ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Literature and linguistics


จำนวน 34 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25460011101216 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF ARTS PROGRAM
อักษรศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530011100044 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการล่ามเพื่อชุมชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การล่ามเพื่อชุมชน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25270021100081 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN LITERATURE
วรรณคดี
LITERATURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460021101544 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วรรณคดีไทย
THAI LITERATURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600038000107 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640058001386 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN THAI
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530061101985 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือไทย มหาวิทยาลัยมหิดล
ล่ามภาษามือไทย
THAI SIGN LANGUAGE INTERPRETING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650068005978 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN LANGUAGE AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
LANGUAGE AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510081108487 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
THAI FOR CAREER DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600091100715 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
LANGUAGE AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600091101789 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาษาไทย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570101103075 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาษาไทยประยุกต์
APPLIED THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470151103891 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลเพื่อการศึกษาและธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การแปลเพื่อการศึกษาและธุรกิจ
TRANSLATIONS FOR EDUCATION AND BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640164000653 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN CHINESE FOR INDUSTRY
ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม
CHINESE FOR INDUSTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550181100102 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
MEKONG REGION LANGUAGES AND CULTURES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480211107151 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไทศึกษา
TAI STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610211100225 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วรรณคดีไทย
THAI LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530231102838 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษาบูรณาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ไทยศึกษาบูรณาการ
THAI STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500241101475 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN THAI LANGUAGE AND CULTURE FOR FOREIGNERS
ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
THAI LANGUAGE AND CULTURE FOR FOREIGNERS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600278000429 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN APPLIED LINGUISTICS
ภาษาศาสตร์ประยุกต์
APPLIED LINGUISTICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600276000416 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
MASTER OF ARTS PROGRAM IN APPLIED LINGUISTICS
ภาษาศาสตร์ประยุกต์
APPLIED LINGUISTICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630564001512 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN CHINESE FOR ENTREPRENEURS
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620566001816 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ
MASTER OF ARTS PROGRAM IN THAI LANGUAGE FOR CAREERS
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
THAI LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481431101183 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ภาษาและวัฒนธรรมไทย
THAI LANGUAGE AND CULTURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611441100023 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN THAI FOR BUSINESS COMMUNICATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
THAI FOR BUSINESS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651466002809 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
MASTER OF ARTS PROGRAM IN THAI LANGUAGE
ภาษาไทย
THAI LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25381491100558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
THAI FOR CAREER
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661606000128 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย
MASTER OF ARTS PROGRAM IN THAI LANGUAGE AND LITERATURE
ภาษาและวรรณกรรมไทย
THAI LANGUAGE AND LITERATURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581611101836 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING OF CHINESE
การสอนภาษาจีน
TEACHING OF CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651626001367 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
MASTER OF ARTS PROGRAM IN THAI
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631746001019 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
MASTER OF ARTS PROGRAM IN THAI
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621856003698 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์
MASTER OF BUDDHISM PROGRAM IN BUDDHIST PALI STUDIES
บาลีพุทธศาสตร์
BUDDHIST PALI STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621861100069 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN THAI
ภาษาไทย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611951100029 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN THAI LANGUAGE FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากล
THAI LANGUAGE FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์