ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Arts and humanities not elsewhere classified


จำนวน 6 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25650044000021 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามนุษยศาสตร์และความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN HUMANITIES AND SUSTAINABILITY (INTERNATIONAL PROGRAM)
มนุษยศาสตร์และความยั่งยืน
HUMANITIES AND SUSTAINABILITY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630238004006 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN LIBERAL ARTS (INTERNATIONAL PROGRAM)
ศิลปศาสตร์
LIBERAL ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631454000835 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม
BACHELOR OF FINE ARTS AND APPLIED ARTS PROGRAM IN APPLIED ART
ศิลปกรรม
APPLIED ART
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601481100690 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
MASTER OF ARTS PROGRAM IN HUMAN POTENTIAL DEVELOPMENT
การพัฒนาศักยภาพมนุษย์
HUMAN POTENTIAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25612191100038 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
bunditpatanasilpa institute
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN VISUAL ARTS (CONTINUING PROGRAM)
ทัศนศิลป์
VISUAL ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์