ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Library, information and archival studies


จำนวน 94 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25510011109481 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610018000624 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INFORMATION STUDIES
สารนิเทศศึกษา
INFORMATION STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25320031100019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สารสนเทศศาสตร์
INFORMATION SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510031108111 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN STATISTICAL INFORMATION
สารสนเทศสถิติ
STATISTICAL INFORMATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480031108534 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การจัดการสารสนเทศ
INFORMATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520031107741 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สารสนเทศศึกษา
INFORMATION STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25380041100118 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สารสนเทศศึกษา
INFORMATION STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25430041100889 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สารสนเทศศึกษา
INFORMATION SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520051102668 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490051108932 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660054002418 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF ARTS PROGRAM
ศิลปศาสตร์
ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450061100805 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ระบบสารสนเทศ
INFORMATION SYSTEM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500071102051 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN INFORMATION AND LIBRARY SCIENCE
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
INFORMATION AND LIBRARY SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510071105358 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490081106257 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
INFORMATION AND LIBRARY SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550081104061 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา (หลักสูตรพหุวิทยาการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนเทศศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540081104227 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร
ARCHIVES AND RECORDS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520091104002 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สารสนเทศศึกษา
INFORMATION STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540091104195 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สารสนเทศศึกษา
INFORMATION STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510101106364 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การจัดการสารสนเทศ
INFORMATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520111100988 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INFORMATION SCIENCE
สารสนเทศศาสตร์
INFORMATION SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480111105833 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN INFORMATION SCIENCE
สารสนเทศศาสตร์
INFORMATION SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510111109346 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
MASTER OF ARTS PROGRAM IN INFORMATION SCIENCE
สารสนเทศศาสตร์
INFORMATION SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530141104965 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DIGITAL BUSINESS INFORMATION SYSTEM
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล
DIGITAL BUSINESS INFORMATION SYSTEM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550151105723 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาการสารสนเทศ
APPLIED INFORMATION SYSTEM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480191103953 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ
INFORMATION SYSTEM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470191102229 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
สารสนเทศศึกษา
INFORMATION STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25390191100746 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
LIBRARY & INFORMATION SCI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580191103199 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ
วิทยาการสารสนเทศ
INFORMATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580191103201 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ
วิทยาการสารสนเทศ
INFORMATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570201103515 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การบริหารเทคโนโลยี
INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490211107275 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สารสนเทศศาสตร์
INFORMATION SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500211108119 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สารสนเทศศาสตร์
INFORMATION SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460221101131 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN INFORMATION STUDIES
สารสนเทศศึกษา
INFORMATION STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650224005588 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN INFORMATION AND LIBRARY SCIENCE (SONGKHLA CAMPUS)
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
INFORMATION AND LIBRARY SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500231108933 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การจัดการสารสนเทศ
INFORMATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520271109514 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510561103722 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สารสนเทศศึกษา
INFORMATION STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25290681100086 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL BUSINESS
ธุรกิจดิจิทัล
DIGITAL BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471031103674 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศอัตโนมัติเชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สารสนเทศอัตโนมัติเชิงธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501051108462 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
far eastern university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ภูมิสารสนเทศ
GEOINFORMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511161102244 มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
south east bangkok college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
สารสนเทศทางธุรกิจ
BUSINESS INFORMATION SYSTEM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25461391100231 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
บรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์
LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541401100477 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สารสนเทศศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551411100863 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สารสนเทศศาสตร์
LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531431104035 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เทคโนโลยีสนเทศศาสตร์
INFORMATION TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471441101824 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สารสนเทศศาสตร์
INFORMATION SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521451102056 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สารสนเทศศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561461102579 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สารสนเทศศาสตร์
INFORMATION SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491471103315 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สารสนเทศศาสตร์
INFORMATION SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491471106735 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สารสนเทศศาสตร์
LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501481105769 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สารสนเทศศาสตร์
INFORMATION AND LIBRARY SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501491105873 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
การจัดการสารสนเทศ
INFORMATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491501104973 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สารสนเทศศาสตร์
LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501521106359 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สารสนเทศศาสตร์
LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511531105799 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สารสนเทศศาสตร์
INFORMATION SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431541100471 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สารสนเทศศาสตร์
INFORMATION SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511551106613 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN INFORMATION AND LIBRARY SCIENCE
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
INFORMATION AND LIBRARY SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541561103783 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สารสนเทศศาสตร์
INFORMATION SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561561104808 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
บรรณารักษ์ศาสตร์
LIBRARY SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581571100504 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สารสนเทศศาสตร์
INFORMATION SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561581101289 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สารสนเทศศาสตร์
INFORMATION SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471591103182 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
INFORMATION AND LIBRARY SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25361601100536 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
การสื่อสารบูรณาการ
INTEGRATED COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501621101276 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สารสนเทศศาสตร์
LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571631100072 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สารสนเทศศาสตร์
LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671634001223 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และการจัดการความรู้
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN LIBRARY SCIENCE AND KNOWLEDGE MANAGEMENT
บรรณารักษศาสตร์และการจัดการความรู้
LIBRARY SCIENCE AND KNOWLEDGE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471651102266 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491661102247 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25451661102085 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การจัดการสารสนเทศ
INFORMATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491661109267 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541661105448 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรสารสนเทศสาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สารสนเทศศาสตร์
INFORMATION SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481691101608 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สารสนเทศศาสตร์
INFORMATION SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501701105538 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สารสนเทศศาสตร์
INFORMATION AND LIBRARY SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491711107867 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สารสนเทศศาสตร์
LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491721109398 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
GEOGRAPHICAL INFORMATION TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511731105713 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561741103921 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491751102956 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สารนิเทศศาสตร์
INFORMATION SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491751107017 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สารสนเทศศาสตร์
INFORMATION SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481761105296 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491771101351 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สารสนเทศศาสตร์
INFORMATION SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541771105586 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491791108237 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
INFORMATION SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571981100216 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถิติ
INFORMATION SYSTEM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481991103817 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS COMPUTER
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BUSINESS COMPUTER
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631994002049 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL BUSINESS INNOVATION
ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL BUSINESS INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631994002051 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการธุรกิจและบริการ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL TECHNOLOGY FOR BUSSINESS AND SERVICE MANAGEMENT
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการธุรกิจและบริการ
DIGITAL TECHNOLOGY FOR BUSSINESS AND SERVICE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631994002062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL BUSINESS TECHNOLOGY
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
DIGITAL BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25452031101208 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยชุมชน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25622031100026 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25572031105465 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25642033500565 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์