ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Psychology


จำนวน 81 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25490011109916 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
จิตวิทยา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25440011100549 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN PSYCHOLOGY
จิตวิทยา
PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520011100379 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นขั้นสูง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520011100245 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตจวิทยา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520011100234 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จิตเวชศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520011100199 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จิตวิทยาประยุกต์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520011100177 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จิตวิทยา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520011100098 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์จิตวิทยา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590011101176 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ASSOCIATE DEGREE OF APPLIED SCIENCE PROGRAM CHULALONGKORN UNIVERSITY
จิตเวชศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660016003081 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
MASTER OF ARTS PROGRAM IN COUNSELING PSYCHOLOGY
จิตวิทยาการปรึกษา
COUNSELING PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660018003127 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PSYCHOLOGICAL SCIENCE (ENGLISH PROGRAM)
วิทยาศาสตร์จิตวิทยา
PSYCHOLOGICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660018003151 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN COUNSELING PSYCHOLOGY
จิตวิทยาการปรึกษา
COUNSELING PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450021100349 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN PSYCHOLOGY
จิตวิทยา
PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25380021100577 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
MASTER OF ARTS PROGRAM IN EDUCATIONAL PSYCHOLOGY AND GUIDANCE
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY AND GUIDANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25440021100697 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY PSYCHOLOGY
จิตวิทยาชุมชน
COMMUNITY PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520021106895 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650028002508 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN COMMUNITY PSYCHOLOGY
จิตวิทยาชุมชน
COMMUNITY PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510031109538 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จิตเวชศาสตร์
PSYCHIATRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610031100084 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพหุวัฒนธรรม
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MULTICULTURAL PSYCHOLOGY
จิตวิทยาพหุวัฒนธรรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25090041100026 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จิตวิทยา
PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25420041101068 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จิตวิทยาการปรึกษา
COUNSELING PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25430041101712 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620046000492 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MENTAL HEALTH (INTERNATIONAL PROGRAM)
สุขภาพจิต
MENTAL HEALTH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660046003196 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CLINICAL PSYCHOLOGY
จิตวิทยาคลินิก
CLINICAL PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470051100312 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
จิตวิทยา
PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25430051101465 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25380051100593 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
จิตวิทยาการปรึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590051100113 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN LEARNING SCIENCES
วิทยาการเรียนรู้
LEARNING SCIENCES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25220061100089 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
จิตวิทยาคลินิก
CLINICAL PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470061103902 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเสพติด สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาการเสพติด
ADDICTIONOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510061110184 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
จิตตปัญญาศึกษา
CONTEMPLATIVE EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560061104328 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
จิตวิทยาครอบครัว
PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25140071100047 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จิตวิทยา
PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510071109184 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จิตวิทยา
PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650076002186 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PSYCHOLOGY
จิตวิทยา
PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500081106001 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร
จิตวิทยา
PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25410081100555 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
จิตวิทยาชุมชน
COMMUNITY PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480091102679 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จิตวิทยา
PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530091103957 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จิตวิทยาพัฒนาการ
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550091105096 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จิตวิทยาประยุกต์
APPLIED PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550091105107 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จิตวิทยาประยุกต์
APPLIED PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520101105702 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จิตวิทยา
PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480101110411 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จิตวิทยา
PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640104000465 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN CLINICAL PSYCHOLOGY
จิตวิทยาคลินิก
CLINICAL PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480111105945 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN HUMAN AND FAMILY DEVELOPMENT
พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
HUMAN AND FAMILY DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450151102561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510151110116 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530191100483 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
จิตวิทยาการปรึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25400191101107 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
จิตวิทยา
PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25420191100997 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
จิตวิทยาการปรึกษา
COUNSELING PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560191104031 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้
จิตตปัญญาศึกษาและการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25420201100548 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
จิตวิทยา
PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510211107187 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จิตวิทยาแนะแนว
PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530211103387 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN PSYCHOLOGY
จิตวิทยา
PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470221103022 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
จิตวิทยาให้คำปรึกษา
COUNSELING PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490531105897 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ
จิตวิทยา
PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25350741100056 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN COUNSELING PSYCHOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
COUNSELING PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480741100848 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
จิตวิทยา
PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510741105768 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN COUNSELING PSYCHOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
COUNSELING PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511151101051 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
st. louise college
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
จิตวิทยาประยุกต์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501151109071 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
st. louise college
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
จิตวิทยา
PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501291110898 มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก
asia pacific international university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและจิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
จิตวิทยา
PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511431101186 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จิตวิทยาสังคม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471441100992 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จิตวิทยา
PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501481109224 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY AND GUIDANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25451501101424 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
จิตวิทยา
PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471531101383 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จิตวิทยา
PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25451571101872 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จิตวิทยา
PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501651100605 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25441701100558 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
จิตวิทยาองค์การ
ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621746000423 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN COUNSELING PSYCHOLOGY
จิตวิทยาการปรึกษา
COUNSELING PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491771101226 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จิตวิทยา
PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521801104057 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN PSYCHOLOGY
จิตวิทยา
PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541801101596 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PSYCHOLOGY FOR DEVELOPING HUMAN POTENTIALS
จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
PSYCHOLOGY FOR DEVELOPING HUMAN POTENTIALS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481801103636 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
MASTER OF ARTS PROGRAM IN PSYCHOLOGY FOR DEVELOPING HUMAN POTENTIALS
จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
PSYCHOLOGY FOR DEVELOPING HUMAN POTENTIALS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501851100282 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จิตวิทยา
PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501851100293 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พุทธจิตวิทยา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571851103676 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY AND GUIDANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551851106071 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พุทธจิตวิทยา
BUDDHIST PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551851106363 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พุทธจิตวิทยา
BUDDHIST PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651858003683 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PSYCHOLOGY OF LIFE AND DEATH
จิตวิทยาชีวิตและความตาย
PSYCHOLOGY OF LIFE AND DEATH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์