ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Social and behavioural sciences not elsewhere classified


จำนวน 3 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25650048003399 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INTEGRATED SCIENCES
บูรณาการศาสตร์
INTEGRATED SCIENCES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500051109517 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
สหวิทยาการ
INTEGRATED SCIENCES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641916003989 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ
MASTER OF ARTS PROGRAM IN PUBLIC MANAGEMENT INNOVATION
นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ
PUBLIC MANAGEMENT INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์