ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Sociology and cultural studies


จำนวน 170 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25450011102216 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
ไทยศึกษา
THAI STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480011108789 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
ไทยศึกษา
THAI STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510011109244 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยุโรปศึกษา
EUROPEAN STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470011103096 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พัฒนาสังคมและมนุษย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25410011100715 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
SOUTHEAST ASIAN STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480011108609 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การจัดการทางวัฒนธรรม
CULTURAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25340011100223 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรสังคมวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สังคมวิทยา
SOCIOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490011109422 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประชากรศาสตร์
DEMOGRAPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490011109411 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประชากรศาสตร์
DEMOGRAPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450011101856 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580011101906 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY CHULALONGKORN UNIVERSITY
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580011101895 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MASTER OF ARTS PROGRAM IN SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY CHULALONGKORN UNIVERSITY
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25400011100477 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY
สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630016004088 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายประชากรกับการพัฒนามนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN POPULATION POLICY AND HUMAN DEVELOPMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
นโยบายประชากรกับการพัฒนามนุษย์
POPULATION POLICY AND HUMAN DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520021100404 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25310021100164 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25360021100441 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สังคมวิทยาประยุกต์
APPLIED SOCIOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520021106939 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลกาภิวัฒน์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โลกาภิวัฒน์ศึกษา
GLOBALIZATION STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480031100017 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สังคมวิทยา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490031108164 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN SOCIAL SCIENCE
สังคมศาสตร์
SOCIAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470031104325 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สังคมวิทยา
SOCIOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580031102472 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
SOUTHEAST ASIAN STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25380031100861 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN SOCIAL DEVELOPMENT
พัฒนาสังคม
SOCIAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560036000088 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
MASTER OF ARTS PROGRAM IN SOCIAL DEVELOPMENT
พัฒนาสังคม
SOCIAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650034001469 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY
สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490041103171 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470041101558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทยศึกษา
THAI STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540041101758 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สังคมศาสตร์
SOCIAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550041105506 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สังคมศาสตร์
SOCIAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550041105517 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สังคมศาสตร์
SOCIAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550041105528 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25440041100993 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สังคมศาสตร์
SOCIAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550041105539 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620041100025 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาเซียนศึกษา
ASIAN STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570041105159 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษา
WOMEN'S AND GENDER STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570041105161 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษา
WOMEN'S AND GENDER STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600041100743 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25220051100073 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม
การวิจัยทางสังคม
SOCIAL RESEARCH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510051100351 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม
การวิจัยทางสังคม
SOCIAL RESEARCH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470051100323 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์
GEOGRAPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25420051100158 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์
MASTER OF ARTS PROGRAM IN CREATIVE DEVELOPMENT THAI LANGUAGE PROGRAM
การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์
CREATIVE DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25400051100369 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25420051100193 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
SOUTHEAST ASIAN STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520051102782 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์
สหวิทยาการสังคมศาสตร์
INTERDISCIPLINARY STUDIES OF SOCIAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550051100164 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
PHILOSOPHY, POLITICS AND ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530051103648 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมจีนศึกษา
วัฒนธรรมศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550051104102 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN ASEAN STUDIES (INTERNATIONAL PROGRAM)
อาเซียนศึกษา
ASEAN STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25430051101476 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา
มานุษยวิทยา
ANTHROPOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510051108563 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม
การบริหารงานวัฒนธรรม
CULTURAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570051101437 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิเทศคดีศึกษา
INTERNATIONAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580051100797 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียแปซิฟิกศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
เอเชียแปซิฟิกศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590051100027 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
ไทยศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640058001869 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางสังคมและความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SOCIAL INNOVATION AND SUSTAINABILITY (INTERNATIONAL PROGRAM)
นวัตกรรมทางสังคมและความยั่งยืน
SOCIAL INNOVATION AND SUSTAINABILITY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660054002295 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ASIAN STUDIES
อาณาบริเวณศึกษา
ASIAN STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650056006122 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาร่วมสมัยและปฏิบัติการพัฒนา (หลักสูตรพหุวิทยาการ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT PRACTICE (MULTIDISCIPLINARY)
การพัฒนาร่วมสมัยและปฏิบัติการพัฒนา
DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT PRACTICE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25290061100177 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25200061100111 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25300061100358 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประชากรศึกษา
POPULATION EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25310061100282 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
วิจัยประชากรอนามัยเจริญพันธุ์
POPULATION AND REPRODUCTIVE HEALTH RESEARCH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530061104911 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคม (หลักสูตรนานาชาติ)สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
พฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคม
POPULATION AND SOCIAL GERONTOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25210061100077 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
วิจัยประชากรและสังคม
POPULATION AND SOCIAL RESEARCH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25350061100578 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ประชากรศาสตร์
DEMOGRAPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25380061100763 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา
LANGUAGE AND CULTURE FOR COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25320061100428 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
วัฒนธรรมศึกษา
CULTURAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550061105756 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
วัฒนธรรมศึกษา
CULTURAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660066001409 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินโครงการทางสังคม
MASTER OF ARTS PROGRAM IN SOCIAL PROGRAMS EVALUATION
การประเมินโครงการทางสังคม
SOCIAL PROGRAMS EVALUATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610068002453 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN POPULATION AND SOCIAL RESEARCH
วิจัยประชากรและสังคม
POPULATION AND SOCIAL RESEARCH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520071100782 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25370071100109 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460071102282 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ไทยศึกษา
THAI STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500071111714 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สังคมศาสตร์
SOCIAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490081106191 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
สังคมศาสตร์การพัฒนา
SOCIAL SCIENCE FOR DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620081100169 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา
MASTER OF ARTS PROGRAM IN ANTHROPOLOGY
มานุษยวิทยา
ANTHROPOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660084001556 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (หลักสูตรพหุวิทยาการ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN EUROPEAN STUDIES (MULTIDISCIPLINARY)
ยุโรปศึกษา
EUROPEAN STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540091101653 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การจัดการภูมิวัฒนธรรม
GEO-CULTURAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520091107578 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
APPLIED BEHAVIORAL SCIENCE RESEARCH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520091107589 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
APPLIED BEHAVIORAL SCIENCE RESEARCH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630091600153 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
สังคมศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620091100242 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม
การจัดการทางสังคม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630091102049 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม
การจัดการทางสังคม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480101103762 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทยศึกษา
THAI STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500101106159 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พัฒนาสังคม
SOCIAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480101106067 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500131111608 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
GEOSOCIAL BASED SUSTAINABLE DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550141104967 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470181100676 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การพัฒนาสังคม
SOCIAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520181108096 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สังคมศาสตร์การพัฒนา
SOCIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570181102297 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา
MEKONG REGION LANGUAGES AND CULTURES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650186001751 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา
MASTER OF ARTS PROGRAM IN SOCIAL SCIENCE AND DEVELOPMENT
สังคมศาสตร์และการพัฒนา
SOCIAL SCIENCE AND DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650188001764 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SOCIAL SCIENCE AND DEVELOPMENT
สังคมศาสตร์และการพัฒนา
SOCIAL SCIENCE AND DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520191107873 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
การจัดการบริการสังคม
SOCIAL SERVICE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490191110669 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา
ไทยศึกษา
THAI STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25440191101001 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา
ไทยศึกษา
THAI STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480201100703 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร
การวิจัยสังคม
SOCIAL RESEARCH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500201111898 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
คติชนวิทยา
FOLKLORE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560201104504 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
SOUTHEAST ASIAN STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480201110041 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
คติชนวิทยา
FOLKLORE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560201104515 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
SOUTHEAST ASIAN STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590201101166 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
ASIAN STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620206000308 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
MASTER OF ARTS PROGRAM IN ASEAN STUDIES (INTERNATIONAL PROGRAM)
อาเซียนศึกษา
ASEAN STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25670204000109 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประชาคมโลกศึกษา (หลักสูตรสองภาษา)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN GLOBAL STUDIES (BILINGUAL PROGRAM)
ประชาคมโลกศึกษา
GLOBAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550211103312 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การจัดการภูมิวัฒนธรรม
CULTURAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490211107692 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วัฒนธรรมศาสตร์
CULTURAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480211107184 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วัฒนธรรมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490221105318 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN GEOGRAPHY (SONGKHLA CAMPUS)
ภูมิศาสตร์
GEOGRAPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540223203157 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยทักษิณ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540223203157 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยทักษิณ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540231105102 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เอเชียศึกษา
ASIAN STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520231109295 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
SOUTHEAST ASIAN STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540241104091 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SOCIAL SCIENCE
สังคมศาสตร์
SOCIAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520261104359 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนครพนม
พัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590264000287 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN CULTURAL AND TOURISM ANTHROPOLOGY
มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
CULTURAL AND TOURISM ANTHROPOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510271104304 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยพะเยา
พัฒนาสังคม
SOCIAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621018001829 มหาวิทยาลัยเมธารัถย์
metharath university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัญศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SEMIOTICS AND CULTURAL STUDIES (INTERNATIONAL PROGRAM)
สัญศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา
SEMIOTICS AND CULTURAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601191100458 วิทยาลัยทองสุข
thongsook college
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยทองสุข
วัฒนธรรมศึกษา
RELIGION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551301100938 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
พัฒนาสังคม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471391104438 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
SOCIAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541401100466 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
การจัดการทางวัฒนธรรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491411103432 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
การพัฒนาสังคม
SOCIAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551431100459 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิปัญญาและทรัพยากรทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การจัดการภูมิปัญญาและทรัพยากรทางวัฒนธรรม
WISDOM AND CULTURAL RESOURCES MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521431103123 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531431101662 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การพัฒนาสังคม
SOCIAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561431102194 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นวัตกรรมสังคม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551431104599 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
SOCIAL SCIENCE FOR DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471441100946 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481441101004 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัฒนธรรมศึกษา
CULTURAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501481109459 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
SOCIAL SCIENCE FOR DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631498003477 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CREATIVE ARTS AND CULTURAL MANAGEMENT
การจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
CREATIVE ARTS AND CULTURAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631496003609 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
MASTER OF ARTS PROGRAM IN CREATIVE ARTS AND CULTURAL MANAGEMENT
การจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
CREATIVE ARTS AND CULTURAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491501104938 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
การบริหารและพัฒนาเมือง
URBAN ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641518001647 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
DOCTOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION AND SOCIETY
อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION AND SOCIETY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661516000185 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม
MASTER OF ARTS PROGRAM IN COMMUNITY AND SOCIAL DEVELOPMENT
การพัฒนาชุมชนและสังคม
COMMUNITY AND SOCIAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491531104482 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
SOCIAL SCIENCE FOR DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431541100469 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
พัฒนาสังคม
SOCIAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611568000402 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
วัฒนธรรมศาสตร์
CULTURAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591566000273 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
MASTER OF ARTS PROGRAM IN REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGIES
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551621104174 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
พัฒนาสังคม
SOCIAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481621108283 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
SOCIAL SCIENCE FOR DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491631100679 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
SOCIAL SCIENCE FOR DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531641101542 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว
SOCIAL SCIENCES FOR TOURIST GUIDE AND TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571641103458 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สวัสดิการสังคม
SOCIAL WELFARE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541661105459 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วัฒนธรรมและการพัฒนา
SOCIAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551671100783 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
การพัฒนาสังคม
SOCIAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531681104551 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
SOCIAL SCIENCE FOR DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481691101632 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การพัฒนาสังคม
SOCIAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531701103574 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
SOCIAL SCIENCE FOR DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481741101762 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
SOCIAL SCIENCE FOR DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501771110813 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INTERDISCIPLINARY STUDIES FOR DEVELOPMENT
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
INTERDISCIPLINARY STUDIES FOR DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501851100315 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังคมวิทยา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501851100326 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551851102278 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สันติศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611854000163 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 5ปี วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN SOCIAL STUDIES
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621854000827 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN SOCIAL STUDIES
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621854001558 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN SOCIAL STUDIES
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631854001627 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN SOCIAL STUDIES
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621854001852 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN SOCIAL STUDIES
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611854001333 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN SOCIAL STUDIES
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621854001806 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN SOCIAL STUDIES
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611854001322 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN SOCIAL STUDIES
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621854001795 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) (วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN SOCIAL STUDIES (4 YEAR)
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651858006146 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SOCIAL DEVELOPMENT
การพัฒนาสังคม
SOCIAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491861111936 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491861109271 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
สังคมวิทยา
SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621868000147 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
สังคมวิทยา
SOCIOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621866000628 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
MASTER OF ARTS PROGRAM IN BUDDHISTIC SOCIOLOGY
สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
BUDDHISTIC SOCIOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651926002665 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและสังคม หลักสูตรปกติ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN EDUCATION AND SOCIETY (INTERNATIONAL PROGRAM)
การศึกษาและสังคม
EDUCATION AND SOCIETY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651928002678 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและสังคม (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EDUCATION AND SOCIETY (INTERNATIONAL PROGRAM)
การศึกษาและสังคม
EDUCATION AND SOCIETY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661924000368 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาด้านสังคมและการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN SOCIAL EDUCATION AND MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การศึกษาด้านสังคมและการจัดการ
SOCIAL EDUCATION AND MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25582041100013 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
chulachomklao royal military academy
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN SOCIAL SCIENCES FOR DEVELOPMENT
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
SOCIAL SCIENCES FOR DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์