ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา





รายงาน ISCED
Language acquisition


จำนวน 707 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25400011101434 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (หลักสูตรสหสาขาวิชา/หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN EUROPEAN STUDIES CHULALONGKORN UNIVERSITY
ยุโรปศึกษา
EUROPEAN STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510011110853 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN LANGUAGE AND CULTURE INTERNATIONAL PROGRAM CHULALONGKORN UNIVERSITY
ภาษาและวัฒนธรรม
LANGUAGE AND CULTURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520011107827 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
ภาษาเยอรมัน
GERMAN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510011109514 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
FRENCH LANGUAGE AND LITERATURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510011109503 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510011109492 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
ภาษาเยอรมัน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500011110604 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
LINGUISTICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510011109479 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570011102107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน
ภาษาสเปน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510011109468 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
FRENCH LANGUAGE AND LITERATURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500011110593 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
LINGUISTICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490011109815 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ
ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ
JAPANESE AS A FOREIGN LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25430011101595 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25380011100633 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480011108701 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ภาษาไทย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510011109288 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
ENGLISH AS AN INTERNATIONAL LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510011109233 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
ENGLISH AS AN INTERNATIONAL LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500011110413 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกาหลีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกาหลีศึกษา
KOREAN STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25420011100031 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MASTER OF PROGRAM IN TRANSLATION AND INTERPRETATION
การแปลและการล่าม
TRANSLATION AND INTERPRETATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520011100188 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัสเซียศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัสเซียศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570011104008 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต และพุทธศาสน์ศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PALI-SANSKRIT AND BUDDHIST STUDIES
ภาษาบาลี-สันสกฤต และพุทธศาสน์ศึกษา
PALI-SANSKRIT AND BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25150011100097 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต และพุทธศาสน์ศึกษา
MASTER OF ARTS PROGRAM IN PALI-SANSKRIT AND BUDDHIST STUDIES
ภาษาบาลี-สันสกฤต และพุทธศาสน์ศึกษา
PALI-SANSKRIT AND BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25190011100081 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN THAI CHULALONGKORN UNIVERSITY
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560011104659 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EUROPEAN STUDIES INTERNATIONAL PROGRAM CHULALONGKORN UNIVERSITY
ยุโรปศึกษา
EUROPEAN STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520021100393 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN APPLIED LINGUISTICS
ภาษาศาสตร์ประยุกต์
APPLIED LINGUISTICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540021100024 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530021100146 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520021100461 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN COMMUNICATIVE THAI LANGUAGE FOR FOREIGNERS (INTERNATIONAL PROGRAM)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
COMMUNICATIVE THAI LANGUAGE FOR FOREIGNERS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550021100914 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN EASTERN LANGUAGES
ภาษาตะวันออก
EASTERN LANGUAGES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25270021100079 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN JAPANESE
ภาษาญี่ปุ่น
JAPANESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25260021100091 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN FRENCH
ภาษาฝรั่งเศส
FRENCH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25260021100102 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN THAI
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25260021100113 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN GERMAN
ภาษาเยอรมัน
GERMAN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470021101602 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN CHINESE
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25260021100124 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25440021100495 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
MASTER OF ARTS PROGRAM IN THAI LANGUAGE
ภาษาไทย
THAI LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25430021101337 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
MASTER OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25340021100167 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
MASTER OF ARTS PROGRAM IN APPLIED LINGUISTICS
ภาษาศาสตร์ประยุกต์
APPLIED LINGUISTICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530021103318 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN THAI LANGUAGE
ภาษาไทย
THAI LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560021102671 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
MASTER OF ARTS PROGRAM IN EASTERN LANGUAGES
ภาษาตะวันออก
EASTERN LANGUAGES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530021103667 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล
ENGLISH AS AN INTERNATIONAL LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630024001185 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630028003417 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EASTERN LANGUAGES
ภาษาตะวันออก
EASTERN LANGUAGES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650024000974 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลีธุรกิจ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUSINESS KOREAN
ภาษาเกาหลีธุรกิจ
BUSINESS KOREAN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620024002332 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUSINESS CHINESE
ภาษาจีนธุรกิจ
BUSINESS CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630024002581 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520031100574 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520031100596 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25300031100028 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาษาฝรั่งเศส
FRENCH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25320031100032 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450031100161 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาษาเยอรมัน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450031100262 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25420031100843 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500031108637 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาษาจีนธุรกิจ
BUSINESS CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480031107533 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480031107544 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาษาญี่ปุ่น
JAPANESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500031108762 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาษาสเปน
SPANISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480031107555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580031101594 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500031112463 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570031105261 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาษาศาสตร์ประยุกต์
APPLIED LINGUISTICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520031109574 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580031103236 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
CHINESE LANGUAGE AND CULTURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460041100196 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510041104095 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษาญี่ปุ่น
JAPANESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25360041100353 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25180041100059 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25340041100092 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษาเยอรมัน
GERMAN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520041104366 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
THAI AS A FOREIGN LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500041103519 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษาฝรั่งเศส
FRENCH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25390041100582 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ENGLISH LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550041105484 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ญี่ปุ่นศึกษา
JAPANESE STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480041109356 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590041100505 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN MYANMAR LANGUAGE AND CULTURE
ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
MYANMAR LANGUAGE AND CULTURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650046006029 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนร่วมสมัย
MASTER OF ARTS PROGRAM IN CONTEMPORARY CHINESE LANGUAGE TEACHING
การสอนภาษาจีนร่วมสมัย
CONTEMPORARY CHINESE LANGUAGE TEACHING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25400051100088 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
ภาษาเยอรมัน
GERMAN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25400051100099 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470051100391 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
LINGUISTICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25400051100246 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25400051100257 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศส
FRENCH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460051100311 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัสเซียศึกษา
รัสเซียศึกษา
RUSSIAN STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25180051100016 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย
ภาษารัสเซีย
RUSSIAN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25300051100043 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา
ญี่ปุ่นศึกษา
JAPANESE STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25140051100012 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่น
JAPANESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500051100574 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470051100468 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและการจัดการ
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
ENGLISH FOR BUSINESS AND MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25420051100204 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
อังกฤษ-อเมริกันศึกษา
BRITISH AND AMERICAN STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520051102646 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
LINGUISTICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520051102679 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520051102681 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510051102206 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
จีนศึกษา
CHINESE STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500051109449 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร
ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร
LINGUISTICS FOR COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25430051101443 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25430051101454 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470051102753 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษและไทย
การแปลภาษาอังกฤษ-ไทย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530051103659 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษศึกษา
ENGLISH LANGUAGE STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530051103672 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษศึกษา
ENGLISH LANGUAGE STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25410051100629 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING (ENGLISH PROGRAM)
การสอนภาษาอังกฤษ
ENGLISH LANGUAGE TEACHING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25440051100792 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย
การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย
FRENCH-THAI TRANSLATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25370051100377 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (ภาคภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
ENGLISH FOR CAREERS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630051100074 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา (ศูนย์รังสิต)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN HISPANIC AND LATIN AMERICAN STUDIES
สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630058000204 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN JAPANESE STUDIES
ญี่ปุ่นศึกษา
JAPANESE STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660054002407 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUSINESS COMMUNICATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
การสื่อสารเชิงธุรกิจ
BUSINESS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660054002464 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและล่ามในยุคดิจิทัล
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN TRANSLATION AND INTERPRETATION IN THE DIGITAL AGE
การแปลและล่ามในยุคดิจิทัล
TRANSLATION AND INTERPRETATION IN THE DIGITAL AGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470061101213 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500061102522 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25190061100064 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษาศาสตร์ประยุกต์
APPLIED LINGUISTICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25190061100075 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษาศาสตร์
LINGUISTICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25340061100252 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษาศาสตร์
LINGUISTICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640064000639 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN CHINESE (INTERNATIONAL PROGRAM)
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600068000022 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาศาสตร์ประยุกต์
APPLIE LINGNISTICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510071100419 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520071100771 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450071100132 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาษารัสเซีย
RUSSIAN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25430071100038 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาษาสเปน
SPANISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25310071100024 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500071102049 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาษาเยอรมัน
GERMAN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550071100908 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาษาญี่ปุ่น
JAPANESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510071103198 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500071102062 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาษาฝรั่งเศส
FRENCH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510071105347 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย
FRENCH-THAI TRANSLATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25440071100489 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร
COMMUNICATIVE ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510071105459 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510071109375 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ
GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570071103061 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปล มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การแปล
TRANSLATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500071111433 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การแปลภาษาอังกฤษ-ไทย
ENGLISH-THAI TRANSLATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470071104454 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650074002983 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ORIENTAL LANGUAGES AND CULTURES
ภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก
ORIENTAL LANGUAGES AND CULTURES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520081100805 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490081105987 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25360081100392 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460081101315 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาษาฝรั่งเศส
FRENCH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490081106145 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN WESTERN LANGUAGES
ภาษาตะวันตก
WESTERN LANGUAGES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490081106178 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490081106189 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490081106213 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาษาเอเชียตะวันออก
EASTERN ASIAN LANGUAGES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470081102734 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25250081100085 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25430081101571 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
สันสกฤตศึกษา
SANSKRIT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510081109319 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
สันสกฤตศึกษา
SANSKRIT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530091100324 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาษาศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520091104013 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาษาตะวันออก
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520091103978 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460091103989 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาษาฝรั่งเศส
FRENCH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480091103991 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาษาเพื่ออาชีพ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520091104024 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520091104035 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25370091100361 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480091108485 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490091108047 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530091103979 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
BUSINESS ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25440091100831 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570091102499 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาษาเพื่ออาชีพ
LANGUAGE FOR DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570091105019 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาษาศาสตร์
LINGUISTICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650094002884 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ASEAN LANGUAGES AND CULTURES
ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
ASEAN LANGUAGES AND CULTURES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530101100369 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาษาจีน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540101101834 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25410101100399 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ (จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิเทศธุรกิจ (จีน)
BUSINESS CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470101101792 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จีนศึกษา
CHINESE STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540101101981 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิเทศศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540101102126 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510101104799 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500101104721 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ภาษาการสื่อสารและธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520101105149 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาษาเกาหลี
KOREAN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520101105151 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาษามลายู
MALAY LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520101105162 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามลายูศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มลายูศึกษา
MALAY STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520101105173 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาษาญี่ปุ่น
JAPANESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490101104145 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาษาอาหรับ
ARABIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520101105184 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาษาฝรั่งเศส
FRENCH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520101105239 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาษาและภาษาไทยประยุกต์
LANGUAGE AND APPLIED THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520101105768 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาษาเยอรมัน
GERMAN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490101111042 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
TEACHING ENGLISH AS AN INTERNATIONAL LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570101103784 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา : อังกฤษ-ฝรั่งเศษ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยุโรปศึกษา
FRENCH STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460101102623 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500101112325 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450101102846 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510101110763 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580101103324 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
จีนศึกษา
CHINESE STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650104000523 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาเขตสุราษร์ธานี
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN INTERNATIONAL BUSINESS COMMUNICATION (INTERNATIONAL PROGRAM) SURATTHANI CAMPUS
ภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480111105844 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570111103897 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาเขมร
CERTICATE PROGRAM IN KHMER LANGUAGE
ภาษาเขมร
KHMER LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600128000355 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TEACHING ENGLISH AS AN INTERNATIONAL LANGUAGE (INTERNATIONAL PROGRAM )
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
TEACHING ENGLISH AS AN INTERNATIONAL LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500121107592 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500121107579 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ภาษาและการสื่อสาร
LANGUAGE AND COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540121102163 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530121100406 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ภาษาและการสื่อสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500131103306 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600134000778 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN THAI FOR FOREIGNERS
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
THAI FOR FOREIGNERS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510141109362 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษาเชิงประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN APPLIED ENGLISH STUDIES (INTERNATIONAL PROGRAM)
ภาษาอังกฤษศึกษาเชิงประยุกต์
APPLIED ENGLISH STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530141104098 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH FOR PROFESSIONAL AND INTERNATIONAL COMMUNICATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ
ENGLISH FOR PROFESSIONAL AND INTERNATIONAL COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500141111857 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ภาษาศาสตร์ประยุกต์
APPLIED LINGUISTICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490151100067 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490161105604 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภาษาญี่ปุ่น
JAPANESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490161105615 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490161107292 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
APPLIED LINGUISTICS-ENGLISH FOR
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25420171101039 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ภาษาอังกฤษศึกษา
ENGLISH LANGUAGE STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25430171101874 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ภาษาอังกฤษศึกษา
ENGLISH STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25400181100623 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH AND COMMUNICATION
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ENGLISH AND COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480181100644 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN THAI AND COMMUNICATION
ภาษาไทยและการสื่อสาร
THAI AND COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480181100655 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN CHINESE AND COMMUNICATION
ภาษาจีนและการสื่อสาร
CHINESE AND COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480181101162 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีเวียดนาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม
VIETNAMESE LANGUAGE AND LITURATURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490181100544 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN JAPANESE AND COMMUNICATION
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
JAPANESE AND COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530181102721 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
VIETNAMESE AND COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480181108665 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490181109713 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภาษาญี่ปุ่น
JAPANESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550181105197 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570181102275 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650184000138 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจในยุคดิจิทัล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH FOR DIGITAL AGE BUSINES (ENGLISH PROGRAM)
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจในยุคดิจิทัล
ENGLISH FOR DIGITAL AGE BUSINES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490191106463 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี
ภาษาเกาหลี
KOREAN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490191106474 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25390191100285 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN JAPANESE LANGUAGE
ภาษาญี่ปุ่น
JAPANESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25380191100521 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN THAI
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470191102218 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
THAI FOR COMMUNICATION FOR FOREIGNERS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460191101374 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
FRENCH FOR COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25380191100532 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH FOR COMMUNICATION
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490191109973 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร
ENGLISH FOR COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470191103647 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490191110647 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560191104593 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (วิทยาเขตจันทบุรี)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570191104021 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
TEACHING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520201101361 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษาอังกฤษ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510201100875 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500201100716 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษาเกาหลี
KOREAN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460201100407 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษาฝรั่งเศส
FRENCH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450201100597 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษาศาสตร์
LINGUISTICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470201102096 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480201105203 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษาญี่ปุ่น
JAPANESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460201101149 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470201103301 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25430201101833 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษาไทย
THAI LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510201110358 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษาศาสตร์
LIFELONG EDUCATION AND HUMAN DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470201104076 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470201104087 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480201110063 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษาศาสตร์
LINGUISTICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480201110693 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ญี่ปุ่นศึกษา
JAPANESE STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480201110704 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550211103323 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาษาเกาหลี
KOREAN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500211107366 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490211107264 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาษาญี่ปุ่น
JAPANESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500211107377 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510211107277 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาษาฝรั่งเศส
FRENCH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550211103334 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาษาและวัฒนธรรม
LANGUAGE AND CULTURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510211107288 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500211107399 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500211107401 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร
ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510211107773 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550211103481 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25420211100832 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630216000514 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
MASTER OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630214005337 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ORIENTAL LANGUAGES
ภาษาตะวันออก
ORIENTAL LANGUAGES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480221105069 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (วิทยาเขตสงขลา)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN CHINESE (SONGKHLA CAMPUS)
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25430221101205 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (วิทยาเขตสงขลา)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN THAI (SONGKHLA CAMPUS)
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470221102054 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (วิทยาเขตสงขลา)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH (SONGKHLA CAMPUS)
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470221102065 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (วิทยาเขตสงขลา)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN JAPANESE (SONGKHLA CAMPUS)
ภาษาญี่ปุ่น
JAPANESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520221105389 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (วิทยาเขตสงขลา)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN MALAY LANGUAGE (SONGKHLA CAMPUS)
ภาษามลายู
MALAY LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25400221101123 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490231105027 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490231105038 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500231112173 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630234001054 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490241101834 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470241101088 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUSINESS CHINESE
ภาษาจีนธุรกิจ
BUSINESS CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560241100673 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN CHINESE LANGUAGE AND CULTURE
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
CHINESE LANGUAGE AND CULTURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550241104158 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ENGLISH FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570241101405 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN CHINESE STUDIES
จีนศึกษา
CHINESE STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550241104744 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENGLISH FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ENGLISH FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650246004266 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
MASTER OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT
ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ENGLISH FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650248004371 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENGLISH FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT
ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ENGLISH FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500251103557 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ภาษาอาหรับ
ARABIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560251100988 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ภาษาอาหรับ
ARABIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580251100485 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600251100195 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ภาษามลายู
MALAY LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660256003122 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
MASTER OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING
การสอนภาษาอังกฤษ
ENGLISH LANGUAGE TEACHING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590261100533 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนครพนม
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600264000031 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยนครพนม
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520271103901 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยา
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510271104269 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยพะเยา
ภาษาฝรั่งเศส
FRENCH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510271104271 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยพะเยา
ภาษาญี่ปุ่น
JAPANESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510271104282 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยพะเยา
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510271104293 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540271105409 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยา
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540271105411 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560271104671 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550271106468 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยา
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520511101578 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25240511100025 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500511102149 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
CHINESE FOR TOURISM AND HOSPITALITY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25280511100064 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25300511100189 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450511101953 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
THAI FOR COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620514000885 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUSINESS CHINESE
ภาษาจีนธุรกิจ
BUSINESS CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490531105908 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยพายัพ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
CHINESE LANGUAGE AND CULTURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490531105919 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพายัพ
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520531105586 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพายัพ
ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว
GERMAN FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490531105932 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยพายัพ
ภาษาญี่ปุ่น
JAPANESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490531105943 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพายัพ
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
THAI FOR COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490531105954 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยพายัพ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร
ENGLISH COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550531102979 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยพายัพ
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520531108398 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
ภาษาศาสตร์
LINGUISTICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650536005359 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนแก่ผู้พูดภาษาอี่น (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN TEACHING CHINESE TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES (INTERNATIONAL PROGRAM)
การสอนภาษาจีนแก่ผู้พูดภาษาอี่น
TEACHING CHINESE TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650538005363 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TEACHING ENGLISH TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES (INTERNATIONAL PROGRAM)
การสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น
TEACHING ENGLISH TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25320541100163 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550541100664 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550541103274 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
CHINESE FOR COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570541100273 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
JAPANESE FOR COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560541103804 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ภาษาจีนธุรกิจ
BUSINESS CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580541100847 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ภาษาไทย
THAI LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25670544000412 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ (วิทยาเขตชลบุรี)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN CHINESE FOR BUSINESS COMMUNICATION
ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
CHINESE FOR BUSINESS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25670544000456 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (วิทยาเขตชลบุรี)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25670544000726 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (วิทยาเขตขอนแก่น)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUSINESS COMMUNICATION
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
BUSINESS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25230561100042 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510561103654 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560561100342 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ภาษาเกาหลี
KOREAN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510561103698 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ภาษาญี่ปุ่น
JAPANESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510561103709 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
THAI LANGUAGE FOR COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510561103711 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ภาษาอังกฤษและการแปล
ENGLISH AND TRANSLATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570561100591 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25280561100216 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ภาษาไทย
THAI LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640566002832 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออาชีพ
MASTER OF ARTS PROGRAM IN CHINESE FOR CAREERS
ภาษาจีนเพื่ออาชีพ
CHINESE FOR CAREERS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580564000054 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออาชีพ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN CHINESE FOR CAREERS
ภาษาจีนเพื่ออาชีพ
CHINESE FOR CAREERS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490571104136 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกริก
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470571101862 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยเกริก
ภาษาจีน
CHINESE FOR COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650574003348 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนสำหรับผู้พูดภาษาอื่น (หลักสูตรภาษาจีน)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN TEACHING CHINESE TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES(CHINESE PROGRAM)
การสอนภาษาจีนแก่ผู้พูดภาษาอี่น
TEACHING CHINESE TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640578004545 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนสำหรับผู้พูดภาษาอื่น (หลักสูตรภาษาจีน)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TEACHING CHINESE TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES (CHINESE PROGRAM)
การสอนภาษาจีนแก่ผู้พูดภาษาอี่น
TEACHING CHINESE TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640576004791 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนสำหรับผูู้พูดภาษาอื่น (หลักสูตรภาษาจีน)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN TEACHING CHINESE TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES (CHINESE PROGRAM)
การสอนภาษาจีนแก่ผู้พูดภาษาอี่น
TEACHING CHINESE TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630574005181 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ระบบการศึกษาทางไกล)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUSINESS CHINESE (DISTANCE EDUCATION)
ภาษาจีนธุรกิจ
BUSINESS CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650574005339 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN THAI LANGUAGE FOR COMMUNICATION
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
THAI LANGUAGE FOR COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25390591100212 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25360591100387 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
TEACHING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25370601100198 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
st. john's university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590611100622 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ENGLISH FOR COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25400681100595 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยรังสิต
ภาษาญี่ปุ่น
JAPANESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510681102252 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
THAI LANGUAGE FOR COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500681100697 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25420681100395 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิต
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470681100661 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยรังสิต
ภาษาฝรั่งเศส
FRENCH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500681105614 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ มหาวิทยาลัยรังสิต
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
ENGLISH FOR PROFESSIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630681100038 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN KOREAN LANGUAGE AND CULTURE
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
KOREAN LANGUAGE AND CULTURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500731101929 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550731100845 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN CHINESE LANGUAGE AND CULTURE
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
CHINESE LANGUAGE AND CULTURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490731102503 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUSINESS CHINESE
ภาษาจีนธุรกิจ
BUSINESS CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520731103597 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN COMMUNICATIVE THAI AS A SECOND LANGUAGE
การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
COMMUNICATIVE THAI AS A SECOND LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520731103608 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH AND CHINESE (INTERNATIONAL PROGRAM)
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ENGLISH AND CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560731102995 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
MASTER OF ARTS PROGRAM IN COMMUNICATIVE THAI AS A SECOND LANGUAGE
การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
COMMUNICATIVE THAI AS A SECOND LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540731104005 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
MASTER OF ARTS PROGRAM IN TEACHING CHINESE
การสอนภาษาจีน
TEACHING CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540731104016 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ
MASTER OF ARTS PROGRAM IN BUSINESS COMMUNICATION
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ
BUSINESS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590731101334 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
DOCTOR OF ARTS PROGRAM IN TEACHING CHINESE
การสอนภาษาจีน
TEACHING CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660734000041 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN CHINESE STUDIES
จีนศึกษา
CHINESE STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640738003889 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
DOCTOR OF ARTS PROGRAM IN COMMUNICATIVE THAI AS A SECOND LANGUAGE
การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
COMMUNICATIVE THAI AS A SECOND LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500741100176 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาทวิภาษา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การศึกษาทวิภาษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25310741100096 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUSINESS JAPANESE (INTERNATIONAL PROGRAM)
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
BUSINESS JAPANESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25290741100037 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUSINESS FRENCH (INTERNATIONAL PROGRAM)
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
BUSINESS FRENCH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25290741100048 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUSINESS ENGLISH (INTERNATIONAL PROGRAM)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25300741100084 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUSINESS CHINESE (INTERNATIONAL PROGRAM)
ภาษาจีนธุรกิจ
BUSINESS CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510741102563 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการค้า (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการค้า
CHINESE FOR ECONOMIC AND TRADE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650744001672 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-จีนเพื่อการสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH-CHINESE FOR DIGITAL COMMUNICATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
ภาษาอังกฤษ-จีนเพื่อการสื่อสารดิจิทัล
ENGLISH-CHINESE FOR DIGITAL COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500741105025 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING (INTERNATIONAL PROGRAM)
การสอนภาษาอังกฤษ
ENGLISH LANGUAGE TEACHING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530741102903 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชนขั้นสูงภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การสื่อสารมวลชนขั้นสูงภาษาอังกฤษ
PROFESSIONAL ENGLISH MEDIA STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501001104394 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
chaopraya university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521031101824 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481031104968 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ภาษาไทย
THAI FOR CAREER
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481031104979 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481031104981 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
BUSINESS COMMUNICATION INTERNATIONAL
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511031107313 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ภาษาจีนธุรกิจ
BUSINESS CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611041100025 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
north eastern university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481051101991 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
far eastern university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ภาษาจีนธุรกิจ
BUSINESS CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481051102002 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
far eastern university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
BUSINESS JAPANESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25461051100604 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
far eastern university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25451081102068 มหาวิทยาลัยเอเชียน
asian university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491081109195 มหาวิทยาลัยเอเชียน
asian university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชการสอนภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเอเชียน
การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25381111103385 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
south-east asia university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501121104263 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
eastern asia university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511121104668 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
eastern asia university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ภาษาจีน
CHINESE STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581121100054 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
eastern asia university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
BUSINESS JAPANESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511131106469 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531141101873 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
st theresa international college
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561141100752 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
st theresa international college
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531141104988 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
st theresa international college
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511161102479 มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
south east bangkok college
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531221100792 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ภาษาจีนธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471221102156 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจสากล มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531221103097 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ภาษาไทย
THAI LANGUAGE FOR COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531231100826 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
north-chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531231102626 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
north-chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
CHINESE FOR COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511231104571 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
north-chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ENGLISH FOR COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591241100058 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
stamford international university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591244000297 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
stamford international university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH (INTERNATIONAL PROGRAM)
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25461261100631 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
college of asian scholars
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571261101274 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
college of asian scholars
หลักสูตรศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
ภาษาอังกฤษศึกษา
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571261103759 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
college of asian scholars
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
ภาษาอังกฤษศึกษา
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25331291100235 มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก
asia pacific international university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25421291100461 มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก
asia pacific international university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511301101125 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511301101136 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ภาษาจีนธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521301101879 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN THAI FOR BUSINESS COMMUNICATION
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
THAI FOR BUSINESS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25461311101749 มหาวิทยาลัยเนชั่น
yonok university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25461321100389 สถาบันรัชต์ภาคย์
rajapark institute
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สถาบันรัชต์ภาคย์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481331104084 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
rattana bundit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611331100028 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
rattana bundit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUSINESS CHINESE
ภาษาจีนธุรกิจ
BUSINESS CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511341106395 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
lumnamping college
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661364001334 วิทยาลัยแสงธรรม
saengtham college
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH FOR EDUCATION, RELIGION, AND CULTURE
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ENGLISH FOR EDUCATION, RELIGION, AND CULTURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25451371100586 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
fatoni university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอาหรับ
ARABIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501371100795 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
fatoni university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษามลายู
MALAY LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511371102721 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
fatoni university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับและวรรณคดี (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอาหรับ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501371101932 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
fatoni university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591371101144 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
fatoni university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู
ภาษามลายู
MALAY LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621378002167 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
fatoni university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอาหรับ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN FACULTY OF ARTS AND SOCIAL SCIENCES
ภาษาและวรรณคดีอาหรับ
ARABIC LANGUAGE AND LITERATURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511391101171 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
THAI FOR COMMUNICATION FOR FOREIGNERS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501391103587 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ภาษาอังกฤษธุรกิจท่องเที่ยว
ENGLISH FOR TOURISM BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491391105094 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUSINESS ENGLISH
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571391100953 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN CHINESE
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521391106695 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการอาชีพ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN THAI FOR CAREER
ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ
THAI FOR CAREER
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481401110692 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581401102542 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581401103442 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ภาษาจีนธุรกิจ
BUSINESS CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25401411100539 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551411100119 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25331411100159 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ภาษาไทย
THAI LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501411101971 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511431102626 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521431103167 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541431101055 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481431101172 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491431101149 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ภาษาญี่ปุ่น
JAPANESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521431103189 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ภาษาอังกฤษศึกษา
ENGLISH STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481431108146 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
THAI FOR COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521431107173 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การสอนภาษาไทย
TEACHING THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521431107184 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571431101925 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ภาษาเกาหลี
KOREAN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571431101936 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
CHINESE FOR INTERNATIONAL BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481441100194 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาษาเกาหลี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551441100056 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาษาจีนธุรกิจ
BUSINESS CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531441101584 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531441101606 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481441101015 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481441101026 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาษาญี่ปุ่น
JAPANESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481441101037 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481441101048 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
FRENCH FOR THE BUSINESS WORLD
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481441106909 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471441101036 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481441101138 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างประเทศ
ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481441101149 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481441101151 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาษาจีนธุรกิจ
BUSINESS CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481441102736 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481441108147 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601441100827 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาษาอังกฤษศึกษา
ENGLISH LANGUAGE STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621441100030 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511451101245 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ภาษาอังกฤษ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551451103782 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481451107518 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ภาษาญี่ปุ่น
JAPANESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501451108815 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501461108838 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491461108354 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491461108365 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
CHINESE FOR COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491461108376 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551461103895 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491471103293 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501471103665 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
THAI FOR COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431471100978 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471471101682 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561471102953 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581471100727 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501481105343 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501481105354 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501481105365 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501481105747 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ภาษาญี่ปุ่น
JAPANESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501481105758 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501481109461 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621481100040 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN THAI LANGUAGE
ภาษาไทย
THAI LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501491105862 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วัฒนธรรมศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
CULTURAL STUDIES FOR TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521491105684 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491501104848 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ภาษาไทย
THAI LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491501104984 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501501105233 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561501101786 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ภาษาจีนธุรกิจ
BUSINESS CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491511103916 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481511104117 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491511104041 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ภาษาญี่ปุ่น
JAPANESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481511108764 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ภาษาญี่ปุ่น
JAPANESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581511101363 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501521101804 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501521101815 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501521101826 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501521101848 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501521101837 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ภาษาญี่ปุ่น
JAPANESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531521104237 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ
APPLIED LINGUISTICS FOR ENGLISH LANGUAGE TEACHING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631521100025 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ภาษาจีนธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511531105788 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
THAI LANGUAGE FOR COMMUNICATIVE INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471531102173 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471531102184 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571531100352 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร
ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431541100166 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551541100305 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501541110187 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631541100029 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN CHINESE
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501551106498 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN CHINESE FOR COMMUNICATION
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
CHINESE FOR COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501551106509 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN THAI
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511551106602 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH FOR SERVICE INDUSTRIES
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
ENGLISH FOR SERVICE INDUSTRIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551551106595 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551561103648 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
THAI FOR COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551561105314 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ภาษาจีน
CHILD AND FAMILY DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511561109707 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491561110256 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ภาษาไทย
THAI LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491561110324 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481561110436 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471561104235 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491561111887 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571561105305 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การสอนภาษาจีน
TEACHING CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571561105441 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ภาษาอังกฤษศึกษา
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501571103093 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ภาษามลายู
MALAY LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501571103104 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541571101635 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501571103115 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591571100314 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ภาษาอาหรับ
ARABIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591571100652 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ภาษามลายู
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471581101998 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN CHINESE
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521581105368 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUSINESS ENGLISH
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581581100458 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
MASTER OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING
การสอนภาษาอังกฤษ
ENGLISH LANGUAGE TEACHING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521591104234 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
THAI LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501591103321 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501591103332 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ภาษาญี่ปุ่น
JAPANESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601591100159 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
การสอนภาษาอังกฤษ
ENGLISH LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521601102211 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ภาษาจีน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491601106886 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491601106943 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491611101015 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN THAI
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501611100869 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501611100915 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN CHINESE
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501611108003 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN COMMUNICATIVE THAI FOR FOREIGNERS
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
COMMUNICATIVE THAI FOR FOREIGNERS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591611100724 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL PSYCHOLOGY AND GUIDANCE
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY AND GUIDANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581611103355 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN THAI
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631616000115 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
MASTER OF ARTS PROGRAM IN THAI
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431621100143 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431621100558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481621108316 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491621108778 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
MASTER OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591621101221 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ภาษาจีน
CHINESE STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591621101805 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491631100488 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521631102743 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521631102798 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491631100512 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ภาษาญี่ปุ่น
JAPANESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581631100106 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
THAI LANGUAGE FOR COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521641103003 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25381641100239 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551641100339 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
ENGLISH FOR SERVICE SECTORS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581641102559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
การศึกษาพิเศษ
SPECIAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561651100692 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511651104162 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501651103812 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471651102255 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531651103736 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การสอนภาษาอังกฤษ
TEACHING ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601651100022 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ภาษาและการสื่อสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641655000659 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN SIGN LANGUAGE INTERPRETER
ล่ามภาษามือ
SIGN LANGUAGE INTERPRETER
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641654000794 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่องานบริการ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN CHINESE FOR SERVICE CAREER
ภาษาจีนเพื่องานบริการ
CHINESE FOR SERVICE CAREER
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491661102269 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491661102271 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาษาญี่ปุ่น
JAPANESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491661102293 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491661102315 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431661100676 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUSINESS ENGLISH
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481661104834 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาษาศาสตร์
LINGUISTICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481661104845 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาษาศาสตร์
LINGUISTICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491661110134 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431671101151 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ENGLISH AND COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491681100765 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491681100833 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571681104105 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ภาษาจีน
CHINESE LANGUAGE TEACHING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481691101338 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
THAI FOR COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551691100616 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481691101621 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481691101643 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551691100638 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ภาษาเวียดนาม
VIETNAMESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491691104175 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น
TEACHING ENGLISH TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631694000303 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641698003673 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TEACHING ENGLISH TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES (TESOL)
การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น
TEACHING ENGLISH TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641694003994 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUSINESS ENGLISH (INTERNATIONAL PROGRAM)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481701104535 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481701105637 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481701105648 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501701109105 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาษาจีนธุรกิจ
BUSINESS CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481701107641 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาษาญี่ปุ่น
JAPANESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631701100129 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUSINESS JAPANESE
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
BUSINESS JAPANESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491711107878 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491711107979 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491711107981 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491711107992 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501711110467 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481711109609 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491721109365 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491721109376 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
ENGLISH-CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491721109387 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491721109477 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
TOURISM AND HOTEL
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541721104286 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
THAI LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491721109499 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661726003272 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
MASTER OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING
การสอนภาษาอังกฤษ
ENGLISH LANGUAGE TEACHING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531731101204 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ภาษาจีน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511731106951 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ภาษาไทยธุรกิจ
THAI FOR BUSINESS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511731106984 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491731107116 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521731108289 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
การสอนภาษาอังกฤษ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631731100041 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH FOR CAREERS
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
ENGLISH FOR CAREERS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511741102823 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491741102022 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511741103069 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491741102123 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491741110379 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581741102011 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ภาษาและวัฒนธรรม
EASTERN ASIAN LANGUAGES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521751104153 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521751104164 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641754001223 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN CHINESE
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431761101149 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511761105907 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511761105918 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511761110161 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511761110249 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491771101237 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481771101214 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491771101248 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491771101259 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
BUSINESS FRENCH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491771101261 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ภาษาจีนธุรกิจ
BUSINESS CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491771101327 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
BUSINESS JAPANESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491771103599 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
THAI FOR BUSINESS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471791100293 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501791108699 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581791100025 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
THAI AS FOREIGN LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521801102494 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN THAI LANGUAGE FOR FOREIGNERS (INTERNATIONAL PROGRAM)
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
THAI LANGUAGE FOR FOREIGNERS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541801101541 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH FOR COMMUNICATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ENGLISH FOR COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591801101467 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่
MASTER OF ARTS PROGRAM IN THAI LANGUAGE TO MODERN COMMUNICATION
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่
THAI LANGUAGE TO MODERN COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661804003458 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN THAI
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541811100697 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสยาม
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521811103081 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551821101004 วิทยาลัยเชียงราย
chiangrai college
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเชียงราย
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511831105589 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
phisanulok university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร
ENGLISH FOR COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471841103595 วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
international buddhist college
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีบาลีและสันสกฤต (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
ภาษาและวรรณคดีบาลีและสันสกฤต
PALI AND SANSKRIT LANGUAGE AND LITERATURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501851100304 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511851101587 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาษาศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25361851100567 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551851106069 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571851103687 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาษาศาสตร์
LINGUISTICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501851112061 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาษาบาลี
PALI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854001102 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH (CHIANG MAI SANGHA COLLEGE)
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854001113 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH (NAKHON RATCHASIMA SANGHA COLLEGE)
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854001124 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH (LAMPHUN SANGHA COLLEGE)
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641854003125 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854002081 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854002092 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854003554 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621858003061 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ (วิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BUDDHIST PALI STUDIES
บาลีพุทธศาสตร์
BUDDHIST PALI STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854003633 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854003892 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854003914 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854004702 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854005376 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN THAI
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481861100235 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ภาษาบาลี
PALI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481861100246 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ภาษาบาลีและสันสกฤต
PALI AND SANSKRIT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491861105502 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541861105744 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ภาษาบาลีและสันสกฤต
PALI AND SANSKRIT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611861100038 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH FOR COMMUNICATION
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641864002812 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤตและพระไตรปิฎกศึกษา
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN PALI, SANSKRIT AND TRIPITAKA STUDIES
ภาษาบาลีสันสกฤตและพระไตรปิฎกศึกษา
PALI, SANSKRIT AND TRIPITAKA STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641864001181 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (วิทยาเขตอีสาน)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641864001192 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (วิทยาเขตล้านนา)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481911104055 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491911107026 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ENGLISH FOR COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641916002371 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ
MASTER OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH FOR CAREER DEVELOPMENT
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
ENGLISH FOR CAREERS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651914004045 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH FOR INTERNATIONAL PROFESSIONS (INTERNATIONAL PROGRAM)
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพนานาชาติ
ENGLISH FOR INTERNATIONAL PROFESSIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481921104179 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481921104181 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ภาษาญี่ปุ่น
JAPANESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501921104699 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
CHINESE FOR COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481921104315 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651926001833 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH FOR SERVICE INDUSTRY (ENGLISH PROGRAM)
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
ENGLISH FOR SERVICE INDUSTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661924001977 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN INTERNATIONAL BUSINESS COMMUNICATION
การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481931101987 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร
INTERNATIONAL COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591931101271 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร
INTERNATIONAL COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651934002967 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH FOR SERVICE BUSINESS INDUSTRY
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ
ENGLISH FOR SERVICE BUSINESS INDUSTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661934001293 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN CHINESE FOR SERVICE INDUSTRY
ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
CHINESE FOR SERVICE INDUSTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511941101813 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25401941100764 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531941102107 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาษาไทยประยุกต์
APPLIED THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561941105126 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาษาต่างประเทศ
FOREIGN LANGUAGE EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481951102237 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN JAPANESE LANGUAGE
ภาษาญี่ปุ่น
JAPANESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481951102226 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN CHINESE LANGUAGE
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481951102215 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481951102259 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481961102644 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531961102256 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUSINESS ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591971101207 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH FOR COMMUNICATION
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ENGLISH FOR COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551971101495 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN FOREIGN LANGUAGES FOR COMMUNICATION
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621974002373 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25401981100691 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651984001477 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN THAI FOR INNOVATIVE COMMUNICATION AND CAREER
ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพ
THAI FOR INNOVATIVE COMMUNICATION AND CAREER
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651993004199 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการประกอบอาชีพ
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN OCCUPATIONAL COMMUNICATION ENGLISH
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการประกอบอาชีพ
OCCUPATIONAL COMMUNICATION ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631994001858 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการทางธุรกิจ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUSINESS MANAGEMENT
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการทางธุรกิจ
BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631994001871 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH FOR COMMUNICATION
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ENGLISH FOR COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631994001869 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH FOR COMMUNICATION
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ENGLISH FOR COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481991110692 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH FOR COMMUNICATION
ภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร
ENGLISH FOR COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25582251103097 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
siam technology college
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น
TEACHING ENGLISH TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25652284000312 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
thai-nichi institute of technology
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN JAPANESE FOR INTERNATIONAL BUSINESS (INTERNATIONAL PROGRAM)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
JAPANESE FOR INTERNATIONAL BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25562501100213 สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
panyapiwat of management
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
BUSINESS JAPANESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25522501103651 สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
panyapiwat of management
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ภาษาจีนธุรกิจ
BUSINESS CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25582501100068 สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
panyapiwat of management
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
COMMUNICATIVE ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25602501100184 สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
panyapiwat of management
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING
การสอนภาษาอังกฤษ
ENGLISH LANGUAGE TEACHING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632881100084 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
suvarnabhumi institute of technology
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632881100022 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
suvarnabhumi institute of technology
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH FOR INTERNATIONAL BUSINESS
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
ENGLISH FOR INTERNATIONAL BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์