ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Business and administration not elsewhere classified


จำนวน 29 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25610081600205 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAMME (INTERNATIONAL PROGRAMME)
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610081100201 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS INNOVATION MANAGEMENT
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
BUSINESS INNOVATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600151100088 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630206000761 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SMART CITY MANAGEMENT AND DIGITAL INNOVATION
การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล
SMART CITY MANAGEMENT AND DIGITAL INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630208001303 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SMART CITY MANAGEMENT AND DIGITAL INNOVATION
การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล
SMART CITY MANAGEMENT AND DIGITAL INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620218000559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION AND DIGITAL
บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล
BUSINESS ADMINISTRATION AND DIGITAL
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630218001664 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SMART CITY MANAGEMENT AND DIGITAL INNOVATION
การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล
SMART CITY MANAGEMENT AND DIGITAL INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630216001651 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SMART CITY MANAGEMENT AND DIGITAL INNOVATION
การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล
SMART CITY MANAGEMENT AND DIGITAL INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600261100056 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MODERN TRADE BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
MODERN TRADE BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520261109827 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630531100025 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน
ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610541100122 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610571600063 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน)
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621031100030 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS INNOVATION
นวัตกรรมธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631431100021 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621528000522 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631651100651 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน
ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641654000513 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN CREATIVE BUSINESS AND DIGITAL TECHNOLOGY
ธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล
CREATIVE BUSINESS AND DIGITAL TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611664001488 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ
การค้าระหว่างประเทศ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631711100178 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491771101553 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591921100049 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631931600028 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611951100314 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สากล (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN INTERNATIONAL CREATIVE INDUSTRY ENTREPRENEURSHIP (INTERNATIONAL PROGRAM)
การเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สากล
INTERNATIONAL CREATIVE INDUSTRY ENTREPRENEURSHIP
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481951102801 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS ENGLISH
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601961100064 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601974000547 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL ENTREPRENEURSHIP
การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล
DIGITAL ENTREPRENEURSHIP
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25622021100021 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
lampang inter-tech college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
การจัดการธุรกิจสมัยใหม่
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632031100016 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขางานธุรกิจดิจิทัล สถาบันวิทยาลัยชุมชน
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์