ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Humanities (except languages) not elsewhere classified


จำนวน 1 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25621221100102 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจและทุนมนุษย์
การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์