ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Journalism and reporting


จำนวน 103 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25460011101666 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF ARTS PROGRAM
นิเทศศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25380011100879 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN COMMUNICATION ARTS CHULALONGKORN UNIVERSITY
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520021100459 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ
MASTER OF ARTS PROGRAM IN COMMUNICATION ARTS AND INFORMATION
นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ
COMMUNICATION ARTS AND INFORMATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25390021100297 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
DEVELOPMENT COMMUMICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650026005443 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
MASTER OF ARTS PROGRAM IN DIGITAL COMMUNICATION ARTS
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
DIGITAL COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580031103495 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480041103269 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การสื่อสารมวลชน
MASS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490041110639 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ
MASTER OF ARTS PROGRAM IN INTEGRATED COMMUNICATION
การสื่อสารบูรณาการ
INTEGRATED COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630048000449 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INTEGRATED COMMUNICATION
การสื่อสารบูรณาการ
INTEGRATED COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25400051100101 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN JOURNALISM
วารสารศาสตร์
JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490051100461 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
สื่อสารมวลชน
MASS MEDIA STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520071100769 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สื่อสารมวลชน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25390071100023 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สารนิเทศศึกษา
INFORMATION STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520071108195 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สื่อสารมวลชน
MASS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510071110051 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
MASS COMMUNICATION TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500081106629 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480091103967 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วรรณกรรมสำหรับเด็ก
CHILDREN LITERATURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520091106869 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นวัตกรรมการสื่อสาร
COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530101103464 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นวัตกรรมการสื่อสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480111105978 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการสื่อสารดิจิทัล
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN DIGITAL COMMUNICATION
การสื่อสารดิจิทัล
DIGITAL COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550111105223 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN COMMUNICATION ARTS FOR ASEAN (INTERNATIONAL PROGRAM)
นิเทศศาสตร์อาเซียน
COMMUNICATION ARTS FOR ASEAN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500121107581 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อกิจการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การสื่อสารภาครัฐและเอกชน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550121102265 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550121102254 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500131111518 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การสื่อสารดิจิทัล
DIGITAL COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500141104128 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN PACKAGING AND PRINTING TECHNOLOGY
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
PACKAGING AND PRINTING TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490191106575 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา
สื่อสารมวลชนทางกีฬา
SPORTS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580191101232 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง
นวัตกรรมการสื่อสาร
INNOVATION IN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460201100418 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
การสื่อสารมวลชน
MASS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460201100868 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480201109422 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เทคโนโลยีและสื่อการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500201111909 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
การสื่อสาร
COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500211107074 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นิเทศศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470271104399 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
INFORMATION SCIENCES FOR COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25210511100022 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วารสารศาสตร์
JOURNALISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25330511100205 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ การผลิตสื่อสตรีมมิ่ง
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN BROADCASTING AND STREAMING MEDIA PRODUCTION
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ การผลิตสื่อสตรีมมิ่ง
BROADCASTING AND STREAMING MEDIA PRODUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500511109935 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์
STRATEGIC COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500511109946 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสากล (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN GLOBAL COMMUNICATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
การสื่อสารสากล
GLOBAL COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500511109957 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500531105595 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520541101594 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วารสารสนเทศ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25430541100492 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
BROADCASTING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25320541100141 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การประชาสัมพันธ์
PUBLIC RELATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490541108609 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
BROADCASTING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470561101444 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วารสารศาสตร์
JOURNALISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510561105026 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์
STRATEGIC COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490571100108 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง มหาวิทยาลัยเกริก
การสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460571101095 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเกริก
การสื่อสารมวลชน
MASS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500571109559 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง มหาวิทยาลัยเกริก
การสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520571109552 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเกริก
นวัตกรรมการสื่อสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490601109844 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
st. john's university
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
นิเทศศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450681100657 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรังสิต
นิเทศศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550681100546 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN SPORTS COMMUNICATION
นิเทศศาสตร์การกีฬา
SPORTS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25350681100724 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN CONTENT AND DIGITAL MEDIA
คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล
CONTENT AND DIGITAL MEDIA
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521031105198 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วารสารศาสตร์
JOURNALISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25411031101157 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชนและนวัตกรรมสื่อ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การสื่อสารมวลชน
MASS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491031111901 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511041106436 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
north eastern university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นิเทศศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641138000982 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN COMMUNICATION ARTS
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551221104991 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
MASS COMMUNICATION TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551221105002 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521241108206 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
stamford international university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร วิทยาเขตเพชรบุรี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
การสื่อสาร
COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551401102875 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481481106803 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นิเทศศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591501101532 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
การสื่อสาร
MEDIA AND COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491531107441 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการจัดการการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การจัดการการสื่อสาร
INNOVATIVE MASS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531581102895 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN PUBLIC RELATIONS
การประชาสัมพันธ์
PUBLIC RELATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521601108364 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
การสื่อสารมวลชน
MASS COMMUNICATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501621101366 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641624004424 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN DIGITAL COMMUNICATION ARTS
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
DIGITAL COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541661101106 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วารสารสนเทศ
JOURNALISM AND INFORMATION TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541661101128 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยุโทรทัศน์
TELEVISION BROADCASTING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551671106453 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
การสื่อสารมวลชน
MASS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481701105558 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481701105569 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
BROADCASTING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541701103081 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
นิเทศศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521751104197 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
THAI FOR COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511761106019 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การสื่อสารมวลชน
MASS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491771111655 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541801101462 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN SOCIAL MEDIA AND DIGITAL CONTENT
สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล
SOCIAL MEDIA AND DIGITAL CONTENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501851110621 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ธรรมนิเทศ
DHAMMA COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541911104344 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
MASS COMMUNICATION TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501941102802 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651954005794 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและนวัตกรรมการสื่อสาร (วิทยาเขตวังไกลกังวล)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN MASS COMMUNICATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATION INNOVATION
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและนวัตกรรมการสื่อสาร
MASS COMMUNICATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATION INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501951102239 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN COMMUNICATION ART TECHNOLOGY
เทคโนโลยีนิเทศศิลป์
COMMUNICATION ART TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511951101836 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (วิทยาเขตวังไกลกังวล)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN MASS COMMUNICATION TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
MASS COMMUNICATION TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551971101359 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
MASS COMMUNICATION TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521991105634 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN MASS COMMUNICATION TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
MASS COMMUNICATION TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25452031101186 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยชุมชน
วารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์
JOURNALISM AND PUBLIC RELATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25662144001239 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารสุขภาพ (วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN HEALTH COMMUNICATION INNOVATION
นวัตกรรมการสื่อสารสุขภาพ
HEALTH COMMUNICATION INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25482201100514 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN SPORTS COMMUNICATION
สื่อสารการกีฬา
SPORTS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632204002741 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา (วิทยาเขตเพชรบูรณ์)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN SPORTS COMMUNICATION (PHETCHABUN CAMPUS)
สื่อสารการกีฬา
SPORTS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632204003077 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา (วิทยาเขตชัยภูมิ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN SPORTS COMMUNICATION (CHAIYAPHUM CAMPUS)
สื่อสารการกีฬา
SPORTS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632204003088 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN SPORTS COMMUNICATION (SUPHANBURI CAMPUS)
สื่อสารการกีฬา
SPORTS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25642204004924 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา (วิทยาเขตอุดรธานี)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN SPORTS COMMUNICATION
สื่อสารการกีฬา
SPORTS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25642204004935 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา (วิทยาเขตสมุทรสาคร)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN SPORTS COMMUNICATION
สื่อสารการกีฬา
SPORTS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์