ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Finance, banking and insurance


จำนวน 94 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25400011101423 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FINANCE CHULALONGKORN UNIVERSITY
การเงิน
FINANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25370011100395 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, การเงิน
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ, การเงิน
INTERNATIONAL ECONOMICS AND FINANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25350011100426 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย
การประกันภัย
INSTRUMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480011108554 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเงินเชิงปริมาณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเงินเชิงปริมาณ
QUANTITATIVE FINANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25370011100518 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MASTER OF ARTS PROGRAM IN INTERNATIONAL ECONOMICS AND FINANCE CHULALONGKORN UNIVERSITY
เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL ECONOMICS AND FINANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540011105186 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FINANCIAL ENGINEERING CHULALONGKORN UNIVERSITY
วิศวกรรมการเงิน
FINANCIAL ENGINEERING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25420021100212 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN FINANCE
การเงิน
FINANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550021103243 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์
MASTER OF ARTS PROGRAM IN APPLIED FINANCE
การเงินประยุกต์
APPLIED FINANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570021101502 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (วิทยาเขตศรีราชา)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN FINANCE AND INVESTMENT
การเงินและการลงทุน
FINANCE AND INVESTMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600024000787 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN FINANCE
การเงิน
FINANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25440031100046 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การเงิน
FINANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610031600255 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN FINANCE
การเงิน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550041105541 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเงิน
FINANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610046000153 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน
DIGITAL INNOVATION AND FINANCIAL TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610048000109 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน
DIGITAL INNOVATION AND FINANCIAL TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25400051100358 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
การเงิน
FINANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570051101426 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย
วิทยาการประกันภัย
ACTUARIAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500051110081 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
การเงิน
FINANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560051103732 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรควบวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการเงิน
การบริหารการเงิน
FINANCIAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450061100862 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
การเงิน
FINANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510071103233 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การเงินและการธนาคาร
FINANCE AND BANKING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470071101888 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การเงินและการธนาคาร
FINANCE AND BANKING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520071109591 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การเงินและการธนาคาร
MONEY AND BANKING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460101101003 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
INSURANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500101104653 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การเงิน
FINANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620126000434 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินองค์กร การลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
การเงินองค์กร การลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
CORPORATE FINANCE, AND RISK MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620126000388 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน
วิศวกรรมการเงิน
FINANCIAL ENGINEERING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500121108751 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
FINANCIAL INVESTMENT AND RISK MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520121101035 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480131102821 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630166004592 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ACTUARIAL SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาการประกันภัย
ACTUARIAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450181100562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การเงินและการธนาคาร
FINANCE AND BANKING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640184004694 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN FINANCE AND INVESTMENT
การเงินและการลงทุน
FINANCE AND INVESTMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490191106439 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
การเงิน
FINANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500201103528 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
การเงินและการธนาคาร
FINANCE AND BANKING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500211107107 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การบริหารการเงิน
FINANCIAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510271104585 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพะเยา
การเงินและการธนาคาร
FINANCE AND BANKING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25060511100014 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN FINANCE
การเงิน
FINANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570511102114 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การเงิน
FINANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590511100709 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN FINANCIAL AND INVESTMENT PLANNING
การวางแผนการเงินและการลงทุน
FINANCIAL AND INVESTMENT PLANNING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490531105875 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ
การเงินและการธนาคาร
FINANCE AND BANKING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650534001792 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการเงินและการลงทุน
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN FINANCIAL MANAGEMENT AND INVESTMENT
การบริหารการเงินและการลงทุน
FINANCIAL MANAGEMENT AND INVESTMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25260541100043 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การเงินและการธนาคาร
FINANCE AND BANKING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570541103715 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การเงิน
FINANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520561101642 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิศวกรรมการเงิน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25180561100046 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การเงิน
FINANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550571102399 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร มหาวิทยาลัยเกริก
การเงินและการธนาคาร
FINANCE AND BANKING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450611101561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
การเงินและการธนาคาร
FINANCE AND BANKING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25290681100064 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยรังสิต
การเงินและการลงทุน
FINANCE AND INVESTMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560681100209 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน มหาวิทยาลัยรังสิต
สารสนเทศการลงทุน
INVESTMENT ANALYSIS AND MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25150741100054 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การเงินและการธนาคาร
FINANCE AND BANKING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25280741100047 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การประกันภัย
INSURANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500741104889 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BUSINESS AND ECONOMICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
BUSINESS AND ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500741104992 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์และจัดการการลงทุน (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INVESTMENT ANALYSIS AND MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การวิเคราะห์และจัดการการลงทุน
INVESTMENT ANALYSIS AND MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591011101458 มหาวิทยาลัยเมธารัถย์
metharath university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN FINANCE AND ACCOUNTING (INTERNATIONAL PROGRAM)
การเงินและการบัญชี
FINANCE AND ACCOUNTING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25151031100023 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินเทคโนโลยีการเงิน และการลงทุน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การเงิน
FINANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571031103225 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรภาษาจีน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การเงิน
FINANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501041109653 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
north eastern university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การเงินและการธนาคาร
FINANCE AND BANKING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511071107328 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
vongchavalitkul university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
การเงินและการธนาคาร
FINANCE AND BANKING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25441081100818 มหาวิทยาลัยเอเชียน
asian university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยเอเชียน
การเงินและการธนาคาร
FINANCE AND BANKING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25301111100208 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
south-east asia university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
การเงิน
FINANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661134001283 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการเงินและการบริหารหนี้
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN FINANCIAL AND DEBT ADMINISTRATION INNOVATION
นวัตกรรมการบริหารการเงินและการบริหารหนี้
FINANCIAL AND DEBT ADMINISTRATION INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501221106187 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
การเงิน
FINANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25401331100981 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
rattana bundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเงินและประกันภัย
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN FINANCE AND INSURANCE BUSINESS
ธุรกิจการเงินและประกันภัย
FINANCE AND INSURANCE BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491371101593 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
fatoni university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491411103443 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
การเงินและการธนาคาร
FINANCE AND BANKING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551421101775 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
การเงินและการธนาคาร
FINANCE AND BANKING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551451103747 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
การเงินและการธนาคาร
FINANCE AND BANKING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491471106713 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
การเงินและการธนาคาร
FINANCE AND BANKING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501481105771 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การเงินและการธนาคาร
FINANCE AND BANKING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551561103841 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การบริหารการเงิน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591571100325 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเงินและการธนาคาร
FINANCE AND BANKING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491601106919 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
การเงินการธนาคาร
FINANCE AND BANKING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581621100465 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การเงิน
FINANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571631100037 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
FINANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25451651101555 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN FINANCE
การเงิน
FINANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481661101616 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การเงินการธนาคาร
FINANCE AND BANKING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481691101441 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การเงิน
FINANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511731107074 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
การเงินและการธนาคาร
FINANCE AND BANKING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511761105964 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การเงินและการธนาคาร
FINANCE AND BANKING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491771101529 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN FINANCE AND INVESTMENT
การเงินและการลงทุน
FINANCE AND INVESTMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641774004026 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN INSURANCE AND RISK MANAGEMENT
การประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
INSURANCE AND RISK MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501811101018 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยสยาม
การเงินและการธนาคาร
FINANCE AND BANKING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481911106272 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การเงิน
FINANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671914001369 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN FINANCE AND INVESTMENT
การเงินและการลงทุน
FINANCE AND INVESTMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481921104304 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
การเงิน
FINANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661924001944 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและนวัตกรรมทางการเงิน
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN FINANCE AND FINANCIAL INNOVATIONS
การเงินและนวัตกรรมทางการเงิน
FINANCE AND FINANCIAL INNOVATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511941101791 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การเงิน
FINANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551971101574 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
การเงิน
FINANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571971102724 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน วิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
การเงิน
FINANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431981100582 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การเงิน
FINANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481991104627 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเงิน
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN FINANCE
การเงิน
FINANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481991103795 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN FINANCE
การเงิน
FINANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25562251102397 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
siam technology college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
การเงินและการธนาคาร
FINANCE AND BANKING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์