ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Political sciences and civics


จำนวน 311 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25440011100865 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25440011100854 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การพัฒนาระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL DEVELOPMENT STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25360011100484 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การปกครอง
GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480011108565 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL RELATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25440011100843 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์การเมือง
POLITICAL ECONOMY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25400011100455 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN INTERNATIONAL RELATIONS
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL RELATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25400011100444 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN GOVERNMENT
การปกครอง
GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540011100012 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเมืองและการจัดการปกครอง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24910011100012 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN POLITICAL SCIENCE CHULALONGKORN UNIVERSITY
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570011105066 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาล (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MASTER OF ARTS PROGRAM IN GOVERNMENT INTERNATIONAL PROGRAM CHULALONGKORN UNIVERSITY
การปกครอง
GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590011102155 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INTERNATIONAL DEVELOPMENT STUDIES INTERNATIONAL PROGRAM CHULALONGKORN UNIVERSITY
การพัฒนาระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL DEVELOPMENT STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620014002151 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN POLITICAL AND GLOBAL STUDIES (INTERNATIONAL PROGRAM)
การเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา
POLITICAL AND GLOBAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25230021100075 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN POLITICAL SCIENCE
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25350021100348 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620021100068 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง วิทยาเขตกาแพงแสน
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICS AND GOVERNMENT
การเมืองและการปกครอง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590021104099 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN PUBLIC ADMINISTRATION
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470031100152 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การวางแผนภาคและเมือง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480031100311 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480031109254 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการปกครองท้องถิ่น
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570031103865 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การวางแผนภาคและเมือง
URBAN PLANNING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480031110683 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25080041100014 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520041104377 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL AFFAIRS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450041101038 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเมืองการปกครอง
POLITICS AND GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25430041101723 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เศรษฐศาสตร์การเมือง
POLITICAL ECONOMY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550041105552 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเมืองและการปกครอง
POLITICS AND GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480041109558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
SOUTHEAST ASIAN STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25400051100189 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460051100309 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460051100355 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการ สำหรับนักบริหาร
MASTER OF ARTS PROGRAM IN POLITICS AND MANAGEMENT FOR EXECUTIVE
การเมืองและการจัดการ สำหรับนักบริหาร
POLITICS AND MANAGEMENT FOR EXECUTIVE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510051102263 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICS AND INTERNATIONAL RELATIONS (INTERNATIONAL PROGRAM)
การเมืองและการระหว่างประเทศ
POLITICS AND INTERNATIONAL RELATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460051101863 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ สำหรับนักบริหาร
MASTER OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN PUBLIC ADMINISTRATION AND PUBLIC AFFAIRS
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ สำหรับนักบริหาร
PUBLIC ADMINISTRATION AND PUBLIC AFFAIRS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500051109427 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL RELATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510051108517 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
MASTER OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICS AND INTERNATIONAL RELATIONS (ENGLISH PROGRAM)
การเมืองและการระหว่างประเทศ
POLITICS AND INTERNATIONAL RELATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460051101874 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25410051100607 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม
การบริหารงานยุติธรรม
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530061104876 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25410061100867 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน(หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
สิทธิมนุษยชน
HUMAN RIGHTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530061104933 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย(หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
สิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย
HUMAN RIGHTS AND DEMOCRATISATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500061111768 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
HUMAN RIGHTS STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490061111205 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
HUMAN RIGHTS STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490071100057 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รัฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510071105382 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รัฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510071105483 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การเมือง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510071105505 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รัฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500091108408 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รัฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650096003281 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
MASTER OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN DIPLOMACY AND INTERNATIONAL RELATIONS
การทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
DIPLOMACY AND INTERNATIONAL RELATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540101101992 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รัฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510101110032 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความขัดแย้งและสันติศึกษา
CONFLICT MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480111105956 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICS AND GOVERNMENT
การเมืองการปกครอง
POLITICS AND GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480111105967 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN INTERNATIONAL RELATIONS
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL RELATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540111104434 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
MASTER OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550111105019 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
DOCTOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590111101649 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
MASTER OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN COMMUNICATION INNOVATION FOR POLITICAL AND LOCAL ADMINISTRATION
นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
COMMUNICATION INNOVATION FOR POLITICAL AND LOCAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620111600020 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN COMMUNICATION INNOVATION FOR POLITICAL AND LOCAL ADMINISTRATION
นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
COMMUNICATION INNOVATION FOR POLITICAL AND LOCAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610121600146 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550121102243 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510131100607 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การปกครองท้องถิ่น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480131102988 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610131101015 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (วิทยาเขตแพร่ เฉลิมพระเกียรติ)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICAL SCIENCE
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620131101003 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480181100565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN GOVERNMENT
การปกครอง
GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510181106734 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540181104511 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การปกครอง
GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480191106912 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490191108138 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
รัฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530191104138 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง
ยุทธศาสตร์และความมั่นคง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490191109951 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540191104477 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590196000214 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง
MASTER OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN STRATEGY AND SECURITY
ยุทธศาสตร์และความมั่นคง
STRATEGY AND SECURITY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590198000238 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN STRATEGY AND SECURITY
ยุทธศาสตร์และความมั่นคง
STRATEGY AND SECURITY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460201100879 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
รัฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570201103921 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600201600416 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600211600244 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN POLITICAL SCIENCE
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510211107165 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490211107218 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รัฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500211108312 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
MASTER OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480211107195 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460211101736 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การเมืองการปกครอง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480211108523 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สิทธิมนุษยชนศึกษา
HUMAN RIGHTS STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480221105071 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
BACHELOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC ADMINISTRATION (SONGKHLA CAMPUS)
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500221105332 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม (วิทยาเขตสงขลา)
BACHELOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN POLITICAL AND JUSTICE STUDIES (SONGKHLA CAMPUS)
การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
POLITICAL AND JUSTICE STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500221107751 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจยุติธรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ
การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530231100612 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25670234000698 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN INTERNATIONAL RELATIONS
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL RELATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25670234000709 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN INTERNATIONAL RELATIONS
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL RELATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550241100716 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN INTERNATIONAL DEVELOPMENT
การพัฒนาระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610246001584 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
MASTER OF ARTS PROGRAM IN INTERNATIONAL DEVELOPMENT
การพัฒนาระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510271104315 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
รัฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530531104597 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสันติภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยพายัพ
สันติภาพศึกษาและการฑูต
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25440571100474 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก
รัฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480571104337 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการเมืองบูรณาการ มหาวิทยาลัยเกริก
การสื่อสารการเมืองบูรณาการ
INTEGRATED POLITICAL COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500571109526 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก
การสื่อสารการเมือง
POLITICAL COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500571109537 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก
การสื่อสารการเมือง
POLITICAL COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25440571100968 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500681100168 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (หลักสูตรทางไกล) มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530681100768 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์และการพัฒนาระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรังสิต
ความสัมพันธ์และการพัฒนาระหว่างประเทศ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540681101028 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
รัฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490681104678 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
LEADERSHIP IN SOCIETY, BUSINESS AND POLITICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490681105984 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรังสิต
การต่างประเทศและการฑูต
DIPLOMACY AND INTERNATIONAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530681105055 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN INTERNATIONAL RELATIONS AND DEVELOPMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนา
INTERNATIONAL RELATIONS AND DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580681101743 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
MASTER OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICS AND GOVERNMENT
การเมืองการปกครอง
POLITICS AND GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660688000117 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN POLITICS AND GOVERNMENT
การเมืองการปกครอง
POLITICS AND GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630681100036 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและการพัฒนา
DOCTOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY AND DEVELOPMENT
เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและการพัฒนา
INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY AND DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630684005655 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN LEADERSHIP IN SOCIETY, BUSINESS AND POLITICS (INTERNET-BASED DISTANCE EDUCATION)
ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
LEADERSHIP IN SOCIETY, BUSINESS AND POLITICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520831101776 มหาวิทยาลัยราชธานี
ratchathani university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชธานี
การปกครองท้องถิ่น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550831105122 มหาวิทยาลัยราชธานี
ratchathani university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชธานี
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651006002516 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
chaopraya university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
MASTER OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511026000015 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
western university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล)
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511131105097 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
การเมืองการปกครอง
POLITICS AND GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511201104623 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
southern college of technology
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
รัฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651224000696 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICS AND GOVERNMENT
การเมืองการปกครอง
POLITICS AND GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501271102357 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611271100030 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี
DOCTOR OF POLITICAL SCIENCE
รัฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601271100446 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25451281101813 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
the eastern university of management and technology administative organization
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
รัฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491281108578 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
the eastern university of management and technology administative organization
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
การเมืองการปกครอง
POLITICS AND GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511281108648 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
the eastern university of management and technology administative organization
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
รัฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481281109411 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
the eastern university of management and technology administative organization
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561301100085 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL RELATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501301102136 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471301101255 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
การเมืองการปกครอง
POLITICS AND GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611324000456 สถาบันรัชต์ภาคย์
rajapark institute
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25461341101348 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
lumnamping college
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601341100692 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
lumnamping college
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621346003758 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
lumnamping college
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล)
MASTER OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM (INTERNET-BASED DISTANCE EDUCATION)
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511371101167 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
fatoni university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
การปกครอง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561401102472 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
การปกครอง
GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501411112501 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571421101035 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICAL SCIENCE
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651428003459 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
DOCTOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICAL SCIENCE
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651426004234 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
MASTER OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICAL SCIENCE
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491431101151 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551431104544 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
รัฐศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641434001352 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICS AND GOVERNMENT
การเมืองการปกครอง
POLITICS AND GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481441108114 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481451107507 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671474000977 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICAL SCIENCE
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631481100042 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICAL SCIENCE
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481491105814 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651498001016 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN POLITICAL COMMUNICATION
การสื่อสารการเมือง
POLITICAL COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651496000867 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง
MASTER OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICAL COMMUNICATION
การสื่อสารการเมือง
POLITICAL COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651496002364 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
MASTER OF ARTS PROGRAM IN LOCAL DEVELOPMENT STRATEGY
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
LOCAL DEVELOPMENT STRATEGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651498002388 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN LOCAL DEVELOPMENT STRATEGY
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
LOCAL DEVELOPMENT STRATEGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561501101246 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รัฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481511106571 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631511100039 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
MASTER OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN CRIMINOLOGY,JUSTICE ADMINISTRATION AND SOCIETY
อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
CRIMINOLOGY,JUSTICE ADMINISTRATION AND SOCIETY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551521100731 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รัฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531531102855 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
POLICY AND MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491531104335 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521541102113 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รัฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521541102844 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511541102279 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
การบริหารการปกครองท้องถิ่น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481541108273 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621541100032 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
MASTER OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICS AND GOVERNMENT
การเมืองการปกครอง
POLITICS AND GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661544001132 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN POLITICS FOR LOCAL DEVELOPMENT
การเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
POLITICS FOR LOCAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501561110977 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561561105023 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501561112733 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641566002348 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
MASTER OF ARTS PROGRAM IN INNOVATION FOR LOCAL DEVELOPMENT
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
INNOVATION FOR LOCAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481571100211 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การปกครองท้องถิ่น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611571100020 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน
การปกครองและกฎหมายมหาชน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541581101671 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICAL SCIENCE
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491591103015 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581591100124 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551601103103 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541601104428 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651606000959 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการปกครองและการพัฒนาที่ยั่งยืน
MASTER OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN GOVERNANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
การจัดการปกครองและการพัฒนาที่ยั่งยืน
GOVERNANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581611101522 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICS AND GOVERNMENT
การเมืองและการปกครอง
POLITICS AND GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661616003606 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
MASTER OF ARTS PROGRAM IN SUSTAINABLE LOCAL DEVELOPMENT STRATEGY
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
SUSTAINABLE LOCAL DEVELOPMENT STRATEGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481621108305 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531631101089 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
การปกครองท้องถิ่น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551631100226 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รัฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471651100523 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION AND SOCIETY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471651101715 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591651100025 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รัฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481661101684 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491661101887 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
SUFFICIENCY ECONOMY UNDER THE ROYAL INITIATIVE OF HIS MAJESTY THE KING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561661101132 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รัฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491661110178 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571661102606 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591661600033 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การเมืองการปกครอง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591661100035 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การเมืองการปกครอง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651664002168 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM (หลักสูตรทางไกล)
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641664004171 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการความมั่นคง (ระบบการศึกษาทางไกล)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN SECURITY INNOVATION MANAGEMENT (DISTANCE EDUCATION)
นวัตกรรมการจัดการความมั่นคง
SECURITY INNOVATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661676003142 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
MASTER OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICAL SCIENCE
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641671100038 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN POLITICAL SCIENCE
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481691109282 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501691104773 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481701107729 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511711101481 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511711107825 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661714001502 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICS AND GOVERNMENT
การเมืองการปกครอง
POLITICS AND GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491721109455 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491721109793 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641726001806 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
MASTER OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICAL SCIENCE
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561731101725 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
การเมืองการปกครอง
POLITICS AND GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631731100025 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
การเมืองการปกครอง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551751101287 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
POLITICS AND GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491771110035 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การบริหารงานยุติธรรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531811101269 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติภาพศึกษาและการฑูต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสยาม
สันติภาพศึกษาและการฑูต
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631818000929 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
DOCTOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN GOVERNMENT
การปกครอง
GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631816000938 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
MASTER OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN GOVERNMENT
การปกครอง
GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631811100044 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN GOVERNMENT
การปกครอง
GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501851103724 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (คณะสังคมศาสตร์)
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611851600035 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (คณะสังคมศาสตร์)
รัฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611851600068 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621856001134 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์พะเยา)
MASTER OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621856001123 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น)
MASTER OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854001112 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์พะเยา)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854001551 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์ระยอง)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854001887 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM (NAN BUDDHIST COLLEGE)
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854002146 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM (PATTANI SANGHA COLLEGE)
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854002157 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์แพร่)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM (PHRAE SANGHA COLLEGE)
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601856001042 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN PEACE STUDIES (INTERNATIONAL PROGRAM)
สันติศึกษา
PEACE STUDIES AND DIPLOMACY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854002359 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM (UTHAITHANISANGHA COLLEGE)
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854002899 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICAL SCIENCE (KHONKAEN BUDDHIST COLLEGE)
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854002912 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM (CHIANGMAI SANGHA COLLEGE)
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854002923 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM (BURIRAM SANGHA COLLEGE)
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854002934 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICAL SCIENCE
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854002945 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854002956 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICAL SCIENCE
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854002967 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM (ROI ET SANGHA COLLEGE)
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854002978 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICAL SCIENCE
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854002989 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์เลย)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854002991 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICAL SCIENCE
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854003002 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854003013 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ)
BACHELOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM ( SUPHANBURI SRI SUVARNABHUMI SANGHA COLLEGE )
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854003024 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธ)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICAL SCIENCE
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854003035 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICAL SCIENCE
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854003046 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร)
BACHELOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM (PHICHIT SANGHA COLLEGE)
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854003057 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICAL SCIENCE
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854003068 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICAL SCIENCE
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854003079 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น)
BACHELOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM (KHON KAEN BUDDHIST COLLEGE)
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854003081 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (วิทยาลัยสงฆ์นครพนม)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICAL SCIENCE
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854003092 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์)
BACHELOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854003103 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICAL SCIENCE
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854003114 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ฉะเชิงเทรา)
BACHELOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM (PHUTTHASOTHON SANGHA COLLEGE)
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854003136 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด)
BACHELOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM (ROI ET BUDDHIST COLLEGE)
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854003158 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM (CHONBURI BUDDHIST COLLEGE)
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854003169 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICAL SCIENCE
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854003171 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICAL SCIENCE
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854003182 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์)
BACHELOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC ADMINISTRATION
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854003193 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์)
BACHELOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC ADMINISTRATION
รัฐประศาสนศาสตร์
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621856002653 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์)
MASTER OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICAL SCIENCE
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854003417 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICAL SCIENCE
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854003711 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICAL SCIENCE
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854003722 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICAL SCIENCE
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854003733 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICAL SCIENCE
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854003744 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICAL SCIENCE
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854003924 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICAL SCIENCE
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854004036 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854004453 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854004464 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854004475 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์นครพนม)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631856004612 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์แพร่)
MASTER OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854004576 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854004655 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854004666 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854004677 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854005274 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854005331 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์เลย)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641856005715 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา)
MASTER OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICAL SCIENCE
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491861100181 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
การปกครองและพัฒนาท้องถิ่น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491861105557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รัฐศาสตร์การปกครอง
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491861105568 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รัฐศาสตร์การปกครอง
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481861110787 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รัฐศาสตร์การปกครอง
GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631864000436 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN GOVERNMENT
การปกครอง
GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631864000425 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN GOVERNMENT
การปกครอง
GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631864000414 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN GOVERNMENT
การปกครอง
GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621866000088 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631864000662 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN GOVERNMENT
การปกครอง
GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631864000673 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (วิทยาเขตร้อยเอ็ด)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN GOVERNMENT
การปกครอง
GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631864000695 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (วิทยาเขตล้านนา)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN GOVERNMENT
การปกครอง
GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631864000829 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (วิทยาเขตอีสาน)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN GOVERNMENT
การปกครอง
GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631864000706 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (วิทยาเขตศรีล้านช้าง)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN GOVERNMENT
การปกครอง
GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631864000717 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย)
BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN GOVERNMENT
การปกครอง
GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641868000825 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
DOCTOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641866001835 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาเขตร้อยเอ็ด)
MASTER OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM (ROI ET CAMPUS)
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641866002386 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาเขตศรีล้านช้าง)
MASTER OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM (SRILANCHANG CAMPUS)
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651868000782 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (วิทยาเขตร้อยเอ็ด)
DOCTOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICAL SCIENCE (ROI-ET CAMPUS)
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641868002647 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาเขตศรีล้านช้าง)
DOCTOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM (SRI LANCHANG CAMPUS)
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641868002232 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช)
DOCTOR OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM (SRI THAMMASOKRAT CAMPUS)
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641866002241 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช)
MASTER OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM (SRI THAMMASOKRAT CAMPUS)
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541951100726 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PUBLIC ADMINISTRATION
บริหารรัฐกิจ
PUBLIC ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25482011102324 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
chalermkarnchana college
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25492031103677 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชน
การปกครองท้องถิ่น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25612033500505 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สถาบันวิทยาลัยชุมชนตาก
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN LOCAL GOVERNMENT
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25612033500494 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สถาบันวิทยาลัยชุมชนสตูล
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN LOCAL GOVERNMENT
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25612033501078 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (วิทยาลัยชุมชนพังงา)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN LOCAL GOVERNMENT
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25612033501067 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (วิทยาลัยชุมชนพิจิตร)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN LOCAL GOVERNMENT
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25612033501056 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN LOCAL GOVERNMENT
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25612033501102 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN LOCAL GOVERNMENT
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25612033501089 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (วิทยาลัยชุมชนปัตตานี)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN LOCAL GOVERNMENT
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25622033501384 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN LOCAL GOVERNMENT
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25612033501113 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (วิทยาลัยชุมชนตราด)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN LOCAL GOVERNMENT
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25612033501124 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN LOCAL GOVERNMENT
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25612033501135 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (วิทยาลัยชุมชนระนอง)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN LOCAL GOVERNMENT
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25612033501146 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN LOCAL GOVERNMENT
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25622033501373 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (วิทยาลัยชุมชนยะลา)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN LOCAL GOVERNMENT
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25612033501091 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (วิทยาลัยชุมชนแพร่)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN LOCAL GOVERNMENT
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25622033501362 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (วิทยาลัยชุมชนยโสธร)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN LOCAL GOVERNMENT
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25662033502626 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (วิทยาลัยชุมชนสงขลา)
ASSOCIATE OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN LOCAL GOVERNMENT
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25672033500996 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย)
ASSOCIATE OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN LOCAL GOVERNMENT
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25662033503684 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน)
ASSOCIATE OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN LOCAL GOVERNMENT
การปกครองท้องถิ่น
LOCAL GOVERNMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25492111111855 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
royal police cadet academy
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
POLICY AND MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25502301108538 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
ayothaya institute of technology
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
การปกครองท้องถิ่น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25492401102734 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
chalermkarnchana college
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
การปกครองท้องถิ่น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25592661101294 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
navamindradhiraj university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
การเมือง
DEVELOPMENT ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25622664000096 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
navamindradhiraj university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง
การเมืองและการจัดการปกครอง
URBAN ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25602681100994 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
pasific institute of management science
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
MASTER OF POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN POLITICAL SCIENCE
รัฐศาสตร์
POLITICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์