ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Wholesale and retail sales


จำนวน 35 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25200011100137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์
MASTER OF HOUSING DEVELOPMENT PROGRAM IN HOUSING AND REAL ESTATE DEVELOPMENT
การพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์
HOUSING AND REAL ESTATE DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570021104044 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การจัดการอสังหาริมทรัพย์
REAL ESTATE BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25400051100292 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
REAL ESTATE BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500051110079 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
INNOVATIVE REAL ESTATE DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25440051100803 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
REAL ESTATE BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630134002515 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MODERN RETAIL BUSINESS INNOVATION
นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
MODERN RETAIL BUSINESS INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600261101006 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยนครพนม
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
RETAIL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520541101605 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520541101616 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25400741100737 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
REAL ESTATE BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511021104645 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
western university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
อุตสาหกรรมการบริการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561231102484 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
north-chiang mai university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
RETAIL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521261103618 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
college of asian scholars
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
RETAIL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561301100028 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
การจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591391100595 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN RETAIL BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
RETAIL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641394005543 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MODERN TRADE BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
MODERN TRADE BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581401100398 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MODERN TRADE BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581421100316 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
RETAIL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551461103851 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
RETAIL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591521101242 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
RETAIL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511531104372 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
RETAIL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561651101423 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN RETAIL BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
RETAIL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551661100624 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
RETAIL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571691101709 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
RETAIL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541701103092 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
ENTERPRENEURSHIP
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581731101841 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
RETAIL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571751100481 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
RETAIL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571791101521 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
RETAIL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561801101846 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MODERN TRADE BUSINESS INNOVATION
นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
MODERN TRADE BUSINESS INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571801104233 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN REAL ESTATE BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
REAL ESTATE BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561941105115 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การค้าปลีก
RETAIL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621993001237 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN RETAIL BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
RETAIL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25592033500222 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN INDUSTRIAL MANAGEMENT
การจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25532501101828 สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
panyapiwat of management
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MODERN TRADE BUSINESS MANAGEMENT (INTERNET-BASED DISTANCE EDUCATION)
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
MODERN TRADE BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25522501105258 สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
panyapiwat of management
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
RETAIL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25672724002012 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
institute of vocational education central region 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN RETAIL BUSINESS MANAGEMENT (CONTINUING PROGRAM)
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
RETAIL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์