ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Law


จำนวน 210 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25420011100931 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510011109154 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กฎหมายเศรษฐกิจ
ECONOMIC LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25420011100367 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF LAWS PROGRAM IN LAW
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25420011100018 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MASTER OF LAWS PROGRAM IN LAWS
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580011101917 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE CHULALONGKORN UNIVERSITY
อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520011100019 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กฎหมายการเงินและภาษีอากร
TAXATION LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580011101928 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MASTER OF ARTS PROGRAM IN CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE CHULALONGKORN UNIVERSITY
อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25420011101201 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MASTER OF LAWS PROGRAM IN BUSINESS LAW INTERNATIONAL PROGRAM CHULALONGKORN UNIVERSITY
กฎหมายธุรกิจ
BUSINESS LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660014001593 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF LAWS PROGRAM IN BUSINESS AND TECHNOLOGY LAW (INTERNATIONAL PROGRAM)
กฎหมายธุรกิจและเทคโนโลยี
BUSINESS AND TECHNOLOGY LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460021101048 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF LAWS PROGRAM
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600024000091 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
BACHELOR OF LAWS PROGRAM
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470031102582 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610036000024 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
MASTER OF LAWS PROGRAM IN LAW
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650034000885 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย)
BACHELOR OF LAWS PROGRAM IN LAW (NONGKHAI CAMPUS)
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460041100782 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470041103617 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630048000506 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
DOCTOR OF LAWS PROGRAM IN LAW
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520051100633 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
กฎหมายธุรกิจ
BUSINESS LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530051100195 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์
นิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25400051100426 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560051101605 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
กฎหมายธุรกิจ
BUSINESS LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25440051100746 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510051108506 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน
กฎหมายมหาชน
PUBLIC LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25390051100381 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460051102098 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน
กฎหมายมหาชน
PUBLIC LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25200061100109 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
MASTER OF ARTS PROGRAM IN CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE
อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25380061100741 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION AND SOCIETY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620066003352 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE (INTERNATIONAL PROGRAM)
อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620068003365 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE (INTERNATIONAL PROGRAM)
อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480071100394 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กฎหมายธุรกิจ
BUSINESS LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25140071100025 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510071105336 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480071108797 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490071111948 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
DOCTOR OF LAWS PROGRAM (ENGLISH PROGRAM)
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620091100234 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510101104531 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510101106353 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กฎหมายอิสลาม
ISLAMIC LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650106000773 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
MASTER OF LAWS PROGRAM
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480111105912 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF LAWS PROGRAM
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510111109335 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
MASTER OF LAWS PROGRAM
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620111600064 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
DOCTOR OF LAWS PROGRAM
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500121107513 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530121102757 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500121107546 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร
MASTER OF ARTS PROGRAM IN LAW FOR MANAGEMENT
กฎหมายเพื่อการบริหาร
LAW FOR MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480181100532 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF LAWS PROGRAM
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490191106496 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530191104127 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470191103232 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450201101058 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450201101069 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510211107119 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520221105367 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
BACHELOR OF LAWS PROGRAM IN LAWS
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630221100022 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570231102247 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620234001042 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF LAWS PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460241100571 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF LAWS PROGRAM
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550241104733 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
MASTER OF LAWS PROGRAM
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500251103568 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลาม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
กฎหมายอิสลาม
ISLAMIC LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560261100552 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนครพนม
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510271103573 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570271104918 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640278002088 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN LAW
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25290511100144 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF LAWS PROGRAM
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490511108797 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500531105505 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480531109395 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470541101093 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470541102768 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540541103881 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470541103005 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กฎหมายธุรกิจ
BUSINESS LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25670544000445 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (วิทยาเขตชลบุรี)
BACHELOR OF LAWS PROGRAM
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25670544000748 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (วิทยาเขตขอนแก่น)
BACHELOR OF LAWS PROGRAM
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470561101411 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580561101018 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460571101084 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510571108381 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25440571100979 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก
กฎหมายธุรกิจ
BUSINESS LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610571100110 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายกับการบริหาร
กฎหมายกับการบริหาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640576003406 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน)
MASTER OF LAWS PROGRAM (CHINESE PROGRAM)
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630574005146 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารการสืบสวนสอบสวน (ระบบการศึกษาทางไกล)
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN INVESTIGATIVE COMMUNICATION INNOVATION
นวัตกรรมการสื่อสารการสืบสวนสอบสวน
INVESTIGATIVE COMMUNICATION INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490601104995 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
st. john's university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450681100681 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490681101822 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลอินเตอร์เน็ต) มหาวิทยาลัยรังสิต
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510681106278 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570681101674 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550681106497 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590681100642 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25670684000575 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE
อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470731101127 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และอนุปริญญา สาขาวิชานิติศาสตร์
BACHELOR OF LAWS AND ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN LAWS
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470731101127 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และอนุปริญญา สาขาวิชานิติศาสตร์
BACHELOR OF LAWS AND ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN LAWS
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500741105159 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายภาษีอากร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กฎหมายภาษีอากร
TAXATION LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25350741100135 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)
BACHELOR OF LAWS PROGRAM (THAI PROGRAM)
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550741102095 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการค้าและการลงทุน (หลักสูตรภาษาไทย)
MASTER OF LAWS PROGRAM IN TRADE AND INVESTMENT LAW (THAI PROGRAM)
กฎหมายการค้าและการลงทุน
TRADE AND INVESTMENT LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500741104812 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมาย การจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN LAW, MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
กฎหมาย การจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
LAW, MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500741104823 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กฎหมายมหาชน
DAIRY HERD HEALTH MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490741104462 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศและการฑูต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กฎหมายระหว่างประเทศและการฑูต
INTERNATIONAL LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25670744001461 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF LAWS PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500831105565 มหาวิทยาลัยราชธานี
ratchathani university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510831110011 มหาวิทยาลัยราชธานี
ratchathani university
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501001104405 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
chaopraya university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661014003113 มหาวิทยาลัยเมธารัถย์
metharath university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF LAWS PROGRAM
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631021100023 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
western university
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
DOCTOR OF LAWS PROGRAM
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491021111584 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
western university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501026000014 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
western university
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531031101533 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471031103314 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25451031102557 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25461041101402 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
north eastern university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511061108881 มหาวิทยาลัยภาคกลาง
phakklang university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคกลาง
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25271071100122 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
vongchavalitkul university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25461101100677 วิทยาลัยสันตพล
santapol college
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสันตพล
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25391111100232 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
south-east asia university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501121104307 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
eastern asia university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511131105064 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511131107562 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25441161100222 มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
south east bangkok college
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491181103289 มหาวิทยาลัยตาปี
tapee university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปี
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501181111504 มหาวิทยาลัยตาปี
tapee university
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยตาปี
กฎหมายมหาชน
PUBLIC LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431191101001 วิทยาลัยทองสุข
thongsook college
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยทองสุข
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541221102828 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521231106102 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
north-chiang mai university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551231103462 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
north-chiang mai university
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25461261100629 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
college of asian scholars
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501271104787 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521271106883 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491271108511 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี
กฎหมาย
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25451281101802 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
the eastern university of management and technology administative organization
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531281103555 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
the eastern university of management and technology administative organization
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511301103296 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25461311101762 มหาวิทยาลัยเนชั่น
yonok university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651324002172 สถาบันรัชต์ภาคย์
rajapark institute
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลาม
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN ISLAMIC LAW
กฎหมายอิสลาม
ISLAMIC LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661324003567 สถาบันรัชต์ภาคย์
rajapark institute
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF LAWS PROGRAM
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25401331101058 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
rattana bundit university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641336001724 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
rattana bundit university
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา
MASTER OF LAWS PROGRAM IN LAW FOR DEVELOPMENT
กฎหมายเพื่อการพัฒนา
LAW FOR DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571341101993 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
lumnamping college
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621346000452 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
lumnamping college
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621344003778 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
lumnamping college
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล)
BACHELOR OF LAWS PROGRAM (INTERNET-BASED DISTANCE EDUCATION)
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491371101604 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
fatoni university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชะรีอะฮฺ (กฎหมายอิสลาม)
กฎหมายอิสลาม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481371102053 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
fatoni university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชะรีอะฮฺ
กฎหมายอิสลาม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561371101668 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
fatoni university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511391108033 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
BACHELOR OF LAWS PROGRAM IN LAW
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531401102917 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501411103962 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521421104393 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
BACHELOR OF LAWS PROGRAM IN LAWS
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491431101162 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481441101127 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501451108782 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491461108286 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501471103632 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501481105321 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501491105851 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491501104815 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651506001533 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
MASTER OF LAWS PROGRAM IN LAWS
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511511105123 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531521103203 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651526004742 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
MASTER OF LAWS PROGRAM IN LAWS
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471531101756 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471541100813 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561551101545 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
BACHELOR OF LAWS PROGRAM IN LAW
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471561103436 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541571101646 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501581105142 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
BACHELOR OF LAWS PROGRAM IN LAWS
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561591100717 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521601105899 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641606002174 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
MASTER OF LAWS PROGRAM
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501611100937 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF LAWS PROGRAM
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431621100571 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521631102888 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481651103595 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF LAWS PROGRAM
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481651108253 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
CRIMINOLOGY JUSTICE ADMINISTRATION AND SOCIETY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631656000594 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ
MASTER OF ARTS PROGRAM IN ADMINISTRATIVE LAW AND PUBLIC ADMINISTRATION
กฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ
ADMINISTRATIVE LAW AND PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651654002281 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชนและการบริหารงานยุติธรรม
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN PUBLIC LAW AND JUSTICE ADMINISTRATION
กฎหมายมหาชนและการบริหารงานยุติธรรม
PUBLIC LAW AND JUSTICE ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491661101617 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581661102776 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กฎหมายมหาชน
PUBLIC LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491671102351 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491681100844 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481691101395 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481701105446 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481711107135 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541711105398 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491721109444 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551731102714 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611731100029 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651736002473 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
MASTER OF ARTS PROGRAM IN DEVELOPMENT OF JUSTICE SYSTEM
การพัฒนากระบวนการยุติธรรม
DEVELOPMENT OF JUSTICE SYSTEM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521741103375 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521751104208 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511761105942 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491771101349 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501791108701 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551801101158 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF LAWS PROGRAM
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541801104498 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
MASTER OF LAWS PROGRAM
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501811100974 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531811103699 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511831101552 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
phisanulok university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581851101091 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611856001267 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
MASTER OF LAWS PROGRAM IN LAW
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854002618 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช)
BACHELOR OF LAWS PROGRAM
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631854003967 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น)
BACHELOR OF LAWS PROGRAM IN LAWS
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631854004171 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์แพร่)
BACHELOR OF LAWS PROGRAM IN LAWS
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631854004665 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์)
BACHELOR OF LAWS PROGRAM
นิติศาสตร์
LAWS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471881100635 วิทยาลัยนครราชสีมา
nakhonratchasima college
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสีมา
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621886001598 วิทยาลัยนครราชสีมา
nakhonratchasima college
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
MASTER OF LAWS PROGRAM IN LAW
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25482011102875 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
chalermkarnchana college
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25592111100562 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
royal police cadet academy
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบังคับใช้กฎหมาย โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25612114001927 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
royal police cadet academy
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF LAWS PROGRAM IN LAW
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25502301108516 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
ayothaya institute of technology
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25492401102756 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
chalermkarnchana college
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25532611102552 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
pitchayabundit college
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25652684000452 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
pasific institute of management science
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF LAWS PROGRAM
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25582881101005 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
suvarnabhumi institute of technology
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
นิติศาสตร์
LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์