ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Journalism and information not elsewhere classified


จำนวน 2 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25660034002844 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE
ปัญญาประดิษฐ์
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661754000832 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษาและการจัดการสื่อดิจิทัล
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN INFORMATION STUDIES AND DIGITAL MEDIA MANAGEMENT
สารสนเทศศึกษาและการจัดการสื่อดิจิทัล
INFORMATION STUDIES AND DIGITAL MEDIA MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์