ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Business and administration not further defined


จำนวน 206 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25350011100685 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION CHULALONGKORN UNIVERSITY
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480011109634 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION INTERNATIONAL PROGRAM CHULALONGKORN UNIVERSITY
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480011109623 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION INTERNATIONAL PROGRAM CHULALONGKORN UNIVERSITY
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490011110052 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24820011100012 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450011102947 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS INTERNATIONAL PROGRAM CHULALONGKORN UNIVERSITY
บริหารธุรกิจ
BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520021100382 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25340021100189 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM
บริหารธุรกิจ
BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600026000633 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520031108235 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25440031101115 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25320041100077 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25370041100095 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25350041100047 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510041109877 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25350041100238 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25400051100281 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520051102714 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510051108528 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490051108919 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520051104406 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480071104499 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500071104762 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510081107475 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
การบริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520091104068 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530091104071 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480101106023 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510101109975 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530101105152 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590101102201 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตภูเก็ตและวิทยาเขตตรัง)
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570101105123 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480111105877 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM
การบริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520111107492 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS AND HOSPITALITY MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจและการบริการ
BUSINESS AND HOSPITALITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520111107503 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500121108738 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500121108727 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510121108133 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560131104179 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520131108708 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540161102944 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560161104217 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570161103195 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600161100486 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550181105219 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540191102879 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
การบริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480191106146 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
GEMS AND JEWELRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480191107349 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520191107704 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450191102194 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580191101221 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500201111955 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การบริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460201102635 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490221105173 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ (วิทยาเขตสงขลา)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT (SONGKHLA CAMPUS)
การประกอบการและการจัดการ
ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600221100848 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (วิทยาเขตสงขลา)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MARKETING (SONGKHLA CAMPUS)
การตลาด
MARKETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490231104274 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490231111531 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540231105192 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450241100715 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550241104687 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550241104799 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470271104355 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
บริหารธุรกิจ
BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500511109913 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM (ENGLISH PROGRAM)
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500511109902 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25380511100616 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การบริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530531104586 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610531100036 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการประกอบการทางสังคม มหาวิทยาลัยพายัพ
นวัตกรรมการประกอบการทางสังคม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25300541100306 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540541103936 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บริหารธุรกิจ
BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600541100772 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25350561100102 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500561107804 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500561107815 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510561107682 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580561101648 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500571109199 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610571100105 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน)
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510601103478 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
st. john's university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500611100396 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550611100921 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500681101542 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรังสิต
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500681105658 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25430681101375 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570681103733 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรังสิต
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470731101476 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500741104845 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490741104451 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500901111288 มหาวิทยาลัยธนบุรี
thonburi university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธนบุรี
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491021100233 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
western university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25421021100707 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
western university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511021109393 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
western university
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491031110088 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551031105247 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491031110707 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551031105563 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25401031101279 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481031109694 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551031105809 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501031111968 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
บริหารธุรกิจ
BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511041110262 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
north eastern university
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491041111259 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
north eastern university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501061110127 มหาวิทยาลัยภาคกลาง
phakklang university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคกลาง
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25391061100664 มหาวิทยาลัยภาคกลาง
phakklang university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคกลาง
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISATRATION (MARKETING)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571071104175 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
vongchavalitkul university
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521071109434 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
vongchavalitkul university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521071109682 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
vongchavalitkul university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25441081100829 มหาวิทยาลัยเอเชียน
asian university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอเชียน
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471101101321 วิทยาลัยสันตพล
santapol college
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยสันตพล
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25301111100219 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
south-east asia university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591111101112 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
south-east asia university
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501121111002 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
eastern asia university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531131102783 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501131107616 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541141101402 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
st theresa international college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521141104267 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
st theresa international college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521141108295 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
st theresa international college
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511161109589 มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
south east bangkok college
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491181111053 มหาวิทยาลัยตาปี
tapee university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยตาปี
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521201104872 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
southern college of technology
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS INNOVATION MANAGEMENT
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
BUSINESS INNOVATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511221110971 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591221100495 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511231108081 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
north-chiang mai university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501231110508 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
north-chiang mai university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541231104754 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
north-chiang mai university
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501261104044 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
college of asian scholars
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521271106872 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501271109153 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25461281101904 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
the eastern university of management and technology administative organization
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551291104886 มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก
asia pacific international university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501291110887 มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก
asia pacific international university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471301101244 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571301100323 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25371311100142 มหาวิทยาลัยเนชั่น
yonok university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511311111037 มหาวิทยาลัยเนชั่น
yonok university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25361321100221 สถาบันรัชต์ภาคย์
rajapark institute
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันรัชต์ภาคย์
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511341109872 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
lumnamping college
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
บริหารธุรกิจ
BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511371102394 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
fatoni university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511401110965 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ
การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651406005593 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501431101444 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501441109883 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511461108266 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491471109097 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
บริหารธุรกิจ
BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501481109268 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491501111126 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491511110464 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431521101301 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521531104777 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การบริหารธุรกิจ
BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531531102866 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25451531101517 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481551108937 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601551100425 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
บริหารธุรกิจ
BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561561104999 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531561105367 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511571109888 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571571103912 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541591104449 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501601106281 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อัญมณีศาสตร์
GEMOLOGICAL SCIENCES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521631102901 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25421651100911 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25451661101308 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541661102456 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกลด้วยการประชุมทางไกล ผ่านจอภาพและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรทางไกล) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431661102015 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591661100143 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531671101771 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521681108374 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541691101144 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481701105468 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481701105582 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521701107116 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501731104968 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511731107052 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471741103526 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521751104221 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501771110352 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471791104242 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การบริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551801101733 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471801103681 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521811106951 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
บริหารธุรกิจ
BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25461811102228 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสยาม
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531831103938 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
phisanulok university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
บริหารธุรกิจ
BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551881101844 วิทยาลัยนครราชสีมา
nakhonratchasima college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491881100668 วิทยาลัยนครราชสีมา
nakhonratchasima college
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสีมา
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481911108656 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511911109302 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551921105178 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
บริหารธุรกิจ
BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631931600039 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491941102788 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571941103744 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571951102103 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION (CHINESE PROGRAM)
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551951105047 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM
บริหารธุรกิจ
BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531951104145 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM
บริหารธุรกิจ
BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511961109151 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
บริหารธุรกิจ
BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581961102983 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491981101084 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511991110965 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM
บริหารธุรกิจ
BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25552021100319 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
lampang inter-tech college
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25482021108502 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
lampang inter-tech college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25552241100494 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
bangkok suvarnabhumi university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25522251108219 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
siam technology college
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25512261103462 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ratchaphruek university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION
การบริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25522501103886 สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
panyapiwat of management
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25552501104958 สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
panyapiwat of management
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25572681102789 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
pasific institute of management science
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25592681101048 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
pasific institute of management science
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25582881100432 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
suvarnabhumi institute of technology
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25582881100454 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
suvarnabhumi institute of technology
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
บริหารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์