ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Secretarial and office work


จำนวน 10 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25600591100608 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
เลขานุการทางการแพทย์
MEDICAL SECRETARY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541651101871 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MEDICAL SECRETARY
เลขานุการทางการแพทย์
MEDICAL SECRETARY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591661101304 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เลขานุการทางการแพทย์
MEDICAL AND HEALTH SOCIAL SCIENCES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854003879 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854003881 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์พะเยา)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854003903 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854003925 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854004116 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561941105071 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการเลขานุการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การเลขานุการ
SECURITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431981100604 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเลขานุการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การเลขานุการ
SECRETARIAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์