ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Economics


จำนวน 132 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25450011102341 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480011108576 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460011102072 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510011109165 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการจัดการบริการสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการจัดการบริการสุขภาพ
HEALTH ECONOMICS AND HEALTH CARE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25390011100476 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500011110389 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษศาสตร์แรงงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เศรษศาสตร์แรงงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
LABOUR ECONOMICS AND HUMAN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460011101284 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF ECONOMICS PROGRAM IN ECONOMICS
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510021100177 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ECONOMICS
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640026002786 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (:วิทยาเขตศรีราชา)
MASTER OF ECONOMICS PROGRAM IN BUSINESS ECONOMICS (SRIRACHA CAMPUS)
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
BUSINESS ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25320021100312 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
BACHELOR OF ECONOMICS PROGRAM IN ECONOMICS
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25320021100323 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
Bachelor of Science Program in Agricultural Economics
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
AGRICULTURAL ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520021104781 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ECONOMICS PROGRAM IN ENTREPRENEURIAL ECONOMICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
เศรษฐศาสตร์การประกอบการ
ENTREPRENEURIAL ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25160021100022 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COOPERATIVE ECONOMICS
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
COOPERATIVE ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450021101892 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
MASTER OF ECONOMICS PROGRAM IN BUSINESS ECONOMICS
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
BUSINESS ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25440021100686 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
MASTER OF ECONOMICS PROGRAM IN ECONOMICS
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25210021100051 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
MASTER OF ARTS PROGRAM IN COOPERATIVE ECONOMICS
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
COOPERATIVE ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620024002062 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)
BACHELOR OF ECONOMICS PROGRAM IN ECONOMICS (SRIRACHA CAMPUS)
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640024005348 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร
BACHELOR OF ECONOMICS PROGRAM IN APPLIED ECONOMICS AND AGRIBUSINESS
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร
APPLIED ECONOMICS AND AGRIBUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25220031100018 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เศรษฐศาสตร์การเกษตร
AGRICULTURAL ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25440031100057 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
BUSINESS ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25370031100331 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600031100966 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
BUSINESS AND MANAGERIAL ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610034000328 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ECONOMICS PROGRAM IN ECONOMICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610036001257 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์
MASTER OF ECONOMICS PROGRAM IN MANAGERIAL AND STRATEGY ECONOMICS
เศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์
MANAGERIAL AND STRATEGY ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620031100129 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ECONOMICS PROGRAM IN APPLIED ECONOMICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
APPLIED ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25370041100073 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490041100324 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25410041100156 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เศรษฐศาสตร์เกษตร
AGRICULTURAL ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25280041100128 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เศรษฐศาสตร์เกษตร
AGRICULTURAL ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510041104106 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เศรษฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560041104348 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580041101628 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25400051100191 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490051108638 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
เศรษฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490051108649 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490051108651 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510051108732 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630051100104 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN PHILOSOPHY, POLITICS AND ECONOMICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
PHILOSOPHY, POLITICS AND ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500061102072 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
BUSINESS ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520071100758 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เศรษฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510071105371 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510071105516 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เศรษฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25320071100396 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490071110407 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนคหเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เศรษฐศาสตร์
ECONOMIC DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530091100335 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490091108069 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เศรษฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520091100839 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ECONOMICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580091101387 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640096003425 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ECONOMICS PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490101103537 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เศรษฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480101103784 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เศรษฐศาสตร์เกษตร
AGRICULTURAL ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500101106194 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
ISLAMIC ECONOMICS AND MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490101111571 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470111102142 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF ECONOMICS PROGRAM
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510111109357 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
MASTER OF ECONOMICS PROGRAM
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510121107468 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510121104825 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เศรษฐศาสตร์การเงิน
FINANCIAL ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500121104442 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
BUSINESS ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540121102139 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510121104803 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520131104243 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
COOPERATIVE ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520131104265 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580131100166 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540131104807 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
APPLIED ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540131104818 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
APPLIED ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640138003973 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN DIGITAL ECONOMICS AND MANAGEMENT INNOVATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการ
DIGITAL ECONOMICS AND MANAGEMENT INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25400191101118 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
เศรษฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550191105029 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
POLITICAL ECONOMY AND GOVERNANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25410201100378 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
เศรษฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510201110369 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610201100753 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ECONOMICS
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500211107412 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
BUSINESS ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480211106925 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
BUSINESS ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630216005352 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมทางธุรกิจ
MASTER OF ECONOMICS PROGRAM IN BUSINESS ECONOMICS AND BUSINESS INNOVATION
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมทางธุรกิจ
BUSINESS ECONOMICS AND BUSINESS INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500221105319 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (วิทยาเขตสงขลา)
BACHELOR OF ECONOMICS PROGRAM (SONGKHLA CAMPUS)
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450231101772 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เศรษฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450241100726 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF ECONOMICS PROGRAM
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510271104337 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เศรษฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25410511100305 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF ECONOMICS PROGRAM
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25350511100128 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490531105965 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25370541100157 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
BUSINESS ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510561103733 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เศรษฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510561107693 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510561107704 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520561106502 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
BUSINESS ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540681100354 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยรังสิต
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450681100692 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล
BACHELOR OF ECONOMICS PROGRAM IN DIGITAL ECONOMY
เศรษฐกิจดิจิทัล
DIGITAL ECONOMY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540681105462 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยรังสิต
เศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640688000374 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN DIGITAL ECONOMY
เศรษฐกิจดิจิทัล
DIGITAL ECONOMY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480741100883 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ECONOMICS PROGRAM IN BUSINESS ECONOMICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
BUSINESS ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521031102972 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เศรษฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531031102883 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25311031100256 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501041109618 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
north eastern university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เศรษฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491071107304 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
vongchavalitkul university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431081101559 มหาวิทยาลัยเอเชียน
asian university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียน
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
BUSINESS AND PUBLIC SECTOR ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641228000699 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจและทุนมนุษย์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BUSINESS AND HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT
การพัฒนาธุรกิจและทุนมนุษย์
BUSINESS AND HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511231101072 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
north-chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491411102519 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531441100954 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481441102444 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เศรษฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481481106792 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เศรษฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491491107312 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เศรษฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551501102832 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เศรษฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491511104096 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
BUSINESS AND PUBLIC SECTOR ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501521106361 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
BACHELOR OF ECONOMICS PROGRAM IN BUSINESS ECONOMICS
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
BUSINESS ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541531102384 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
BACHELOR OF ECONOMICS PROGRAM IN ECONOMICS
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521541102956 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เศรษฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551561105279 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25451601101515 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
BUSINESS AND PUBLIC SECTOR ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571611101699 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS AND PUBLIC SECTOR ECONOMICS
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ
BUSINESS AND PUBLIC SECTOR ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501621101399 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521641103306 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เศรษฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501651106332 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่
MODERN ANALYSIS AND EVALUATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611651100022 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491661101854 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
BUSINESS ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571671100998 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551691101999 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
BUSINESS ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481691108336 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
BACHELOR OF ECONOMICS PROGRAM IN BUSINESS ECONOMICS
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
BUSINESS ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481701106706 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เศรษฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491721109635 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551731102725 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541741101195 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เศรษฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551741105347 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511761106008 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541761103436 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เศรษฐศาสตร์
ECONOMETRICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551761105799 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร
POLITICAL ECONOMY AND GOVERNANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501851100348 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481911106316 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เศรษฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481931101908 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เศรษฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591931101258 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601931100640 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
BACHELOR OF ECONOMICS PROGRAM IN ECONOMICS
เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์