ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Social and behavioural sciences not further defined


จำนวน 19 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25520051102815 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
SUSTAINABLE DEVELOPMENT TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450051101985 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT TECHNOLOGY
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
SUSTAINABLE DEVELOPMENT TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610068001608 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENVIRONMENTAL SCIENCE
สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510071100421 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650184003751 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาสังคม
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN SOCIAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
นวัตกรรมการพัฒนาสังคม
SOCIAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521271107129 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒาการเมือง มหาวิทยาลัยปทุมธานี
การพัฒนาชุมชนเมือง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551561106271 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สังคมศาสตร์การพัฒนา
SOCIAL SCIENCE FOR DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25451571102513 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
SOCIAL SCIENCE FOR DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491601110238 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
การพัฒนาชุมชน
COMMUNITY DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551631106245 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
การพัฒนาชุมชน
COMMUNITY DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651644001334 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอินโดนีเซีย-มาเลเซียศึกษา เพื่องานระหว่างประเทศ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN INDONESIA - MALAYSIA STUDIES FOR INTERNATIONAL JOBS
อินโดนีเซีย-มาเลเซียศึกษาเพื่องานระหว่างประเทศ
INDONESIA-MALAYSIA STUDIES FOR INTERNATIONAL JOBS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481711109655 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
SOCIAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491721109488 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
การพัฒนาชุมชน
COMMUNITY DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501791109083 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การพัฒนาชุมชน
COMMUNITY DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481851100223 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามหายานศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหายานศึกษา
MAHAYANA STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25612033501157 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (วิทยาลัยชุมชนสตูล)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN COMMUNITY DEVELOPMENT
การพัฒนาชุมชน
COMMUNITY DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25612033501168 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (วิทยาลัยชุมชนยะลา)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN COMMUNITY DEVELOPMENT
การพัฒนาชุมชน
COMMUNITY DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25662033503379 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการชุมชน (วิทยาลัยชุมชนยะลา)
ASSOCIATE OF ARTS PROGRAM IN COMMUNITY MANAGEMENT
การจัดการชุมชน
COMMUNITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25552631106573 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
learning institute for everyone
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
MASTER OF ARTS PROGRAM IN INTEGRATED LOCAL DEVELOPMENT
การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
INTEGRATED LOCAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์