ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Social and behavioural sciences


จำนวน 31 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25550051103459 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
การออกแบบชุมชนเมือง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610056001559 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางสังคมและความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN SOCIAL INNOVATION AND SUSTAINABILITY (INTERNATIONAL PROGRAM)
นวัตกรรมทางสังคมและความยั่งยืน
SOCIAL INNOVATION AND SUSTAINABILITY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530091102067 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การพัฒนาชุมชนเมือง
URBAN COMMUNITY DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490191106452 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
การพัฒนาชุมชน
COMMUNITY DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510211107255 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN COMMUNITY AND SOCIAL DEVELOPMENT
การพัฒนาชุมชน
COMMUNITY AND SOCIAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25430221101194 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN COMMUNITY STUDIES
การพัฒนาชุมชน
COMMUNITY STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431391100079 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN COMMUNITY DEVELOPMENT
การพัฒนาชุมชน
COMMUNITY DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651394005656 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชน
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN SOCIAL INNOVATION FOR COMMUNITY DEVELOPMENT
นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชน
SOCIAL INNOVATION FOR COMMUNITY DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481441100993 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การพัฒนาชุมชน
COMMUNITY DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431471100989 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
การพัฒนาชุมชน
COMMUNITY DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501491105838 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
การพัฒนาชุมชน
COMMUNITY DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551501102797 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
การพัฒนาชุมชน
COMMUNITY DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491511103927 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การพัฒนาชุมชน
COMMUNITY DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501521101613 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การพัฒนาชุมชน
COMMUNITY DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491531106372 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การพัฒนาชุมชน
COMMUNITY DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501551106476 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN COMMUNITY DEVELOPMENT
การพัฒนาชุมชน
COMMUNITY DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501571103126 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การพัฒนาชุมชน
COMMUNITY DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501581105412 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN COMMUNITY DEVELOPMENT
การพัฒนาชุมชน
COMMUNITY DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25341591100083 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
การพัฒนาชุมชน
COMMUNITY DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591601100154 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INTERDISCIPLINARITY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
สหวิทยาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501611100882 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN COMMUNITY DEVELOPMENT
การพัฒนาชุมชน
COMMUNITY DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431621100547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การพัฒนาชุมชน
COMMUNITY DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521641102992 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
พัฒนาชุมชน
COMMUNITY DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491681100754 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
การพัฒนาชุมชน
COMMUNITY DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481701105626 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การพัฒนาชุมชน
COMMUNITY DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491711108014 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การพัฒนาชุมชน
COMMUNITY DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631731100032 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN SOCIAL INNOVATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
การจัดการนวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
INDUSTRIAL INNOVATION MANAGEMENT FOR ENVIRONMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521751104175 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การพัฒนาชุมชน
COMMUNITY DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491771101305 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN COMMUNITY DEVELOPMENT
การพัฒนาชุมชน
COMMUNITY DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25492031103699 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน วิทยาลัยชุมชน
การพัฒนาชุมชน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25452031101164 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน วิทยาลัยชุมชน
การพัฒนาชุมชน
COMMUNITY DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์