ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Business, administration and law not elsewhere classified


จำนวน 6 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25560051103743 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN JUSTICE ADMINISTRATION
การบริหารกระบวนการยุติธรรม
JUSTICE ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650244001878 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการสื่อสารด้วยภาษาจีน
BACHELOR OF LAWS PROGRAM IN BUSINESS LAW AND CHINESE COMMUNICATION
กฎหมายธุรกิจและการสื่อสารด้วยภาษาจีน
BUSINESS LAW AND CHINESE COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631301100026 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN INNOVATIVE AND DESIGN ENTREPRENEUR
ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ
INNOVATIVE AND DESIGN ENTREPRENEUR
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661508002987 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC ADMINISTRATION
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651544001772 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN JUSTICE ADMINISTRATION
การบริหารกระบวนการยุติธรรม
JUSTICE ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621661100055 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM ESPORTS MANAGEMENT
การจัดการอีสปอร์ต
ESPORTS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์