ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Management and administration


จำนวน 1741 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25450011102868 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์ (สหสาขาวิชา)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN LOGISTICS MANAGEMENT CHULALONGKORN UNIVERSITY
การจัดการด้านโลจิสติกส์
LOGISTICS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25440011101012 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INTERNATIONAL PROGRAM CHULALONGKORN UNIVERSITY
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460011102149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490011110041 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
CORPORATE GOVERNANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500011110446 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม
TECHNOPRENEURSHIP AND INNOVATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500011110435 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม
TECHNOPRENEURSHIP AND INNOVATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25300011100318 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520011107344 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520011107333 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา
พัฒนศึกษา
DEVELOPMENT EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510011108996 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510011108974 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาศึกษา
พัฒนาศึกษาศาสตร์
DEVELOPMENT EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460011101227 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การจัดการระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490011105811 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN COMMUNICATION MANAGEMENT INTERNATIONAL PROGRAM
การจัดการการสื่อสาร
COMMUNICATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640018002844 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำการบริหารระบบการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EDUCATIONAL SYSTEM MANAGEMENT LEADERSHIP (INTERNATIONAL PROGRAM)
ภาวะผู้นำการบริหารระบบการศึกษา
EDUCATIONAL SYSTEM MANAGEMENT LEADERSHIP
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25400011100466 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN PUBLIC ADMINISTRATION
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510011100075 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความยั่งยืน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510011100042 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความยั่งยืน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520011100144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การบริหารกิจการทางทะเล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520011100133 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520011100065 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การจัดการด้านโลจิสติกส์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25430011101999 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (หลักสูตรสหสาขาวิชา/หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MASTER OF ARTS PROGRAM IN CULTURAL MANAGEMENT INTERNATIONAL PROGRAM CHULALONGKORN UNIVERSITY
การจัดการทางวัฒนธรรม
CULTURAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540011105502 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN STRATEGIC COMMUNICATION MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
STRATEGIC COMMUNICATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580011103032 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SOCIAL DEVELOPMENT BILINGUAL PROGRAM CHULALONGKORN UNIVERSITY
การพัฒนาการศึกษา
SOCIAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620018003055 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการทางทะเล (สหสาขาวิชา)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MARITIME ADMINISTRATION
การบริหารกิจการทางทะเล
MARITIME ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25350011100696 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY IN BUSINESS
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
INFORMATION TECHNOLOGY IN BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25430011102001 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN DEVELOPMENT EDUCATION
พัฒนศึกษา
DEVELOPMENT EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450021100428 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
DOCTOR OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25430021100314 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิต
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN OPERATIONS MANAGEMENT
การจัดการการผลิต
OPERATIONS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25320021100108 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATION ADMINISTRATION
การบริหารการศึกษา
EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25320021100266 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MANAGEMENT
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460021100982 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN HOSPITALITY INDUSTRY MANAGEMENT
การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
HOSPITALITY INDUSTRY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25440021100427 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (วิทยาเขตศรีราชา)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN INTERNATIONAL BUSINESS
ธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510021104543 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทยาเขตศรีราชา)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN LOGISTICS MANAGEMENT
การจัดการโลจิสติกส์
LOGISTICS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510021108391 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
Master of Science Program in Agribusiness
ธุรกิจการเกษตร
AGRIBUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500021109255 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การจัดการความขัดแย้ง
CONFLICT MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540021103679 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม
MASTER OF ARTS PROGRAM IN SOCIAL DEVELOPMENT AND ADMINISTRATION
การบริหารและพัฒนาสังคม
SOCIAL DEVELOPMENT AND ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25280021100194 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN RESOURCE MANAGEMENT
การจัดการทรัพยากร
RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540021103692 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SPORT MANAGEMENT
การจัดการการกีฬา
SPORT MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510021108479 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (วิทยาเขตศรีราชา)
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN INDUSTRIAL ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT
การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570021101513 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
BACHELOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480021108217 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การจัดการการบิน
AVIATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640026003473 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (วิทยาเขตกำแพงแสน)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN SERVICE INNOVATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
นวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
SERVICE INNOVATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600024000258 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MANAGEMENT
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630024000555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600024000078 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาเขตกำแพงแสน
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MANAGEMENT
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600024000067 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MANAGEMENT
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620024001871 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT
การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640024001524 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN HOSPITALITY INDUSTRY MANAGEMENT
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
HOSPITALITY INDUSTRY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600024000888 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (วิทยาเขตกำแพงแสน)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT
การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630028003373 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN INDUSTRIAL ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT
การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650024000895 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมไมซ์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN HOSPITALITY BUSINESS AND MICE INDUSTRY MANAGEMENT (KAMPHAENGSAEN CAMPUS)
การจัดการธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมไมซ์
HOSPITALITY BUSINESS AND MICE INDUSTRY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640028003958 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENTREPRENEURSHIP EDUCATION
การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
ENTREPRENEURSHIP EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650026002787 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640024005359 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการปฏิบัติการและเทคโนโลยี
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN OPERATIONS AND TECHNOLOGY MANAGEMENT
การจัดการการปฏิบัติการและเทคโนโลยี
OPERATIONS AND TECHNOLOGY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650028005985 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วิทยาเขตกำแพงแสน)
DOCTOR OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650026006005 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วิทยาเขตกำแพงแสน)
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATION ADMINISTRATION
การบริหารการศึกษา
EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510031100257 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การจัดการการคลัง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25380031100049 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การบริหารการพัฒนา
DEVELOPMENT ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25430031100045 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การบริหารการศึกษา
EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520031106817 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกอล์ฟ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การบริหารจัดการกอล์ฟ
GOLF MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470031102773 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460031101916 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510031108662 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510031108673 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN INTERNATIONAL AFFAIRS (INTERNATIONAL PROGRAM)
การระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL AFFAIRS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480031108106 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490031110122 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530031104489 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการสาธารณะ
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC AFFAIRS MANAGEMENT
การบริหารกิจการสาธารณะ
PUBLIC AFFAIRS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480031109265 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การบริหารอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520031109012 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เทคโนโลยีการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520031109214 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เทคโนโลยีการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570031104146 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การจัดการโลจิสติกส์
LOGISTICS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480031110536 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550031106596 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560031104944 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
INTELLECTUAL PROPERTY AND INNOVATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580031103484 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620038000998 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640034001975 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการดิจิทัล
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL ENTREPRENEUR
ผู้ประกอบการดิจิทัล
DIGITAL ENTREPRENEUR
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640036003812 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INTERNATIONAL TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660034001696 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN HOSPITALITY AND EVENT MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์
HOSPITALITY AND EVENT MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520041100619 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การจัดการความรู้
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490041100313 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
MODERN MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25420041100146 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480041103326 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520041108078 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
MODERN MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470041103606 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การจัดการความรู้
KNOWLEDGE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500041111305 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510041110542 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25420041101147 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรสหสาขาวิชา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
MAN AND ENVIRONMENT MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25440041101162 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
AGRO-INDUSTRY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610041100237 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นโยบายสาธารณะ
PUBLIC POLICY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610041100248 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นโยบายสาธารณะ
PUBLIC POLICY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620041101037 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN SERVICE BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจบริการ
SERVICE BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500051100034 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN GLOBAL BUSINESS MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการธุรกิจสากล
GLOBAL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450051100297 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
เทคโนโลยีการจัดการ
MANAGEMENT TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25400051100279 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
BUSINESS ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25400051100314 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ
การบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL TRANSPORT MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25400051100325 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอุตสาหการและปฏิบัติการ
บริหารอุตสาหการและปฏิบัติการ
INDUSTRIAL AND OPERATIONS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25400051100336 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
HUMAN RESOURCE AND ORGANIZATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490051100472 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ
การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ
INTEGRATIVE BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560051101616 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN SOCIAL POLICY AND DEVELOPMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
นโยบายสังคมและการพัฒนา
SOCIAL POLICY AND DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570051100234 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN GLOBAL STUDIES AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIP (INTERNATIONAL PROGRAM)
โลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม
GLOBAL STUDIES AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460051101896 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสังคม
การบริหารสังคม
SOCIAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490051108921 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการเชิงกลยุทธ์
STRATEGIC MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570051101584 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา
การจัดการกีฬา
SPORT MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570051102304 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DESIGN, BUSINESS AND TECHNOLOGY MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี
DESIGN, BUSINESS AND TECHNOLOGY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570051102146 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580051100279 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SOCIAL POLICY
นโยบายสังคม
SOCIAL POLICY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570051102405 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นวัตกรรมการบริการ
SERVICE INNOVATIVE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570051102416 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN MANAGEMENT OF CULTURAL HERITAGE AND CREATIVE INDUSTRIES (MULTIDISCIPLINARY)
การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
MANAGEMENT OF CULTURAL HERITAGE AND CREATIVE INDUSTRIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510051109665 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นวัตกรรมการบริการ
SERVICE INNOVATIVE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570051103441 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
MASTER OF ARTS PROGRAM IN MANAGEMENT OF CULTURAL HERITAGE AND CREATIVE INDUSTRIES
การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
MANAGEMENT OF CULTURAL HERITAGE AND CREATIVE INDUSTRIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590051100203 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์
ศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์เพื่อการจัดการ
CREATIVE ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600051100597 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN GLOBAL BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจสากล
GLOBAL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630056002259 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรการจัดการศึกษาทางไกล)
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS INNOVATION
นวัตกรรมธุรกิจ
BUSINESS INNOVATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660054002317 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUSINESS AND SUPPLY CHAIN ANALYTICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
การวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน
BUSINESS AND SUPPLY CHAIN ANALYTICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25670054002217 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) ศูนย์รังสิต
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN INTERDISCIPLINARY STUDIES
สหวิทยาการ
INTERDISCIPLINARY STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25390061100639 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การจัดการการศึกษา
EDUCATIONAL MEASUREMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25400061101272 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
การจัดการการกีฬา
SPORTS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450061100783 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450061100794 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520061103839 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510061103636 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF MANAGEMENT PROGRAM IN TRAVEL AND SERVICE BUSINESS ENTREPRENEURSHIP (INTERNATIONAL PROGRAM)
ผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ
TRAVEL AND SERVICE BUSINESS ENTREPRENEURSHIP
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25410061100834 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560061105756 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การจัดการการศึกษา
SPORT MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530061104887 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร
ENTERPRISE ARCHITECTURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530061104898 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรม
LOGISTICS AND ENGINEERING MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560061104306 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
การจัดการการกีฬา
SAFETY ENGINEERING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450061104901 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
พัฒนาการมนุษย์
HUMAN DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500061111746 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
การจัดการบริการ
HOSPITALITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500061111757 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างตัวแบบและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
พัฒนาธุรกิจ
BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550061105824 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550061105835 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590061100485 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN INNOVATION FOR SOCIAL AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
INNOVATION FOR SOCIAL AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600068000652 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SUSTAINABLE LEADERSHIP (INTERNATIONAL PROGRAM)
ภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน
SUSTAINABLE LEADERSHIP
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510071100375 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ธุรกิจระหว่างประเทศ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500071100047 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การจัดการทั่วไป
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500071100058 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500071100069 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การจัดการงานบริหารระดับสูง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490071100046 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การบริหารการศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450071100119 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480071100304 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น
INTERDISCIPLINARY STUDY FOR LOCAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470071100202 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การบริหารจัดการกอล์ฟ
GOLF MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25360071100119 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460072200269 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ
DUAL MASTER’S DEGREE PROGRAM IN PUBLIC ADMINISTRATION AND BUSINESS ADMINISTRATION
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25430071100106 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470071100257 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การบริหารการศึกษาพิเศษ
SPECIAL EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510071103211 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510071103209 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510071110422 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510071105404 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480071104512 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การบริหารรัฐกิจและกฎหมาย
PUBLIC ADMINISTRATION AND LAW
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470071101901 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510071105472 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500071109161 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การจัดการธุรกิจบริการ
SERVICE BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510071109228 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490071109902 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490071110418 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การจัดการนวัตกรรม
INNOVATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580071100632 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
SERVICE INDUSTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520071109049 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การบริหารจัดการกอล์ฟ
GOLF MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510071110635 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
EDUCATIONAL COMMUNICATIONS AND TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540071105677 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620074000054 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600076000954 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620071100098 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระดับโลกและความเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN GLOBAL BUSINESS AND DIGITAL AGE ENTREPRENEURSHIP (INTERNATIONAL PROGRAM)
ธุรกิจระดับโลกและความเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล
GLOBAL BUSINESS AND DIGITAL AGE ENTREPRENEURSHIP
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510081100466 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ธุรกิจวิศวกรรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510081100477 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การประกอบการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530081100211 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การจัดการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510081100534 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510081106744 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
การจัดการชุมชน
COMMUNITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510081106755 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
BUSINESS MANAGEMENT AND ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510081107442 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
BUSINESS INNOVATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510081107464 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480081106651 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470081102363 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศิลปากร
การจัดการโครงการก่อสร้าง
CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510081107521 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510081107543 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว
ARCHITECTURAL HERITAGE MANAGEMENT AND TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510081108588 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600081100534 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
การจัดการตราสินค้าหรูหรา
LUXURY BRAND MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500081110782 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
CULTURAL RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500081111276 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว
ARCHITECTURAL HERITAGE MANAGEMENT AND TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590081100331 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580081103017 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610081100192 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620081100117 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN INTERNATIONAL LOGISTICS MANAGEMENT
การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL LOGISTICS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620081100167 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
MASTER OF ACCOUNTANCY PROGRAM IN ACCOUNTANCY
บัญชี
ACCOUNTANCY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650086004718 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (พื้นที่การศึกษาบางรัก)
MASTER OF MANAGEMENT PROGRAM IN MANAGEMENT
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660084002535 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (พื้นที่การศึกษาบางรัก)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS MANAGEMENT AND LANGUAGES
การจัดการธุรกิจและภาษา
BUSINESS MANAGEMENT AND LANGUAGES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660084002568 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (พื้นที่การศึกษาบางรัก)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS INNOVATION MANAGEMENT
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
BUSINESS INNOVATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520091100918 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การจัดการภูมิสังคม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450091102158 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นโยบายสาธารณะ
PUBLIC POLICY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540091104364 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การบริหารและการจัดการการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION & MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520091107861 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การจัดการกีฬาและนันทนาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520091108175 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การจัดการกีฬาและนันทนาการ
SPORT MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480091109058 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พัฒนาศึกษาศาสตร์
DEVELOPMENT EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470091103387 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประเมิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาการประเมิน
EVALUATION METHODOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540091104577 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580091101376 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ธุรกิจ
BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630096004021 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INNOVATION AND INDUSTRIAL MANAGEMENT
การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
INNOVATION AND INDUSTRIAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540101100124 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การจัดการโลจิสติกส์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480101103547 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การจัดการบริการ
HOSPITALITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530101102507 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
PUBLIC AND ENTERPRISE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510101104529 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONIC COMMERCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550101102127 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500101104664 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510101105137 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520101105059 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510101105159 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510101105161 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พัฒนาธุรกิจ
BUSINESS DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510101105183 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
BUSINESS ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510101105194 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520101105713 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560101101375 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การจัดการงานวิศวกรรม
ENGINEERING MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510101104542 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480101109522 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530101104667 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
MARINE AND FISHERIES SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480101109588 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การจัดการธุรกิจเกษตร
AGRIBUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470101104209 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540101105153 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25310101100297 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การจัดการสารสนเทศ
INFORMATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510101110717 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การบริหารการพัฒนาสังคม
SOCIAL DEVELOPMENT ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520101109188 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500101112347 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL LEADERSHIP AND INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25380101100846 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การบริการการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540101105164 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
EDUCATIONAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25390101100713 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510101110739 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การบริหารและการจัดการการศึกษา
ISLAMIC ECONOMICS AND MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580101103302 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พัฒนาการมนุษย์
HUMAN AND SOCIAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570101105371 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
การจัดการท่องเที่ยว
COMMUNITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630101100025 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN AVIATION INDUSTRY AND HOSPITALITY MANAGEMENT
การจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ
AVIATION INDUSTRY AND HOSPITALITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570111101906 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PUBLIC ADMINISTRATION
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510111105443 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN CO-OPERATIVES AND COMMUNITY BUSINESS
สหกรณ์และธุรกิจชุมชน
CO-OPERATIVES AND COMMUNITY BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480111105866 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN CONSTRUCTION MANAGEMENT (CONTINUING PROGRAM)
การจัดการงานก่อสร้าง
CONSTRUCTION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480111105888 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480111105899 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่
BACHELOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PROVINCIAL GOVERNMENT ADMINISTRATION
การบริหารการปกครองท้องที่
PROVINCIAL GOVERNMENT ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500111110098 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
BACHELOR OF AGRICULTURE PROGRAM IN AGRICULTURAL MANAGEMENT
การจัดการการเกษตร
AGRICULTURAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500111110515 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATION ADMINISTRATION
บริหารการศึกษา
EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520111107536 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480111108735 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470111103198 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN CO-OPERATIVES
สหกรณ์
COOPERATIVES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590111101638 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการสื่อสาร
MASTER OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN MEDIA MANAGEMENT
การบริหารกิจการสื่อสาร
MEDIA MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480111100335 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MANAGEMENT
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640128002295 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN LOGISTICS MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการโลจิสติกส์
LOGISTICS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640126001461 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SUSTAINABILITY SCIENCE AND MANAGEMENT
ศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน
SUSTAINABILITY SCIENCE AND MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640126000818 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล
MASTER OF ARTS PROGRAM IN COMMUNICATION MANAGEMENT WITH DATA ANALYTICS
การจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล
COMMUNICATION MANAGEMENT WITH DATA ANALYTICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640126000201 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน
MASTER OF MANAGEMENT PROGRAM IN DIGITAL GOVERNANCE FOR SUSTAINABILITY
ธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน
DIGITAL GOVERNANCE FOR SUSTAINABILITY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470121101693 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620121100140 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN HUMAN AND ORGANIZATION DEVELOPMENT INNOVATION
นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ
HUMAN AND ORGANIZATION DEVELOPMENT INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500121112485 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560121104044 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540121103603 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อองค์การที่ยั่งยืน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อองค์การที่ยั่งยืน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510121108256 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
HUMAN RESOURCE AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510121108201 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510121108199 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
MASTER OF MANAGEMENT PROGRAM IN LEADERSHIP, MANAGEMENT AND INNOVATION
ภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม
LEADERSHIP, MANAGEMENT AND INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530121103545 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500121107603 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การบริหารการพัฒนา
DEVELOPMENT ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500121107535 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การบริหารการพัฒนาสังคม
SOCIAL DEVELOPMENT ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550121102221 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การบริหารการพัฒนาสังคม
SOCIAL DEVELOPMENT ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460121100948 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520121101024 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การจัดการโลจิสติกส์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520121100991 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510121108122 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510131100618 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC ADMINISTRATION
การบริหารสาธารณะ
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490131102866 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ (วิทยาเขตชุมพร)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ
ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480131103078 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การจัดการชุมชน
COMMUNITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510131107346 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การบริหารท้องถิ่น
LOCAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470131103887 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บริหารศาสตร์
ADMINISTRATIVE SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510131110981 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารสาธารณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นโยบายสาธารณะและการบริหารงานบุคคล
PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520131109474 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURAL EXTENSION AND RURAL DEVELOPMENT
ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท
AGRICULTURAL EXTENSION AND RURAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640136003363 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN RESOURCES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT
การจัดการและพัฒนาทรัพยากร
RESOURCES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620134001052 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ
ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640138003207 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN RESOURCES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT
การจัดการและพัฒนาทรัพยากร
RESOURCES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640136003791 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL ECONOMICS AND MANAGEMENT INNOVATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการ
DIGITAL ECONOMICS AND MANAGEMENT INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540141104382 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540141104393 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเชิงบูรณาการ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INTEGRATED INNOVATION MANAGEMENT
การจัดการนวัตกรรมเชิงบูรณาการ
INTEGRATED INNOVATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470141103989 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530141104954 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP MANAGEMENT
การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม
INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510151100633 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550151100031 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ
OFFICE AUTOMATION DESIGN AND BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570151100674 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
INDUSTRIAL BUSINESS AND LOGISTIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450151102572 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
INDUSTRIAL BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450151102583 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
INDUSTRIAL BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580151100787 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
INDUSTRIAL BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480151109718 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570151103352 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560151104363 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (หลักสูตรสหวิทยาการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
INNOVATIVE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570151103429 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมในเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การจัดการวิศวกรรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25440151101041 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การบริหารงานก่อสร้าง
CONSTRUCTION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580151101158 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การบริหารอุตสาหกรรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590151100755 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650153504549 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการโลจิสติกส์และดิจิทัล (วิทยาเขตระยอง)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN TECHNOLOGY AND INNOVATION OF LOGISTIC AND DIGITAL MANAGEMENT
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการโลจิสติกส์และดิจิทัล
TECHNOLOGY AND INNOVATION OF LOGISTIC AND DIGITAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540161102652 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
บริหารธุรกิจการเกษตร
MANAGEMENT AND LOCAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530161103224 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500161106426 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510161107338 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480161106964 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การบริหารการศึกษา
EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600161100143 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา สื่อและบันเทิง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การจัดการกีฬา สื่อและบันเทิง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630164001113 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN GLOBAL ENTERPRENEURSHIP (INTERNATIONAL PROGRAM)
การเป็นผู้ประกอบการ
ENTERPRENEURSHIP
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590161600234 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590161600240 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580164000127 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620164002719 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN FINANCIAL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมการเงิน
FINANCIAL ENGINEERING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590168000472 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630166004671 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
MASTER OF MANAGEMENT PROGRAM IN INNOVATION AND INDUSTRIAL MANAGEMENT
การจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
INNOVATION AND INDUSTRIAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460171100033 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การจัดการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480171107033 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การจัดการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460171102531 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560173204818 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สหวิทยาการ
COOPERATIVES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560171104804 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น
COOPERATIVES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590176000256 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและการออกแบบธุรกิจ
MASTER OF MANAGEMENT PROGRAM IN INNOPRENEURSHIP AND BUSINESS DESIGN
การประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและการออกแบบธุรกิจ
INNOPRENEURSHIP AND BUSINESS DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480181100543 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
BACHELOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC ADMINISTRATION
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480181100633 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT (ENGLISH PROGRAM)
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25410181100253 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจ
BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25440181100458 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
HOSPITALITY INDUSTRY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25420181100963 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทัวไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การจัดการทัวไป
GENERAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470181103297 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนบูรณาการศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480181108981 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660184000141 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660186000154 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650184003762 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการโรงแรมและการบริการ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN HOTEL AND SERVICE INNOVATION MANAGEMENT
นวัตกรรมการจัดการโรงแรมและการบริการ
HOTEL AND SERVICE INNOVATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520191101178 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ)
การบริหารการศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520191101191 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
สื่อสารการตลาด
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520191101213 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
การบริหารการศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530191100505 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ
การจัดการสาธารณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540191100179 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
การบริหารทั่วไป
GOVERNMENT ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510191100749 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480191100127 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง
การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540191102058 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (วิทยาเขตจันทบุรี)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN LOGISTICS AND CROSS-BORDER TRADE MANAGEMENT
การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
LOGISTICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490191106406 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490191106428 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520191105847 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540191102846 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
การจัดการบริการสังคม
SOCIAL SERVICE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540191102857 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
CULTURAL RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500191106262 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
การจัดการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480191106135 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
GEMS AND JEWELRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490191108184 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา
การจัดการการกีฬา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500191110435 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
การจัดการโลจิสติกส์
LOGISTICS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510191109266 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480191108723 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520191107647 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490191109837 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490191109861 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570191102041 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540191104466 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก
การจัดการธุรกิจโลก
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560191103772 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์
การพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450191102249 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
บริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490191109962 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
POLITICAL ECONOMY AND GOVERNANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500191110659 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480191108846 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480191108947 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
LOGISTICS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540191104523 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
การบริหารทั่วไป
GENERAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540191104534 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
LOGISTICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510191109637 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ
การจัดการสาธารณะ
PUBLIC MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560191103906 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาเขตสระแก้ว
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490191110658 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540191105118 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม
ART AND CULTURAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470191104288 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470191104299 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม
ART AND CULTURAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520191109278 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์
การพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์
ORGANIZATION DEVELOPMENT AND HUMAN CAPABILITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25390191100735 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450191102958 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620194001892 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MARITIME BUSINESS (CONTINUING PROGRAM)
ธุรกิจพาณิชยนาวี
MARITIME BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630194003546 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SUPPLY CHAIN ENGINEERING
วิศวกรรมโซ่อุปทาน
SUPPLY CHAIN ENGINEERING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640194003514 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN GREEN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว
GREEN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640194003593 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN HOLISTIC HEALTH AND WELLNESS MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการสุขภาพแบบองค์รวม
HOLISTIC HEALTH AND WELLNESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580191100338 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25670194001313 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตรต่อเนื่อง)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS AND INDUSTRIAL LOGISTICS MANAGEMENT (CONTINUING PROGRAM)
การจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
BUSINESS AND INDUSTRIAL LOGISTICS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510201100807 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
การจัดการการสื่อสาร
COMMUNICATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500201100086 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การบริหารเชิงกลยุทธ์
STRATEGIC MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510201100829 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง มหาวิทยาลัยนเรศวร
การจัดการความขัดแย้ง
CONFLICT MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25350201100269 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การจัดการธุรกิจ
BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470201101624 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560201101308 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510201110347 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
การจัดการโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง
INFRASTRUCTURE ENGINEERING AND MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560201104471 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
โลจิสติกส์
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN SYSTEMS ENGINEERING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550201105908 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โลจิสติกส์
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560201104493 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเอเชีย (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
การจัดการธุรกิจเอเชีย
ASIAN BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500201111911 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570201103559 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
พัฒนศึกษา
DEVELOPMENT EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570201103561 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
พัฒนศึกษา
DEVELOPMENT EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470201104098 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570201103932 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยนเรศวร
การจัดการกีฬา
SPORTS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630204001815 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN LOGISTICS AND DIGITAL SUPPLY CHAIN
โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
LOGISTICS AND DIGITAL SUPPLY CHAIN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660204001796 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน (หลักสูตรต่อเนื่อง)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN LOGISTICS AND DIGITAL SUPPLY CHAIN (CONTINUING PROGRAM)
โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
LOGISTICS AND DIGITAL SUPPLY CHAIN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510211107121 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550211103299 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการประกอบการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การจัดการธุรกิจทั่วไป
ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500211107085 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500211107096 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONIC COMMERCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500211107118 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510211107143 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490211107534 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480211106936 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การจัดการเชิงกลยุทธ์
STRATEGIC MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480211106982 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การจัดการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510211107918 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480211107173 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500211108323 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นโยบายสาธารณะ
PUBLIC POLICY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470211103054 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620216000704 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION AND DIGITAL INNOVATION
บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล
BUSINESS ADMINISTRATION AND DIGITAL INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640216004071 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีผู้ประกอบการ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INNOVATION AND ENTREPRENEURIAL TECHNOLOGY
นวัตกรรมและเทคโนโลยีผู้ประกอบการ
INNOVATION AND ENTREPRENEURIAL TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660214002102 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MODERN MANAGEMENT
การจัดการสมัยใหม่
MODERN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640218005298 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INNOVATION OF MODERN MARKETING MANAGEMENT
นวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่
INNOVATION OF MODERN MARKETING MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650214005115 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL BUSINESS AND INFORMATION SYSTEMS
ธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ
DIGITAL BUSINESS AND INFORMATION SYSTEMS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650214005137 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN HOTEL AND HOSPITALITY MANAGEMENT
การจัดการโรงแรมและบริการ
HOTEL AND HOSPITALITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25670214001023 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสมัยใหม่
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MODERN ENTREPRENEURSHIP
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสมัยใหม่
MODERN ENTREPRENEURSHIP
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470221102043 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (วิทยาเขตสงขลา)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (SONGKHLA CAMPUS)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490221107467 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
การจัดการธุรกิจ
BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500221107762 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500221107773 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530221103355 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยทักษิณ
การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน
SUSTAINABLE AGRICULTURAL RESOURCES MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560221102414 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ
การบริหารและพัฒนาสังคม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490221109201 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480221108489 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
LEADERSHIP IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570221102527 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
สันติศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590221100527 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MODERN TRADE BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
MODERN TRADE BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480221110662 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
LEADERSHIP IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610221600057 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจ
BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640224002257 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ (วิทยาเขตสงขลา)
BACHELOR OF MANAGEMENT PROGRAM IN MODERN MANAGEMENT (SONGKHLA CAMPUS)
การจัดการสมัยใหม่
MODERN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25420231100406 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490231105073 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
MARINE SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500231112498 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610234000308 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน (หลักสูตรนานาชาติ)
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610236001291 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
MASTER OF MANAGEMENT PROGRAM IN MANAGEMENT
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650236004827 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630238005446 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650238005551 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PUBLIC ADMINISTRATION
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490241101878 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN HOSPITALITY INDUSTRY MANAGEMENT
การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
HOSPITALITY INDUSTRY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550241104169 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550241104698 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN INTERNATIONAL LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510251100926 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
การจัดการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550251101674 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
MANAGEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550251101685 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640256000115 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
MASTER OF MANAGEMENT PROGRAM IN PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT INNNOVATION
นวัตกรรมการจัดการ
INNNOVATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660254001072 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรต่อเนื่อง) (วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MANAGEMENT (CONTINUING PROGRAM)
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520261101514 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยนครพนม
การจัดการกีฬา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520261101525 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม
การจัดการการบิน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530261102437 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม
การบริหารการบิน
AVIATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520261104653 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510261104189 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MANAGEMENT
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470261102036 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510261109141 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530261103989 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม
การบริหารทั่วไป
GENERAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530261103991 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยนครพนม
การจัดการภาครัฐและเอกชน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520261109941 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน มหาวิทยาลัยนครพนม
การจัดการสำนักงาน
OFFICE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520261109794 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน มหาวิทยาลัยนครพนม
การจัดการสำนักงาน
OFFICE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630266004075 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
MASTER OF ARTS PROGRAM IN PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650266001783 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC ADMINISTRATION
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650266000592 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและนวัตกรรมดิจิทัล
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MANAGEMENT AND DIGITAL INNOVATION
การจัดการและนวัตกรรมดิจิทัล
MANAGEMENT AND DIGITAL INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510271104326 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา
การจัดการธุรกิจ
BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500271104808 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ มหาวิทยาลัยพะเยา
การบริหารการพัฒนาองค์การ
ORGANIZATION DEVELOPMENT AND MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540271105433 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา
การจัดการท่องเที่ยว
TOURISM BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530271105296 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยพะเยา
นโยบายสาธารณะ
PUBLIC POLICY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530271105307 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470271104388 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590271101491 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยพะเยา
การพัฒนาสังคม
SOCIAL DEVELOPMENT ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580271103211 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา
การจัดการพลังงาน
ENERGY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580271103222 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา
การจัดการพลังงาน
ENERGY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620274000967 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ
BACHELOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC INNOVATION MANAGEMENT
การจัดการนวัตกรรมสาธารณะ
PUBLIC INNOVATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640278005701 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530511100714 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การจัดการสาระและการสร้างคุณค่า
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540511101187 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470511101112 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500511101609 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN ENTREPRENEURSHIP
การเป็นเจ้าของธุรกิจ
ENTREPRENEURSHIP
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480511101787 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN ENTREPRENEURSHIP (INTERNATIONAL PROGRAM)
การเป็นเจ้าของธุรกิจ
ENTREPRENEURSHIP
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25220511100045 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MANAGEMENT
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450511101931 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การจัดการธุรกิจสมัยใหม่
MODERN BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500511109924 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540511103786 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN KNOWLEDGE MANAGEMENT AND INNOVATION MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการความรู้และนวัตกรรม
KNOWLEDGE MANAGEMENT AND INNOVATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560511102833 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ความเป็นผู้ประกอบการ
ENTREPRENEURSHIP
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490511109056 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์
ORGANIZATION AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25370511100345 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารระหว่างบุคคล (หลักสูตรนานาชาติ) (ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโอไฮโอ)
DOCTOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN INTERCULTURAL COMMUNICATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
การสื่อสารระหว่างบุคคล
INTERCULTURAL COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570511102136 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF MANAGEMENT PROGRAM IN BUSINESS INNOVATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
นวัตกรรมธุรกิจ
BUSINESS INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610511100037 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN EVENT PRODUCTION AND MICE MANAGEMENT
การผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม
EVENT PRODUCTION AND MICE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590511101611 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ
MASTER OF MANAGEMENT PROGRAM IN ENTERPRENEURSHIP
ความเป็นผู้ประกอบการ
ENTERPRENEURSHIP
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25670514000328 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490531105831 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยพายัพ
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490531105842 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยพายัพ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490531105864 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยพายัพ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460531102294 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ
การจัดการธุรกิจการบริการระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460531102305 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยพายัพ
การจัดการธุรกิจการบริการระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570531102858 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยพายัพ
อุตสาหกรรมบริการ
HOSPITALITY INDUSTRY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460531102349 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยพายัพ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640538003898 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
การบริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650538002573 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640536003907 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION FOR EXECUTIVES (INTERNATIONAL PROGRAM)
บริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร
BUSINESS ADMINISTRATION (CEO)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650536003381 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF MANAGEMENT PROGRAM IN CULTURAL AND CREATIVE INDUSTRY MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมและสร้างสรรค์
CULTURAL AND CREATIVE INDUSTRY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650534003467 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจอาหาร
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN INNOVATIVE FOOD BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการนวัตกรรมธุรกิจอาหาร
INNOVATIVE FOOD BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650538005407 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CULTURAL AND CREATIVE INDUSTRY MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมและสร้างสรรค์
CULTURAL AND CREATIVE INDUSTRY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650536005416 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF MANAGEMENT PROGRAM IN CULTURAL AND CREATIVE INDUSTRY MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมและสร้างสรรค์
CULTURAL AND CREATIVE INDUSTRY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540541100292 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480541100148 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาคารพญาไท มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540541100303 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490541100645 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การบริหารทรัพยากรอาคาร
FACILITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540541100832 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การเป็นเจ้าของธุรกิจสมัยใหม่
MODERN BUSINESS OWNER
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540541100843 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490541100667 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25410541100264 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25320541100152 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25310541100059 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25340541100042 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MODERN ADMINISTRATION AND MANAGEMENT
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่
MODERN ADMINISTRATION AND MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25400541100792 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560541101014 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นิติรัฐกิจและการบริหาร
PUBLIC AND BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560541101802 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570541100284 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอีเว้นท์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การจัดการโรงแรมและไมซ์
MICE AND EVENTS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480541106549 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดธุรกิจบริการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การจัดการระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460541101845 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490541108611 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500541109488 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520541107038 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง
SPORTS AND ENTERTAINMENT BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490541108835 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490541108846 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การบริหารงานก่อสร้าง
CONSTRUCTION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490541108857 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การจัดการสำหรับนักบริหาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460541101957 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การจัดการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540541103903 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520541107253 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง
SPORT AND HEALTH MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540541103914 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550541104354 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การบริหารการศึกษา
EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480541108305 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การบริหารการศึกษา
EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540541103947 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460541102036 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500541110322 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470541103477 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540541104555 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590541100782 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขนและวิทยาเขตชลบุรี
การจัดการความมั่นคงปลอดภัย
AVIATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500541110568 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550541105142 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการธุรกิจ
BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470541103488 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25440541100965 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONIC COMMERCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590541100036 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640544002332 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการธุรกิจ
BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25670544000423 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (วิทยาเขตชลบุรี)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25670544000761 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (วิทยาเขตขอนแก่น)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25670544000838 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ (วิทยาเขตขอนแก่น)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MODERN ADMINISTRATION AND MANAGEMENT
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่
MODERN ADMINISTRATION AND MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25670544000849 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ (วิทยาเขตชลบุรี)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MODERN ADMINISTRATION AND MANAGEMENT
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่
MODERN ADMINISTRATION AND MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25120561100016 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490561100669 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้ประกอบการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25210561100016 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
E-OFFICE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25230561100031 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470561101354 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การจัดการ
GENERAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470561101365 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520561103925 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การจัดการธุรกิจอาหาร
FOOD BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540561101429 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การจัดการโลจิสติกส์
LOGISTICS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570561100578 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
CONVENTION EXHIBITION AND EVENT MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570561100624 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การจัดการธุรกิจสายการบิน
AIRLINE BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580561101975 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การประกอบการ
ENTERPRENEURSHIP
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600566001061 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา)
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM (BILINGUAL PROGRAM)
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620566001603 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DIGITAL INNOVATION AND TECHNOLOGY MANAGEMENT
การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี
DIGITAL INNOVATION AND TECHNOLOGY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600564000866 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM (BILINGUAL PROGRAM)
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610564001475 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรบริหารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกมและอีสปอร์ต
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN GAME AND ESPORTS BUSINESS
ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต
GAME AND ESPORTS BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640568002856 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BUSINESS ECONOMICS
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
BUSINESS ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660564002573 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (INTERNET-BASED DISTANCE EDUCATION)
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620568003721 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF MANAGEMENT PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650568005917 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EDUCATION MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการการศึกษา
EDUCATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650568006007 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปกติ (หลักสูตรภาษาจีน)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION (CHINESE PROGRAM)
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630566005608 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเทคโนโลยีขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP (INTERNATIONAL PROGRAM)
การประกอบการเทคโนโลยีขั้นสูง
High-Tech Entrepreneurship
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630564005685 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MODERN RETAIL BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
MODERN RETAIL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540571102297 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกริก
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550571102401 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ มหาวิทยาลัยเกริก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
INFORMATION TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550571102423 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกริก
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550571102434 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกริก
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN INTERNATIONAL LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
การจัดการโลจิสติกส์
LOGISTICS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500571109177 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500571109188 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500571109548 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ มหาวิทยาลัยเกริก
การจัดการและการบริหารองค์การ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600571100461 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640574000129 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่
การจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่
MODERN BUSINESS INNOVATION AND TECHNOLOGY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610571600107 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน ) มหาวิทยาลัยเกริก
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610571600108 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน)
การบริหารการศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630574000545 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN INNOVATION MANAGEMENT
การจัดการนวัตกรรม
INNNOVATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610571100293 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยเกริก
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610571100023 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640576000019 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640576000188 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN AVIATION MANAGEMENT
การจัดการการบิน
AVIATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640574000715 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN ISLAMIC BUSINESS
บริหารธุรกิจอิสลาม
ISLAMIC BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610571600069 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน)
การบริหารการศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620571100041 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630576002268 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม (หลักสูตรภาษาจีน)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ENERGY TECHNOLOGY MANAGEMENT (CHINESE PROGRAM)
การจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม
ENERGY TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630578002272 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม (หลักสูตรภาษาจีน)
DOCTOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ENGINEERING TECHNOLOGY MANAGEMENT (CHINESE PROGRAM)
การจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม
ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650576001247 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN ISLAMIC BUSINESS ADMINISTRATION
บริหารธุรกิจอิสลาม
ISLAMIC BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650578002274 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MODERN ORGANIZATIONAL MANAGEMENT
การจัดการองค์การยุคใหม่
MODERN ORGANIZATIONAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650578002779 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ISLAMIC BUSINESS ADMINISTRATION
บริหารธุรกิจอิสลาม
ISLAMIC BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630574005157 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรภาษาจีน) (ระบบการศึกษาทางไกล)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN INNOVATION MANAGEMENT
การจัดการนวัตกรรม
INNOVATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630574005168 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม (ระบบการศึกษาทางไกล)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN INNOVATION MANAGEMENT
การจัดการนวัตกรรม
INNOVATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630576005172 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจไทย จีน อาเซียน (ระบบการศึกษาทางไกล)
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN THAI, CHINESE, ASEAN BUSINESS INNOVATION
นวัตกรรมธุรกิจไทย จีน อาเซียน
THAI, CHINESE, ASEAN BUSINESS INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640574005169 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล)
BACHELOR OF ACCOUNTING PROGRAM (DISTANCE EDUCATION)
บัญชี
ACCOUNTING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510591105817 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
การจัดการโลจิสติกส์
LOGISTICS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490591104691 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470591101943 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน
การบริหารการศึกษา
EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560591101199 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630594001144 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN TRADING INNOVATION MANAGEMENT
การจัดการนวัตกรรมการค้า
TRADING INNOVATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450601100884 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
st. john's university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
INFORMATION TECHNOLOGY IN BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470601102539 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
st. john's university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
COMPUTER INFORMATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490601109934 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
st. john's university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
การจัดการธุรกิจ
BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470601103204 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
st. john's university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
การบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600604000692 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
st. john's university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และนวัตกรรม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN LOGISTICS MANAGEMENT AND INNOVATION
การจัดการโลจิสติกส์และนวัตกรรม
LOGISTICS MANAGEMENT AND INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650606004402 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
st. john's university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500611102117 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
การจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450611101572 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600611100162 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
INNNOVATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650618002111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490681100112 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรังสิต
นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500681100157 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25370681100164 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรังสิต
ธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25290681100121 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยรังสิต
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490681100505 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินและการขนส่ง
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN AVIATION BUSINESS AND TRANSPORT MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจการบินและการขนส่ง
AVIATION BUSINESS AND TRANSPORT MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25290681100053 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470681101076 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
LEADERSHIP IN SOCIETY, BUSINESS AND POLITICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480681104857 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิต
การเป็นผู้ประกอบการ
ENTREPRENEURSHIP
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490681104645 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500681105647 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
LEADERSHIP IN SOCIETY, BUSINESS AND POLITICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500681107796 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490681111542 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร มหาวิทยาลัยรังสิต
การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
HOTEL AND RESTAURANT MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580681101203 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรังสิต
การจัดการโลจิสติกส์
LOGISTICS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630681100062 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INTERNATIONAL DIGITAL BUSINESS (INTERNATIONAL PROGRAM)
ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL DIGITAL BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640684001371 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการทางสังคมยุคดิจิทัล
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN SOCIAL ENTREPRENEUR IN DIGITAL AGE
ผู้ประกอบการทางสังคมยุคดิจิทัล
SOCIAL ENTREPRENEUR IN DIGITAL AGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650684000685 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650686000733 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมกอล์ฟ
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN GOLF INDUSTRY ADMINISTRATION
การบริหารอุตสาหกรรมกอล์ฟ
GOLF INDUSTRY ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650688001308 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมกอล์ฟ
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN GOLF INDUSTRY ADMINISTRATION
การบริหารอุตสาหกรรมกอล์ฟ
GOLF INDUSTRY ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25670684000564 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN ENTREPRENEURSHIP
การเป็นผู้ประกอบการ
ENTREPRENEURSHIP
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520731103531 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490731102435 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MODERN INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
MODERN INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25350731100099 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP
การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540731101237 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490731109049 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
MASTER OF MANAGEMENT PROGRAM IN INDUSTRIAL MANAGEMENT
การจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630736000106 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL BUSINESS
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660734001863 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจจีน (หลักสูตรพหุวิทยาการ)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN CHINESE BUSINESS
ธุรกิจจีน
CHINESE BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460741100543 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการทางดนตรี (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN MUSIC ENTREPRENEURSHIP (INTERNATIONAL PROGRAM)
การเป็นผู้ประกอบการทางดนตรี
MUSIC ENTREPRENEURSHIP
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25150741100032 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้นำและผู้ประกอบการทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25400741100715 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25310741100129 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500741104834 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการโซ่อุปทาน
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500741104913 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การจัดการเทคโนโลยี
TECHNOLOGY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500741104979 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF MANAGEMENT PROGRAM IN ORGANIZATION DEVELOPMENT AND MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การพัฒนาองค์การและการจัดการ
ORGANIZATION DEVELOPMENT AND MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500741105003 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ORGANIZATION DEVELOPMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การพัฒนาองค์การ
ORGANIZATION DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510741105757 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและภาวะผู้นำทางการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND LEADERSHIP (INTERNATIONAL PROGRAM)
การบริหารและภาวะผู้นำทางการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND LEADERSHIP
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500741108028 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610741100156 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีแห่งนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INNOVATIVE TECHNOLOGY MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการเทคโนโลยีแห่งนวัตกรรม
INNOVATIVE TECHNOLOGY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650744000355 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจแบบบูรณาการเพื่อความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN INTEGRATIVE BUSINESS ENTREPRENEURSHIP (INTERNATIONAL PROGRAM)
การบริหารธุรกิจแบบบูรณาการเพื่อความเป็นผู้ประกอบการ
INTEGRATIVE BUSINESS ENTREPRENEURSHIP
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620742100043 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BUSINESS AND ECONOMICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
BUSINESS AND ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650748003419 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะ ดนตรี กีฬา และความบันเทิง (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ARTS, MUSIC, SPORTS AND ENTERTAINMENT MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการศิลปะ ดนตรี กีฬา และความบันเทิง
ARTS, MUSIC, SPORTS AND ENTERTAINMENT MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25670744000381 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN SUSTAINABLE BUSINESS MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
SUSTAINABLE BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500831105543 มหาวิทยาลัยราชธานี
ratchathani university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชธานี
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510831109572 มหาวิทยาลัยราชธานี
ratchathani university
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480831108858 มหาวิทยาลัยราชธานี
ratchathani university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี
การบริหารการศึกษา
EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510901101018 มหาวิทยาลัยธนบุรี
thonburi university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจพาณิชย์นาวี
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN LOGISTICS MANAGEMENT AND MARITIME BUSINESS
การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจพาณิชย์นาวี
LOGISTICS MANAGEMENT AND MARITIME BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550901102341 มหาวิทยาลัยธนบุรี
thonburi university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธนบุรี
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500901104639 มหาวิทยาลัยธนบุรี
thonburi university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยธนบุรี
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550901105581 มหาวิทยาลัยธนบุรี
thonburi university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650904000342 มหาวิทยาลัยธนบุรี
thonburi university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตภาคเหนือ จังหวัดลำพูน)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION (NORTHERN CAMPUS, LAMPHUN PROVINCE)
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25411001100434 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
chaopraya university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501001104416 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
chaopraya university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501001104438 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
chaopraya university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501001111098 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
chaopraya university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
การบริหารการพัฒนาองค์การ
ADMINISTRATION OF ORGANIZATION DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571001104087 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
chaopraya university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25461011100701 มหาวิทยาลัยเมธารัถย์
metharath university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511011111067 มหาวิทยาลัยเมธารัถย์
metharath university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541011105672 มหาวิทยาลัยเมธารัถย์
metharath university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651016003079 มหาวิทยาลัยเมธารัถย์
metharath university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651014003156 มหาวิทยาลัยเมธารัถย์
metharath university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651014004089 มหาวิทยาลัยเมธารัถย์
metharath university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661014003179 มหาวิทยาลัยเมธารัถย์
metharath university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
BACHELOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC ADMINISTRATION
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501021104227 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
western university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
การจัดการทั่วไป
GENERAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501021104249 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
western university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511021109382 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
western university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521021107605 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
western university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521021109214 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
western university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
การบริหารงานวิศวกรรม
ENGINEERING MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501021112395 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
western university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
การบริหารงานสาธารณสุข
PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501021112428 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
western university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
การบริหารการศึกษา
EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601021100024 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
western university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
การจัดการภาครัฐและเอกชน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631028000797 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
western university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561031100647 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25331031100168 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511031105232 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561031101042 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581031101865 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน (หลักสูตรภาษาจีน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การบริหารภาครัฐและภาคเอกชน
PUBLIC AND PRIVATE SECTORS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481031105003 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511031107302 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491031107287 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521031106447 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521031108506 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การจัดการการศึกษา
EDUCATIONAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561031104258 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การจัดการการศึกษา
EDUCATIONAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541031104829 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ธุรกิจ
BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471031103854 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การจัดการการศึกษา
EDUCATIONAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471031103865 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501031111733 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การจัดการการศึกษา
EDUCATIONAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471031104348 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591031101146 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การจัดการทางวิศวกรรม
ENGINEERING MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601031100135 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การจัดการเทคโนโลยีการบิน
AVIATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611034000869 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (หลักสูตรสองภาษา)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN AVIATION MANAGEMENT (BILINGUAL PROGRAM)
การจัดการการบิน
AVIATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661034000224 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT (INTERNET-BASE DISTANCE EDUCATION)
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511041101036 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
north eastern university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531041100779 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
north eastern university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501041109642 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
north eastern university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491041111237 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
north eastern university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491041111248 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
north eastern university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571041103463 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
north eastern university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621041100031 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
north eastern university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641044000572 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
north eastern university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและเอ็นเตอร์เทนเมนต์
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN SPORTS AND ENTERTAINMENT MANAGEMENT
การจัดการการกีฬา
SPORTS AND ENTERTAINMENT BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651046000114 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
north eastern university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
MASTER OF ARTS PROGRAM IN PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT
การจัดการภาครัฐและเอกชน
PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661044000484 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
north eastern university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการองค์การและชุมชนยุคใหม่
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN MODERN ORGANIZATION AND COMMUNITY MANAGEMENT
การจัดการองค์การและชุมชนยุคใหม่
MODERN ORGANIZATION AND COMMUNITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471051101178 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
far eastern university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
การประกอบการ
ENTERPRENEURSHIP
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471051101189 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
far eastern university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
การจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501051101958 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
far eastern university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521051104976 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
far eastern university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
การจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511051109734 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
far eastern university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571051103249 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
far eastern university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521051108126 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
far eastern university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
การจัดการโลจิสติกส์
LOGISTICS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471051103518 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
far eastern university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
การเป็นผู้ประกอบการ
ENTREPRENEURSHIP
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531051104426 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
far eastern university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641054000246 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
far eastern university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN LOGISTICS ENGINEERING
วิศวกรรมโลจิสติกส์
LOGISTICS ENGINEERING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25401061101317 มหาวิทยาลัยภาคกลาง
phakklang university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคกลาง
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491071104659 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
vongchavalitkul university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571071102228 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
vongchavalitkul university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25461071102654 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
vongchavalitkul university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551071106423 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
vongchavalitkul university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25461071102665 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
vongchavalitkul university
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621071100062 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
vongchavalitkul university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431081101537 มหาวิทยาลัยเอเชียน
asian university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเอเชียน
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491081109184 มหาวิทยาลัยเอเชียน
asian university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเอเชียน
การจัดการเทคโนโลยี
TECHNOLOGY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501081110276 มหาวิทยาลัยเอเชียน
asian university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเอเชียน
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531101100787 วิทยาลัยสันตพล
santapol college
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยสันตพล
การบริหารการศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491101102728 วิทยาลัยสันตพล
santapol college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยสันตพล
การจัดการทรัพยากรบุคคล
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471111101311 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
south-east asia university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431111100754 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
south-east asia university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25301111100197 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
south-east asia university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581111100852 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
south-east asia university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631111100093 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
south-east asia university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า (หลักสูตรต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
การจัดการนวัตกรรมการค้า
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631111100027 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
south-east asia university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
การจัดการนวัตกรรมการค้า
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661114000469 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
south-east asia university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN LOGISTICS MANAGEMENT (ONLINE PROGRAM)
การจัดการโลจิสติกส์
LOGISTICS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661114003079 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
south-east asia university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
BACHELOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC ADMINISTRATION (ONLINE PROGRAM)
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631111600101 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
south-east asia university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501121104151 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
eastern asia university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501121104274 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
eastern asia university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501121104285 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
eastern asia university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501121104331 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
eastern asia university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511121109754 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
eastern asia university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
การบริหารการศึกษา
EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481121109233 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
eastern asia university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
การบริหารการบิน
AVIATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471121103538 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
eastern asia university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521121108225 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
eastern asia university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591121100426 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
eastern asia university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
การจัดการและการบริหารองค์การ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641128000889 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
eastern asia university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบริหารศาสตร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN DEVELOPMENT ADMINISTRATION SCIENCE
บริหารศาสตร์
DEVELOPMENT ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511131105086 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531131102794 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
การจัดการโลจิสติกส์
LOGISTICS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25461131101424 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
การจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521131106279 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491131107378 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471131102347 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521131106393 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521131106404 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581131100808 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631134000288 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN HEALTH BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ
HEALTH BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631134001043 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN INNOVATIVE TRADING MANAGEMENT
การจัดการนวัตกรรมการค้า
INNOVATIVE TRADING MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631136001293 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปกรรม
MASTER OF FINE AND APPLIED ARTS PROGRAM IN FINE AND APPLIED ARTS MANAGEMENT
ศิลปกรรม
FINE AND APPLIED ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631138001284 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปกรรม
DOCTOR OF FINE ARTS AND APPLIED ARTS PROGRAM IN FINE AND APPLIED ARTS MANAGEMENT
ศิลปกรรม
FINE AND APPLIED ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631131100054 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MODERN BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
MODERN BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491141103612 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
st theresa international college
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
การบริหารการศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551141103269 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
st theresa international college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
การจัดการโลจิสติกส์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521141106743 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
st theresa international college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
ธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521141106765 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
st theresa international college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
การจัดการการกีฬา
SPORT MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561141103935 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
st theresa international college
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาไทย) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651148000387 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
st theresa international college
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551151103924 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
st. louise college
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการประกอบการธุรกิจนานาชาติ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
จิตวิทยาการประกอบการธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541161100921 มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
south east bangkok college
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491161101061 มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
south east bangkok college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
การจัดการโลจิสติกส์
LOGISTICS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491161110094 มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
south east bangkok college
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
การจัดการโลจิสติกส์
LOGISTICS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591161100959 มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
south east bangkok college
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651168000244 มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
south east bangkok college
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN BUSINESS ADMINSTRATION MANAGEMENT
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661168003002 มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
south east bangkok college
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661168003057 มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
south east bangkok college
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN BUSINESS ADMINISTRATION
บริหารธุรกิจโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481171105998 วิทยาลัยดุสิตธานี
dusit thani college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยดุสิตธานี
การจัดการท่องเที่ยว
TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531171103068 วิทยาลัยดุสิตธานี
dusit thani college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว็นต์ วิทยาลัยดุสิตธานี
การจัดการ
MICE AND EVENTS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541171102812 วิทยาลัยดุสิตธานี
dusit thani college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสปา วิทยาลัยดุสิตธานี
การจัดการสปา
SPA MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491171106269 วิทยาลัยดุสิตธานี
dusit thani college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยดุสิตธานี
การจัดการธุรกิจอาหาร
CULINARY AND RESTAURANT MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481171106011 วิทยาลัยดุสิตธานี
dusit thani college
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร วิทยาลัยดุสิตธานี
การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
HOTEL AND RESTAURANT MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501181103595 มหาวิทยาลัยตาปี
tapee university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยตาปี
การจัดการทั่วไป
GENERAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571181100318 มหาวิทยาลัยตาปี
tapee university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปี
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511191104216 วิทยาลัยทองสุข
thongsook college
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยทองสุข
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25381191100487 วิทยาลัยทองสุข
thongsook college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยทองสุข
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661198002746 วิทยาลัยทองสุข
thongsook college
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION
การบริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511191110437 วิทยาลัยทองสุข
thongsook college
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุข
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511191110448 วิทยาลัยทองสุข
thongsook college
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยทองสุข
การบริหารการศึกษา
EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25461191102556 วิทยาลัยทองสุข
thongsook college
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยทองสุข
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651194001817 วิทยาลัยทองสุข
thongsook college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541201102049 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
southern college of technology
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
การบริหารการศึกษา
EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651206001618 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
southern college of technology
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC ADMINISTRATION
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501221106176 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25451221101366 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
การจัดการโลจิสติกส์
INDUSTRIAL MANAGEMENT AND LOGISTICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551221103088 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551221106295 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531221105213 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
การจัดการภาครัฐและเอกชน
PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551221106306 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531221105325 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621224000164 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621226000155 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641224002271 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานอีเวนต์ นิทรรศการและการประชุม
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN EVENT, EXHIBITION, AND CONVENTION MANAGEMENT
การจัดการงานอีเวนต์ นิทรรศการและการประชุม
EVENT, EXHIBITION, AND CONVENTION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521231101848 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
north-chiang mai university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
การบริหารการศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431231101051 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
north-chiang mai university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
การจัดการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONIC COMMERCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491231103555 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
north-chiang mai university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481231106456 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
north-chiang mai university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481231106467 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
north-chiang mai university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONIC COMMERCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501231108135 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
north-chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
การบริหารการพัฒนา
DEVELOPMENT ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25451231102357 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
north-chiang mai university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641234002531 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
north-chiang mai university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจดิจิทัล
DIGITAL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641236005211 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
north-chiang mai university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN STRATEGIC MANAGEMENT
การจัดการเชิงกลยุทธ์
STRATEGIC MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471241100044 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
stamford international university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
ธุรกิจระหว่างประเทศ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561241102046 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
stamford international university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551241103417 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
stamford international university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551241103428 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
stamford international university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561241102384 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
stamford international university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531241103459 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
stamford international university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551241105252 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
stamford international university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571241102633 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
stamford international university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมนานาชาติ (หลักสูตรสองภาษา) วิทยาเขตกรุงเทพ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571241102622 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
stamford international university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501241110959 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
stamford international university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตเพชรบุรี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501241110961 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
stamford international university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
Master of Business Administration Program (Thai Program)
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501241111128 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
stamford international university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาเขตกรุงเทพ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
Master of Business Administration (International Program)
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571241105388 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
stamford international university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581246000131 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
stamford international university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เนต)
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION (ONLINE LEARNING)
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601244001053 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
stamford international university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN ENTREPRENEURSHIP (INTERNATIONAL PROGRAM)
การเป็นเจ้าของธุรกิจ
ENTREPRENEURSHIP
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631248004526 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
stamford international university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661246003583 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
stamford international university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ศูนย์การศึกษาอโศก
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531261100842 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
college of asian scholars
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
การบริหารการศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531261101819 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
college of asian scholars
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN INNOVATION BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
INNOVATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25451261100731 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
college of asian scholars
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581261101826 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
college of asian scholars
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
การจัดการการกีฬา
SPORTS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651268000392 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
college of asian scholars
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมภาวะผู้นำ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN LEADERSHIP INNOVATION
นวัตกรรมภาวะผู้นำ
LEADERSHIP INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521271101854 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
การจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521271101865 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
การบริหารการศึกษา
EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501271102021 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521271103676 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501271109131 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
การบริหารการศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501271109142 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501271109399 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาการบริหาร มหาวิทยาลัยปทุมธานี
การบริหาร
DEVELOPMENT ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501271109401 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาการบริหาร มหาวิทยาลัยปทุมธานี
การบริหาร
DEVELOPMENT ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501271109412 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641276004113 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL MANAGEMENT INNOVATION
นวัตกรรมการจัดการการศึกษา
EDUCATIONAL MANAGEMENT INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671274001774 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN SPORTS MANAGEMENT
การจัดการการกีฬา
SPORTS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521281106849 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
the eastern university of management and technology administative organization
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521281106851 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
the eastern university of management and technology administative organization
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501281108996 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
the eastern university of management and technology administative organization
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
การจัดการธุรกิจทั่วไป
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501281109007 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
the eastern university of management and technology administative organization
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
การจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501281109323 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
the eastern university of management and technology administative organization
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
การบริหารการศึกษา
EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501281109569 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
the eastern university of management and technology administative organization
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541281103769 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
the eastern university of management and technology administative organization
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
การบริหารท้องถิ่น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25451281102004 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
the eastern university of management and technology administative organization
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631288004701 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
the eastern university of management and technology administative organization
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25331291100213 มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก
asia pacific international university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511301101114 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
การจัดการอุตสาหกรรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511301103241 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511301103285 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541301101319 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อุตสาหกรรมบริการ
SERVICE INDUSTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521301103758 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471301101233 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511301103329 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
การบริหารการศึกษา
EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521301103771 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
การจัดการภาครัฐและเอกชน
PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541301101321 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
การบริหารการศึกษา
EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581301103373 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
การจัดการภาครัฐและเอกชน
PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651306002396 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ
MASTER OF MANAGEMENT PROGRAM IN HUMAN AND ORGANIZATION DEVELOPMENT INNOVATION
นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ
HUMAN AND ORGANIZATION DEVELOPMENT INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521311101882 มหาวิทยาลัยเนชั่น
yonok university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
การจัดการโลจิสติกส์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521311101893 มหาวิทยาลัยเนชั่น
yonok university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเนชั่น
การบริหารท้องถิ่น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491311100459 มหาวิทยาลัยเนชั่น
yonok university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25461311100445 มหาวิทยาลัยเนชั่น
yonok university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น
การบริหารการศึกษา
EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25361321100153 สถาบันรัชต์ภาคย์
rajapark institute
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สถาบันรัชต์ภาคย์
การจัดการทั่วไป
GENERAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511321102365 สถาบันรัชต์ภาคย์
rajapark institute
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์เพื่อการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันรัชต์ภาคย์
ศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์เพื่อการจัดการ
SCIENCE OF CREATIVE INTELLIGENCE FOR MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521321102928 สถาบันรัชต์ภาคย์
rajapark institute
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริการการศึกษา สถาบันรัชต์ภาคย์
การบริการการศึกษา
EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481321100753 สถาบันรัชต์ภาคย์
rajapark institute
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สถาบันรัชต์ภาคย์
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25381321100199 สถาบันรัชต์ภาคย์
rajapark institute
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตรทางไกล) สถาบันรัชต์ภาคย์
การจัดการทั่วไป
GENERAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25451321100603 สถาบันรัชต์ภาคย์
rajapark institute
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (หลักสูตรทางไกล) สถาบันรัชต์ภาคย์
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501321100777 สถาบันรัชต์ภาคย์
rajapark institute
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัชต์ภาคย์
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591321101014 สถาบันรัชต์ภาคย์
rajapark institute
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ สถาบันรัชต์ภาคย์
ศิลปการจัดการ
ART OF MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641326003861 สถาบันรัชต์ภาคย์
rajapark institute
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC ADMINISTRATION
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661324003556 สถาบันรัชต์ภาคย์
rajapark institute
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL BUSINESS
ธุรกิจดิจิทัล
DIGITAL BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521331101939 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
rattana bundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551331102181 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
rattana bundit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN AVIATION BUSINESS
ธุรกิจการบิน
AVIATION BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25401331100968 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
rattana bundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการด้านการกีฬาและสุขภาพ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN SPORTS AND WELLNESS SERVICES INDUSTRY MANAGEMENT
การจัดการอุตสาหกรรมบริการด้านการกีฬาและสุขภาพ
SPORTS AND WELLNESS SERVICES INDUSTRY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25401331100992 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
rattana bundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MODERN BUSINESS ORGANIZATION MANAGEMENT
การจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่
MODERN BUSINESS ORGANIZATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571331100899 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
rattana bundit university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521331108342 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
rattana bundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501331111782 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
rattana bundit university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611331100080 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
rattana bundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MANAGEMENT
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641334002508 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
rattana bundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เนต)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (INTERNET-BASED DISTANCE EDUCATION)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651334000632 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
rattana bundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN GAME AND E-SPORTS BUSINESS MANAGEMENT
ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต
GAME AND E-SPORTS BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621331100028 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
rattana bundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MODERN TRADE BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
MODERN TRADE BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651336001343 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
rattana bundit university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
บริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661334001241 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
rattana bundit university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เนต)
BACHELOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM (INTERNET-BASED DISTANCE EDUCATION)
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661338003539 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
rattana bundit university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511341106384 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
lumnamping college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511341106406 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
lumnamping college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541341104712 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
lumnamping college
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการจัดการภาครัฐ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
การจัดการภาครัฐแนวใหม่
PUBLIC MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611341100254 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
lumnamping college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
การจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671344000084 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
lumnamping college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MODERN MANAGEMENT
การจัดการสมัยใหม่
MODERN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671344000095 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
lumnamping college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL MARKETING AND RETAIL INNOVATIONS
การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก
DIGITAL MARKETING AND RETAIL INNOVATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671344000196 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
lumnamping college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL BUSINESS
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
DIGITAL BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511371101156 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
fatoni university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การจัดการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501371100806 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
fatoni university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491391100425 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MANAGEMENT
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491391105083 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
BACHELOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC ADMINISTRATION
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481391105014 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN INDUSTRIAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481391105025 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
การบริหารทรัพยากรอาคาร
FACILITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571391101291 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN LOGISTICS MANAGEMENT
การจัดการโลจิสติกส์
LOGISTICS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541391105685 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531391105368 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเพื่อการพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
การบริหารและพัฒนาการศึกษา
EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471391104449 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651394000572 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการและนวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยว
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN ENTREPRENEUR AND TOURISM MANAGEMENT
ผู้ประกอบการและนวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยว
ENTREPRENEUR AND TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531401100915 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551401101313 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
การจัดการทั่วไป
GENERAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511401107595 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501401108966 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
การบริหารการศึกษา
EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641406001013 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
MASTER OF ARTS PROGRAM IN DEVELOPMENT ADMINISTRATION
การบริหารการพัฒนา
DEVELOPMENT ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481401103839 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611403000228 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
การจัดการทั่วไป
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641408001026 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN DEVELOPMENT ADMINISTRATION
การบริหารการพัฒนา
DEVELOPMENT ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551411100323 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เทคโนโลยีโลจิสติกส์
LOGISTICS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491411102521 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
การจัดการทั่วไป
GENERAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491411103421 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511411110948 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT STRATEGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481411110552 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571411105049 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551411106522 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
การจัดการโลจิสติกส์
LOGISTICS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611411600045 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
MASTER OF ARTS PROGRAM IN ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT STRATEGY
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT STRATEGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491421103196 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN INTERDISCIPLINARY FOR LOCAL DEVELOPMENT
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
INTERDISCIPLINARY FOR LOCAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501421103928 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501421106988 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
BACHELOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC ADMINISTRATION
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571421101046 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
BACHELOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511421108216 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501421110926 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATION ADMINISTRATION
การบริหารการศึกษา
EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561421104004 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC ADMINISTRATION
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501421111409 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
MASTER OF ARTS PROGRAM IN DEVELOPMENT STRATEGY
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
DEVELOPMENT STRATEGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641426002512 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและนวัตกรรม
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS AND INNOVATION MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจและนวัตกรรม
BUSINESS AND INNOVATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511431101197 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การจัดการโครงการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501431101433 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น
INTERDISCIPLINARY FOR LOCAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551431100573 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การจัดการโลจิสติกส์
LOGISTICS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521431103178 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521431107162 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551431104318 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551431104329 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541431104058 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511431108959 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การจัดการโครงการ
PROJECT MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551431104577 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การจัดการทั่วไป
GENERAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561431103015 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
DEVELOPMENT STRATEGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521431107296 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT POLICY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481441102376 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481441102422 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481441102433 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501441102615 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การเป็นผู้ประกอบการ
ENTREPRENEURSHIP
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511441103628 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631446003391 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN CREATIVE SERVICE-BUSINESS MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์
CREATIVE SERVICE-BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481441108485 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
บริหารรัฐกิจ
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501441110524 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นโยบายสาธารณะ
PUBLIC POLICY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481441109014 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551441105614 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การจัดการธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531441105026 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การจัดการธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571441104165 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641444000429 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจบริการ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN SERVICE BUSINESS INNOVATION
นวัตกรรมธุรกิจบริการ
SERVICE BUSINESS INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641446001704 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตรและอาหาร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MANAGEMENT INNOVATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENTERPRISE
นวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตรและอาหาร
MANAGEMENT INNOVATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENTERPRISE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621441100022 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดน
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BORDER TRADE MANAGEMENT
การจัดการการค้าชายแดน
BORDER TRADE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611441100080 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
MASTER OF ARTS PROGRAM IN SCIENCE FOR SUSTAINABLE LOCAL DEVELOPMENT
ศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
SCIENCE FOR SUSTAINABLE LOCAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611441100082 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SCIENCE FOR SUSTAINABLE LOCAL DEVELOPMENT
ศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
SCIENCE FOR SUSTAINABLE LOCAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511451101223 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
การจัดการการคลัง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541451103509 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541451103522 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
การจัดการโลจิสติกส์
LOGISTICS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551451103758 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481451107496 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551451106357 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541451105298 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจดิจิทัล
DIGITAL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651456006138 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491461108275 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
การจัดการชุมชน
COMMUNITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561461102581 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
การจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491461108264 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641464000163 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL CONTENT CREATION MANAGEMENT
การจัดการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์
DIGITAL CONTENT CREATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491466000102 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651468002958 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651468004051 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและภาวะผู้นำทางการศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND LEADERSHIP
การบริหารและภาวะผู้นำทางการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND LEADERSHIP
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651466004249 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและภาวะผู้นำทางการศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND LEADERSHIP
การบริหารและภาวะผู้นำทางการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND LEADERSHIP
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631461100041 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN TECHNOLOGICAL LOGISTICS FOR DISTRIBUTION MANAGEMENT SYSTEM
การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า
TECHNOLOGICAL LOGISTICS FOR DISTRIBUTION MANAGEMENT SYSTEM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641464002569 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการสถานพยาบาล
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN HOSPITAL SERVICE MANAGEMENT
การจัดการงานบริการสถานพยาบาล
HOSPITAL SERVICE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671464001178 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
BACHELOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC ADMINISTRATION
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501471103643 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
LOCAL DEVELOPMENT AND GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521471104602 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521471104613 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
การจัดการโลจิสติกส์
LOGISTICS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491471103337 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491471106691 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541471103952 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
การจัดการทั่วไป
GENERAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551471104368 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
การบริหารการศึกษา
ECONOMICS OF AGRICULTURE AND AGRI-BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541471103963 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
การบริหารการศึกษา
EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541471103974 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
การจัดการทัวไป
GENERAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531471104603 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581471100749 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ธุรกิจศึกษา
BUSINESS EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491481103305 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481481103506 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501481105308 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501481107694 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551481103987 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การบริหารการศึกษา
EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501481109235 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551481104077 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631484000377 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MODERN TRADE BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
MODERN TRADE BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631488000912 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581488000117 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601481100697 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501491105895 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521491105662 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
การจัดการนวัตกรรม
INNOVATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501491105939 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501491107493 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571491103338 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
RETAIL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551491106339 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471491104261 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521491109262 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
การจัดการนวัตกรรม
INNOVATIVE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491501104793 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561501101257 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
การจัดการทั่วไป
GENERAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491501104883 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501501105244 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25451501102526 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
การจัดการเทคโนโลยี
TECHNOLOGY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571501102801 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
การจัดการโลจิสติกส์
LOGISTICS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571501103273 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
การจัดการธุรกิจสายการบิน
AIRLINE BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511501110127 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25461501102415 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491501111137 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น
INTERDISCIPLINARY STUDY FOR LOCAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531501104876 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
การจัดการธุรกิจ
BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471501103902 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
DEVELOPMENT STRATEGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571501103633 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
การจัดการโลจิสติกส์
LOGISTICS ENGINEERING AND MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601504000242 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
RETAIL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541511100536 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การจัดการโลจิสติกส์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511511101308 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การจัดการการคลัง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491511103938 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491511103962 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491511103995 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491511110442 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581511100193 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การเป็นผู้ประกอบการ
ENTERPRENEURSHIP
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491511110453 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การจัดการการเรียนรู้
LEARNING MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581511100474 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501511111534 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631516002105 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC ADMINISTRATION
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661518000233 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611511100078 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MODERN TRADE BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
MODERN TRADE BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611511100067 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN HOTEL BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจโรงแรม
HOTEL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501521101861 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501521102546 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501521102568 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431521101378 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511521109635 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การจัดการประยุกต์
APPLIED MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25441521100942 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
DEVELOPMENT STRATEGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431521101694 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การบริหารการศึกษา
EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551521105387 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631528000995 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PUBLIC ADMINISTRATION
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531531102574 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501531104922 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491531104471 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การจัดการการบิน
AVIATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491531104493 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
บริหารการศึกษา
EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541531102395 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นวัตกรรมสังคม
INNOVATIVE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491531104526 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491531104537 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การจัดการความขัดแย้ง
INTEGRATED ENGINEERING MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541531102428 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN HOSPITALITY AND AIRLINE SERVICE INDUSTRY
อุตสาหกรรมการบริการการบิน
AVIATION INDUSTRY AND HOSPITALITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471531102206 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การจัดการทั่วไป
GENERAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511531107454 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511531101632 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531531103349 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อความมั่นคง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การจัดการความมั่นคงปลอดภัย
SECURITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601531100412 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การจัดการเทคโนโลยี
TECHNOLOGY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641536000332 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC ADMINISTRATION
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621534000719 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN INNOVATIVE TRADING MANAGEMENT
การจัดการนวัตกรรมการค้า
INNOVATIVE TRADING MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651534000195 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรต่อเนื่อง)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MODERN BUSINESS MANAGEMENT (CONTINUING PROGRAM)
การจัดการธุรกิจสมัยใหม่
MODERN BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651536001277 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารปกครองและการประกอบการเพื่อสังคม
MASTER OF ARTS PROGRAM IN INNOVATIVE GOVERNANCE AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
นวัตกรรมการบริหารปกครองและการประกอบการเพื่อสังคม
INNOVATIVE GOVERNANCE AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501541100197 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รัฐประศาสนศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521541102102 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY FOR STRATEGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511541101335 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รัฐประศาสนศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531541101001 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รัฐประศาสนศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551541100171 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471541100712 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471541100723 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521541102967 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
การจัดการทั่วไป
GENERAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631544000025 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MODERN TRADE BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
MODERN BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641546004157 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC ADMINISTRATION
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531551103252 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURAL BUSINESS ADMINISTRATION
การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน
AGRICULTURAL BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501551106522 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511551106635 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN INDUSTRIAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561551101512 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MARINE TOURISM MANAGEMENT
การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล
MARINE TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511551106646 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN TOURISM AND HOSPITALITY BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
TOURISM AND HOSPITALITY BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531551103421 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจไมซ์
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MICE AND EVENTS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจไมซ์
MICE AND EVENTS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551551103445 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
การจัดการผู้ประกอบการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491551108152 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
BACHELOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC ADMINISTRATION
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491551110108 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ธุรกิจศึกษา
BUSINESS EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631551100034 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631554005134 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN SUSTAINABLE AGRICULTURE INNOVATION
นวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน
SUSTAINABLE AGRICULTURE INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651554004888 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551561105257 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
COMMUNITY DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551561105268 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481561109131 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การจัดการทัวไป
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471561103458 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541561104626 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501561110911 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531561104401 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
บริหารธุรกิจเกษตร
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581561101436 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การจัดการการกีฬา
SPORT MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501561112698 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การบริหารจัดการการศึกษา
EDUCATIONAL MEASUREMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581561103506 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การจัดการเทคโนโลยี
TECHNOLOGY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541561105717 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การบริหารท้องถิ่น
LOCAL DEVELOPMENT AND GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501561112722 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561561105012 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471561104527 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571561105439 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การจัดการเทคโนโลยี
TECHNOLOGY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541561105728 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561561105056 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431561102082 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การบริหารจัดการการศึกษา
EDUCATIONAL MEASUREMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631564001579 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต าขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา
BACHELOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN LOCAL MANAGEMENT AND DEVELOPMENT ADMINISTRATION
การบริหารท้องถิ่น
DEVELOPMENT ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631564002007 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรสองภาษา)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL BUSINESS (BILINGUAL PROGRAM)
ธุรกิจดิจิทัล
DIGITAL BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431571100801 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การจัดการ
GENERAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501571102968 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561571100423 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
BUSINESS ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611571100043 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MODERN TRADE BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
MODERN TRADE BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521571108416 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581571101112 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561571104664 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การจัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621571100130 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL BUSINESS MANAGEMENT AND INNOVATION
การจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม
DIGITAL BUSINESS MANAGEMENT AND INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671574001294 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดนและโลจิสติกส์
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN CROSS-BORDER TRADE AND LOGISTICS MANAGEMENT
การจัดการการค้าชายแดนและโลจิสติกส์
CROSS-BORDER TRADE AND LOGISTICS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25461581101121 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
BACHELOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC ADMINISTRATION
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551581102853 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MANAGEMENT
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471581104507 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531581105371 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561586000068 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641588005458 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมนโยบาย
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN LEADERSHIP AND POLICY INNOVATION
ภาวะผู้นำและนวัตกรรมนโยบาย
LEADERSHIP AND POLICY INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511591103963 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511591103974 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
การจัดการการคลัง
FINANCIAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521591104245 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25291591100199 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481591108717 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
การจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501591110554 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541591104416 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501591111779 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
การจัดการพัฒนาสังคม
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491601106897 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511601106449 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491601109002 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25401601101183 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631608002028 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN COMMUNICATION INNOVATION MANAGEMENT
การจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร
COMMUNICATION INNOVATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521611102223 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN LOGISTICS AND INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ
LOGISTICS AND INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501611100904 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
BACHELOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC ADMINISTRATION
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491611101059 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MANAGEMENT
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571611101655 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจดิจิทัล
DIGITAL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501611110196 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATION ADMINISTRATION
การบริหารการศึกษา
EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541611103981 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MANAGEMENT
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551611104432 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MANAGEMENT
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601611100038 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MODERN BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจสมัยใหม่
MODERN BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481621100407 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501621101287 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501621101355 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561621101554 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การจัดการโลจิสติกส์
LOGISTICS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501621109848 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
DEVELOPMENT STRATEGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531621103722 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MANAGEMENT
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501621110153 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การจัดการทั่วไป
GENERAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481621109205 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481621109227 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การบริหารการศึกษา
EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621621100028 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621624003037 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621624003048 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL MANAGEMENT ENGINEERING
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT ENGINEERING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511631102213 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521631102866 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521631102912 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561631102872 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571631100026 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591631100041 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551631106234 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น
INTERDISCIPLINARY FOR LOCAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631631100021 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511641102451 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511641102956 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511641102991 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621644000442 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
การจัดการนวัตกรรมการค้า
TRADING INNOVATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631644000612 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN INNOVATIVE MANAGEMENT
นวัตกรรมการจัดการ
INNOVATIVE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671644001346 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการท้องถิ่น
BACHELOR OF MANAGEMENT PROGRAM IN LOCAL ENTREPRENEUR
ผู้ประกอบการท้องถิ่น
LOCAL ENTREPRENEUR
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25451651100475 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491651100446 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการวางแผนทางสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
นโยบายและการวางแผนทางสังคม
SOCIAL POLICY AND ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471651100534 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501651100594 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การบริการการศึกษา
SPECIAL EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25401651100435 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การบริหารการศึกษา
EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471651101726 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471651101737 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551651101758 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN CUSTOMER SERVICE
การบริการลูกค้า
CUSTOMER SERVICE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541651101926 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN HOSPITALITY MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการงานบริการ
HOSPITALITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571651101288 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491651108895 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การจัดการบริการ
HOSPITALITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541651103849 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การบริหารงานท้องถิ่น
LOCAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471651102964 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531651103793 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การสื่อสารธุรกิจบริการ
SERVICE BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581651101728 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601651100060 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601651100065 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
การจัดการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651654002718 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651654002729 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ศูนย์การศึกษา ตรัง)
BACHELOR OF MANAGEMENT PROGRAM IN MANAGEMENT
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651654003034 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษา หัวหิน)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN AIRLINE BUSINESS (HUA HIN CAMPUS)
ธุรกิจการบิน
AIRLINE BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651654003045 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษา ลำปาง)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN AIRLINE BUSINESS (LAMPANG CAMPUS)
ธุรกิจการบิน
AIRLINE BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671654001541 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบันเทิง
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN ENTERTAINMENT BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจบันเทิง
ENTERTAINMENT BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541661100612 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรทางไกล) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การบริหารการศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511661101384 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การจัดการโลจิสติกส์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521661102274 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511661101406 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การจัดการการคลัง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471661101064 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การจัดการคุณภาพ
QUALITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491661101753 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การจัดการธุรกิจบริการ
BUSINESS SERVICE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491661101786 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491661101797 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การประกอบการธุรกิจ
ENTERPRENEURSHIP
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491661101819 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491661101843 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481661101695 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471661101108 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491661101922 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การบริหารทรัพยากรอาคาร
FACILITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521661103477 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การจัดการท่องเที่ยว
TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491661102179 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การจัดการทางวัฒนธรรม
CULTURAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491661102181 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การจัดการนวัตกรรมสังคม
SOCIAL INNOVATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491661102203 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
HOTEL AND LODGING BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511661103083 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารนิเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การจัดการสารนิเทศ
INFORMATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521661105312 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การจัดการโลจิสติกส์
STRATEGIC LOGISTICS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521661105323 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การจัดการ
QUALITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25441661100519 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การบริหารการศึกษา
EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521661105334 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571661100121 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การบริหารการพัฒนา
DEVELOPMENT ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491661104543 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การจัดการเทคโนโลยี
TECHNOLOGY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541661102434 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกลด้วยการประชุมทางไกล ผ่านจอภาพและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541661102478 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารจัดการการศึกษา (หลักสูตรทางไกล) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นวัตกรรมการบริหารจัดการการศึกษา
EDUCATIONAL INNOVATION AND TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541661102467 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ (หลักสูตรทางไกล) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นวัตกรรมการจัดการ
INNOVATIVE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511661105805 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491661104611 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นวัตกรรมการจัดการ
INNNOVATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431661101172 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การจัดการคุณภาพ
QUALITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591661100173 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การบริหารการพัฒนา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561661102897 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเครือข่ายร้านอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้ประกอบการร้านอาหาร
RESTAURANT AND LODGING BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561661103202 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนสากล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
LOGISGICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491661110156 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นวัตกรรมการบริหารจัดการการศึกษา
EDUCATIONAL MANAGEMENT INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491661110167 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์เชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การจัดการโลจิสติกส์
STRATEGIC LOGISTICS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571661103348 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การจัดการกีฬา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571661104193 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การจัดการทุนมนุษย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571661104204 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การจัดการการกีฬา
SPORTS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581661102495 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นโยบายสาธารณะ
PUBLIC POLICY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541661105729 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพลายเชนธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การจัดการธุรกิจ
BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601661100032 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
นวัตกรรมการจัดการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611661101694 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621661100051 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การจัดการการค้า
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621661100105 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631666001459 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN INNOVATION IN HUMAN CAPITAL ENTREPRENEUREHIP MANAGEMENT
การจัดการทุนมนุษย์
HUMAN CAPITAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641664003877 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (DISTANCE EDUCATION)
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631665004507 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล
GRADUATE CERTIFICATE PROGRAM IN HEALTH INNOVATION IN DIGITAL AGE
นวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล
HEALTH INNOVATION IN DIGITAL AGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651664003439 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการกีฬา (ระบบการศึกษาทางไกล)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN INNOVATION SPORT MANAGEMENT (DISTANCE EDUCATION)
นวัตกรรมการจัดการการกีฬา
INNOVATION SPORT MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631664004629 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ (หลักสูตรสองภาษา)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN INNOVATION MANAGEMENT (BILINGUAL PROGRAM)
นวัตกรรมการจัดการ
INNOVATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631666005498 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN SPORT MANAGEMENT
การจัดการการกีฬา
SPORT MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631668005502 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SPORT MANAGEMENT
การจัดการการกีฬา
SPORT MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651664005724 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN REAL ESTATE AND FACILITY MANAGEMENT
การจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร
REAL ESTATE AND FACILITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671664000822 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN LOGISTICS MANAGEMENT
การจัดการโลจิสติกส์
LOGISTICS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511671101429 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
การบริหารการศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491671102237 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
INTERDISCIPLINARY FOR LOCAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561671100852 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
การจัดการโลจิสติกส์
LOGISTICS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481671104778 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521671105267 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
LOCAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481671104813 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481671104824 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
DEVELOPMENT STRATEGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491671104252 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491671104263 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ยุทธศาสตร์การจัดการธุรกิจ
BUSINESS MANAGEMENT STRATEGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431671101162 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
การบริหารการศึกษา
EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511671108539 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571671103406 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631678000531 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501681100215 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
INTERDISCIPLINARY FOR LOCAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491681100787 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
การจัดการทั่วไป
GENERAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491681100822 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431681100724 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471681103597 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541681104708 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651686002692 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INDUSTRIAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511691101455 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511691101466 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การจัดการการคลัง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481691101485 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481691101327 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481691101439 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491691103354 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การบริหารการศึกษา
EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25421691100713 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481691107267 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การจัดการทัวไป
GENERAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551691104442 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
DEVELOPMENT STRATEGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581691102059 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การประกอบการ
SOCIAL ENTREPRENEUR
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621691100068 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN INTERDISCIPLINARY FOR DEVELOPMENT
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
INTERDISCIPLINARY FOR DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621691100077 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีอาคาร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN REAL ESTATE MANAGEMENT AND BUILDING TECHNOLOGY
การจัดการอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีอาคาร
REAL ESTATE MANAGEMENT AND BUILDING TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641694001171 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ)
BACHELOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC ADMINISTRATION
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651698004811 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PUBLIC ADMINISTRATION
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651698004866 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541701102686 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CONSTRUCTION MANAGEMENT ENGINEERING
วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
CONSTRUCTION MANAGEMENT ENGINEERING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541701103114 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481701109676 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การบริหารการศึกษา
EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581701101263 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581701101274 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551701106153 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การจัดการธุรกิจบริการ
SERVICE BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551701106208 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581701102005 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN CULTURE MANAGEMENT
การจัดการวัฒนธรรม
CULTURE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591701101387 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN INTERNATIONAL BUSINESS (INTERNATIONAL PROGRAM)
ธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551711103522 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การจัดการทั่วไป
GENERAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491711107733 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481711109666 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491711110883 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581711100533 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521711108568 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การบริหารการพัฒนา
LOCAL DEVELOPMENT AND GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491711110894 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531711104767 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581711100566 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การจัดการโลจิสติกส์
LOGISTICS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481711109688 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601711100355 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491711108115 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651714002759 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INDUSTRIAL MANAGEMENT AND INNOVATION
การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT AND INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551721104873 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491721109591 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491721109646 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501721110503 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐแนวใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
การจัดการภาครัฐแนวใหม่
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471721103153 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
การบริหารและการพัฒนาชุมชน
LOCAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471721103423 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
การบริหารการศึกษา
EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491721111795 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
การจัดการการศึกษาและการเรียนรู้
EDUCATIONAL AND LEARNING MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501721112551 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
DEVELOPMENT STRATEGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25411721101165 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
การจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้
CURRICULUM AND LEARNING MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521721109458 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631726002132 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM
บริหารธุรกิจ
BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511731101494 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
การจัดการธุรกิจบริการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521731105286 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
การจัดการโลจิสติกส์
LOGISTICS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491731104416 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511731105724 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
การจัดการการคลัง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511731106962 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
การจัดการทางวัฒนธรรม
CULTURAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551731103221 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25461731101533 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
STRATEGIC MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511731109627 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511731109796 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491731110525 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
DEVELOPMENT STRATEGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591731100176 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ธุรกิจเกษตร
AGRIBUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641734001311 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN HEALTH AND AESTHETIC BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม
HEALTH AND AESTHETIC BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521741103274 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521741103331 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
INDUSTRIAL AND TECHNOLOGY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501741101595 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521741103386 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การเป็นผู้ประกอบการ
ENTREPRENEURSHIP
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521741103419 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การจัดการโลจิสติกส์
LOGISTICS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521741103421 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531741101756 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
INDUSTRIAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531741104434 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธุรกิจศึกษา
ISLAMIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501741110933 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491741110368 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่
PUBLIC POLICY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501741112676 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481741110762 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การจัดการเทคโนโลยี
TECHNOLOGY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621746001964 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
MASTER OF EDUCATION (EDUCATIONAL MANAGEMENT AND LEARNING MANAGEMENT INNOVATION)
การจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
EDUCATIONAL MANAGEMENT AND LEARNING MANAGEMENT INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621746000489 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641746001819 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT
การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601744000272 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651748001554 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641748003522 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EDUCATIONAL MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
EDUCATIONAL MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521751102465 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การจัดการอาชีวอุตสาหกรรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521751104232 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521751104243 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
BACHELOR OF ECONOMICS PROGRAM IN BUSINESS ECONOMICS
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
BUSINESS ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25411751100764 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การบริหารการศึกษา
EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481751109007 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND LEADERSHIP
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521751108157 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การพัฒนาการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531751104345 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การบริหาร
DEVELOPMENT ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491751110865 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551751105596 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นวัตกรรมการบริหารจัดการการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491751111089 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
DEVELOPMENT STRATEGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501751112622 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
บริหารธุรกิจเกษตร
AGRIBUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641756001989 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
MASTER OF ARTS PROGRAM IN PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT PROGRAM
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT PROGRAM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661754000843 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN GAME AND ESPORTS BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต
GAME AND ESPORTS BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511761105953 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511761105986 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511761106122 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511761107426 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รัฐประศาสนศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521761108799 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521761108801 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501761111723 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661764001856 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491771101294 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491771101439 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การจัดการเทคโนโลยี
TECHNICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491771101485 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
BUSINESS ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491771101518 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจ
BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491771101531 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481771108807 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การจัดการทางการกีฬา
SPORTS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431771101635 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501771110699 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511771109688 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501771110824 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การจัดการการกีฬา
SPORT MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641774001967 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกอบการ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN ENTREPRENEURIAL SCIENCE
วิทยาการประกอบการ
ENTREPRENEURIAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431791100197 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491791108441 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การจัดการ
MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511791108768 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431791101964 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
DEVELOPMENT STRATEGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491791111602 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481791110475 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การบริหารการศึกษา
EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25461801100719 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25351801100199 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MODERN MANAGEMENT
การจัดการสมัยใหม่
MODERN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541801101574 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN AVIATION INDUSTRY MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการอุตสาหกรรมการบิน
AVIATION INDUSTRY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541801105343 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ