ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Languages not elsewhere classified


จำนวน 2 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25620574000206 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
ภาษาจีนธุรกิจ
BUSINESS CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631981100056 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์