ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Marketing and advertising


จำนวน 215 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25480011108881 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25320021100277 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MARKETING
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570021104082 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MARKETING (INTERNATIONAL PROGRAM)
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600024000089 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MARKETING
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600024000056 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (วิทยาเขตศรีราชา)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL MARKETING AND BRANDING
การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา
DIGITAL MARKETING AND BRANDING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600024000877 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (วิทยาเขตกำแพงแสน)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MARKETING
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25430031100023 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460031100116 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520031107065 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การตลาดระหว่างประเทศ
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480041100389 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25400051100347 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25330051100081 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรการตลาดมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490051109753 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรควบวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการตลาด
การบริหารการตลาด
MARKETING MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450061100772 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510071102658 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500071110375 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520071109602 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510081106766 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศิลปากร
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580081101577 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
การตลาด-การสื่อสารการตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660084002557 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (พื้นที่การศึกษาบางรัก)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MARKETING
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480101103514 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570101103007 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25190101100092 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520111107514 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS AND HOSPITALITY MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจและการบริการ
BUSINESS AND HOSPITALITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490131107333 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570151101484 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การค้าระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL TRADE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25670154000519 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (วิทยาเขตระยอง)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL MARKETING
การตลาดดิจิทัล
DIGITAL MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630164002441 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการนวัตกรรมเพื่อสินค้าและบริการ (หลักสูตรต่อเนื่อง)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN INTEGRATED INNOVATION FOR PRODUCTS AND SERVICE (CONTINUING PROGRAM)
บูรณาการนวัตกรรมเพื่อสินค้าและบริการ
INTEGRATED INNOVATION FOR PRODUCTS AND SERVICE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25410181100242 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MARKETING
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25410181100736 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การจัดการการตลาด
MARKETING MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490191106417 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530191104577 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
การค้าระหว่างประเทศ
LOGISTICS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520201101293 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยนเรศวร
การสื่อสารการตลาด
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25370201100205 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การประชาสัมพันธ์
PUBLIC RELATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510211107132 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480211106958 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การจัดการการตลาด
MARKETING MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540211103265 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การจัดการการตลาด
MARKETING MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640254000809 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL MARKETING
การตลาดดิจิทัล
DIGITAL MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520261109939 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยนครพนม
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520261109816 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยนครพนม
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640266002197 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการตลาด
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MARKETING INNOVATION
นวัตกรรมการตลาด
MARKETING INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640268005676 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการตลาด
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MARKETING INNOVATION
นวัตกรรมการตลาด
MARKETING INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550271101788 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยพะเยา
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510271104348 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
การประชาสัมพันธ์
PUBLIC RELATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490511100091 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารตรา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การสื่อสารตรา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500511100136 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460511100593 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การประชาสัมพันธ์
PUBLIC RELATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25230511100057 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา วารสารศาสตร์ และการสร้างตราสร้างสรรค์
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN PUBLIC RELATIONS, ADVERTISING, JOURNALISM AND CREATIVE BRANDING
การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา วารสารศาสตร์ และการสร้างตราสร้างสรรค์
PUBLIC RELATIONS, ADVERTISING, JOURNALISM AND CREATIVE BRANDING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25060511100025 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MARKETING
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25280511100053 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MARKETING (INTERNATIONAL PROGRAM)
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490511109067 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570511102125 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
MASTER OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN DIGITAL MARKETING COMMUNICATIONS
การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
DIGITAL MARKETING COMMUNICATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590511100711 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL MARKETING
การตลาดดิจิทัล
DIGITAL MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25670514001331 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN COMMUNICATIONS AND NEW MEDIA
การสื่อสารและสื่อใหม่
COMMUNICATIONS AND NEW MEDIA
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490531105853 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยพายัพ
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25320541100139 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การโฆษณา
ADVERTISING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25300541100058 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL MARKETING
การตลาดดิจิทัล
DIGITAL MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560541100665 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด
PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560541101813 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สื่อและการสื่อสารการตลาด
MEDIA AND COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500541108599 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การค้าระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL TRADE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470541102724 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25670544000715 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (วิทยาเขตขอนแก่น)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL MARKETING
การตลาดดิจิทัล
DIGITAL MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25670544000805 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (วิทยาเขตชลบุรี)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL MARKETING
การตลาดดิจิทัล
DIGITAL MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25180561100035 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560561100882 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาดค้าปลีก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การจัดการการตลาดค้าปลีก
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650564006183 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (หลักสูตรแซนด์บ็อกซ์)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL MARKETING (SANDBOX)
การตลาดดิจิทัล
DIGITAL MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650566006253 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (หลักสูตรแซนด์บ็อกซ์)
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL MARKETING (SANDBOX)
การตลาดดิจิทัล
DIGITAL MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540571102308 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเกริก
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460571101106 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกริก
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25390591100177 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
การตลาดระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL MARKETING MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600604000703 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
st. john's university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450611101583 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25350681100083 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN ADVERTISING AND CREATIVE MEDIA
การโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์
ADVERTISING AND CREATIVE MEDIA
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25340681100069 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN PUBLIC RELATIONS AND CORPORATE COMMUNICATION
การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
PUBLIC RELATIONS AND CORPORATE COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25290681100097 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีก
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL MARKETING AND RETAIL INNOVATIONS
การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีก
DIGITAL MARKETING AND RETAIL INNOVATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490681101574 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด์ดิ้ง
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN DIGITAL MARKETING COMMUNICATION AND BRANDING
การสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด์ดิ้ง
DIGITAL MARKETING COMMUNICATION AND BRANDING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490731102446 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MARKETING
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25150741100043 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
บริหารธุรกิจ
BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25350741100067 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงพาณิชย์อย่างสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN CREATIVE COMMERCIAL COMMUNICATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
การสื่อสารเชิงพาณิชย์อย่างสร้างสรรค์
CREATIVE COMMERCIAL COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470741100882 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การประชาสัมพันธ์
PUBLIC RELATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500901104628 มหาวิทยาลัยธนบุรี
thonburi university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยธนบุรี
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25411001100467 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
chaopraya university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591011102009 มหาวิทยาลัยเมธารัถย์
metharath university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN INTERNATIONAL TRADE (INTERNATIONAL PROGRAM)
การค้าระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL TRADE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651014003088 มหาวิทยาลัยเมธารัถย์
metharath university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MARKETING (INTERNATIONAL PROGRAM)
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501021104238 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
western university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25151031100012 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชากาตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25321031100336 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การสื่อสารการตลาด
MARKETING COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521031105209 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การประชาสัมพันธ์
PUBLIC RELATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601031100236 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การสื่อสารการตลาด
MARKETING COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501041109631 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
north eastern university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501051101947 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
far eastern university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
การสื่อสารการตลาด
MARKETING COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431051100702 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
far eastern university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25461071101135 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
vongchavalitkul university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431081101548 มหาวิทยาลัยเอเชียน
asian university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเอเชียน
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501101102461 วิทยาลัยสันตพล
santapol college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL MARKETING
การตลาดดิจิทัล
DIGITAL MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25221111100053 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
south-east asia university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661114001876 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
south-east asia university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MARKETING (INTERNATIONAL PROGRAM)
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501121104162 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
eastern asia university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511121109765 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
eastern asia university
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511131106471 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521141106721 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
st theresa international college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511161102468 มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
south east bangkok college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501181103606 มหาวิทยาลัยตาปี
tapee university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยตาปี
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25381191100882 วิทยาลัยทองสุข
thongsook college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยทองสุข
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491221106333 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481231106434 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
north-chiang mai university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25461261100642 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
college of asian scholars
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN INTERNATIONAL BUSINESS AND DIGITAL MARKETING
ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล
INTERNATIONAL BUSINESS AND DIGITAL MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25451281101791 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
the eastern university of management and technology administative organization
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511301103263 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25311311100088 มหาวิทยาลัยเนชั่น
yonok university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเนชั่น
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25361321100175 สถาบันรัชต์ภาคย์
rajapark institute
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สถาบันรัชต์ภาคย์
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25381321100212 สถาบันรัชต์ภาคย์
rajapark institute
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรทางไกล) สถาบันรัชต์ภาคย์
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25401331101003 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
rattana bundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL MARKETING
การตลาดดิจิทัล
DIGITAL MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641334002453 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
rattana bundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เนต)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL MARKETING (INTERNET-BASED DISTANCE EDUCATION)
การตลาดดิจิทัล
DIGITAL MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511341106417 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
lumnamping college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491391105105 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MARKETING
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651394005667 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MODERN MARKETING
การตลาดสมัยใหม่
MODERN MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481401103806 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN IN MARKETING
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611403000217 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491411102543 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511441101209 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สื่อและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481441102409 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541451103511 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491471106702 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501481105782 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601494001027 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MARKETING
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491501104894 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491511103949 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501521102557 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471541100734 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501551108377 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481561110468 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431571100799 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641584000954 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าปลีก
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN RETAIL BUSINESS INNOVATION
การค้าปลีก
BUSINESS INNOVATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521581105357 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL MARKETING
การตลาดดิจิทัล
DIGITAL MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25291591100188 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491601107494 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491611101037 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MARKETING
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651614004468 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431621100132 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641624004378 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL MARKETING
การตลาดดิจิทัล
DIGITAL MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511631102314 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511641102978 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471651100488 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การจัดการท่องเที่ยว
TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541651101869 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MARKETING
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541661101084 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การโฆษณาและสื่อสารการตลาด
ADVERTISING AND MARKETING COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491661101775 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531671104223 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491681100798 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491691101723 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การสื่อสารการตลาด
MARKETING COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481691101417 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551701105782 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491711107722 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641716005686 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MARKETING
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491721109602 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521741103397 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511761105975 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491771101542 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL MARKETING
การตลาดดิจิทัล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491791108439 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501801100253 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร
MASTER OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN INNOVATIVE COMMUNICATION ADMINISTRATION
การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร
INNOVATIVE COMMUNICATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25351801100201 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MARKETING
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631804005727 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN INNOVATIVE ORGANIZATIONAL COMMUNICATION AND BRAND
นวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์
INNOVATIVE ORGANIZATIONAL COMMUNICATION AND BRAND
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511811101526 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501811101042 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631814002488 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DIGITAL MARKETING
การตลาดดิจิทัล
DIGITAL MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651824002324 วิทยาลัยเชียงราย
chiangrai college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MARKETING
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511831105602 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
phisanulok university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471881100589 วิทยาลัยนครราชสีมา
nakhonratchasima college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยนครราชสีมา
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491911103786 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481911106283 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481921104348 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481931102022 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531941101319 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การสื่อสารการตลาด
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511941103804 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561941105069 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561941105104 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การประชาสัมพันธ์
PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481951102182 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MARKETING
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661954003027 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL MARKETING
การตลาดดิจิทัล
DIGITAL MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481961102609 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481961107864 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551971101372 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531971102404 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601971100025 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด
การจัดการการตลาด
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621974001067 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN TRADING INNOVATION MANAGEMENT
การจัดการนวัตกรรมทางการค้า
TRADING INNOVATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621971102347 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN TRADING INNOVATION MANAGEMENT
การจัดการนวัตกรรมทางการค้า
TRADING INNOVATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471981100867 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431981100626 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641981001146 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด
VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN MARKETING
การตลาด
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631994003467 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MARKETING
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631994002488 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MARKETING
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481991104638 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN MARKETING
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481991103806 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MARKETING
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25472021100838 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
lampang inter-tech college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25452031101219 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการค้าชายแดน วิทยาลัยชุมชน
การค้าชายแดน
BORDER TRADE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25502241101084 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
bangkok suvarnabhumi university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25492251106991 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
siam technology college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25492261102705 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ratchaphruek university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL MARKETING
การตลาดดิจิทัล
DIGITAL MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25602281100011 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
thai-nichi institute of technology
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25652284004428 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
thai-nichi institute of technology
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL MARKETING
การตลาดดิจิทัล
DIGITAL MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25502301108505 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
ayothaya institute of technology
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25522611104755 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
pitchayabundit college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632673001741 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
chitralada technology college
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN MARKETING
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25622671001668 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
chitralada technology college
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด
PROFESSIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN MARKETING
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632704001982 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
institute of vocational education central region 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN MARKETING (CONTINUING PROGRAM)
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632754000323 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
institute of vocational education : southern region 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรต่อเนื่อง
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN MARKETING CONTINUING PROGRAM
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25582761102273 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
institute of vocational education : southern region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคสตูล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25582781102962 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
institute of vocational education:northeastern region 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25572801104357 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
institute of vocational education:northeastern region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25622804000575 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
institute of vocational education:northeastern region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรต่อเนื่อง)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN MARKETING (CONTINUING PROGRAM)
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25642824003584 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
institute of vocational education:northeastern region 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรต่อเนื่อง (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN MARKETING (CONTINUING PROGRAM)
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25562841103337 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
institute of vocational education:northeastern region2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
การตลาด
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25622854000288 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
institute of vocational education:northeastern region3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN MARKETING (CONTINUING PROGRAM)
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25612854001626 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
institute of vocational education:northeastern region3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรต่อเนื่อง)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN MARKETING (CONTINUING PROGRAM)
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25562871103634 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
institute of vocational education: bangkok
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN MARKETING (CONTINUING PROGRAM)
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25662874001106 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
institute of vocational education: bangkok
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรต่อเนื่อง) (วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN MARKETING (CONTINUING PROGRAM)
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์