ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Biological and related sciences not further defined


จำนวน 2 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25650186003808 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL BIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631661100058 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี