853 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชีวเวชศาสตร์
BIOLOGICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570201103548 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450201102746 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
BIOLOGICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25440201101103 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
BIOMEDICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510211107198 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500211107164 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510211107716 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560211102233 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560211102299 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510211107806 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความหลากหลายทางชีวภาพ
BIODIVERSITY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490211107905 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530211103444 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความหลากหลายทางชีวภาพ
BIODIVERSITY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640214000737 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์โมเลกุล
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MOLECULAR GENETICS
พันธุศาสตร์โมเลกุล
MOLECULAR GENETICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650218005165 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อธุรกิจ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOTECHNOLOGY INNOVATION FOR BUSINESS
นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อธุรกิจ
BIOTECHNOLOGY INNOVATION FOR BUSINESS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480221105161 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (วิทยาเขตพัทลุง)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN BIOLOGY
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550221103392 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (วิทยาเขตพัทลุง)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MICROBIOLOGY
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480221106858 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540228003181 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (วิทยาเขตพัทลุง)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOTECHNOLOGY
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540223203181 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (วิทยาเขตพัทลุง)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOTECHNOLOGY
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500231112206 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชีวเวชศาสตร์
BIOMEDICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500231112217 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชีวเวชศาสตร์
BIOLOGICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480241101225 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN BIOSCIENCE
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
BIOSCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550241104643 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOSCIENCE
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
BIOSCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550241104766 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOSCIENCE
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
BIOSCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560251100999 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ชีววิทยาประยุกต์
APPLIED BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570251100328 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED BIOLOGY
ชีววิทยาประยุกต์
APPLIED BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590261100544 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยนครพนม
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510271103606 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520271104801 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590276000189 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOLOGY
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590271102176 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650278002337 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOLOGY
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531291104399 มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก
asia pacific international university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
BIO-PROCESSING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551371100284 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
fatoni university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
ชีววิทยาประยุกต์
APPLIED BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501411101982 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541431100998 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481431107325 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชีววิทยาประยุกต์
APPLIED BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25471441100968 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25471441101429 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481451107441 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25431471100967 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25581471100716 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25381481100388 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511491101295 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทยาการพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ
BIORESOURCE DEVELOPMENT SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501491105974 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491501104769 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491501104859 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551511102359 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501521101703 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501521101725 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531521104507 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
BIOLOGICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511541102281 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511551106567 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491561110267 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491561110278 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561561105034 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ชีววิทยาศึกษา
BIOLOGY EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501571102834 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501571102845 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541581100567 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501591103264 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25431601101017 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ชีววิทยาประยุกต์
APPLIED BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491601106853 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25591601101061 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491621100353 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501641100817 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501641100828 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ชีววิทยาประยุกต์
APPLIED BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531661101138 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491661101988 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491671102283 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481691101529 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481701105413 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ชีววิทยาประยุกต์
APPLIED BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481701105503 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25471711102498 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25471711102509 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541721104297 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491721109578 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491731107127 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511741102878 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541741101162 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501751103003 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511761106065 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491771101417 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501791100522 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511911104712 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชีววิทยา
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531911104062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชีววิทยาประยุกต์
APPLIED BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511971101862 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ชีววิทยาประยุกต์
APPLIED BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551981103162 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25571991102761 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN APPLIED BIOLOGY IN ANIMAL PRODUCTION
ชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์
APPLIED BIOLOGY IN ANIMAL PRODUCTION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25571991102759 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED BIOLOGY IN ANIMAL PRODUCTION
ชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์
APPLIED BIOLOGY IN ANIMAL PRODUCTION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25592271100918 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
chulabhorn college of medical science
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ
BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25502348010019
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25502346010021
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์
APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25502346010043
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25502348009997
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์
APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี