ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Work skills


จำนวน 1 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25470071100268 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL TRADE NEGOTIATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์