ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Philosophy and ethics


จำนวน 44 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25510011109457 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
ปรัชญา
PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25300011100015 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHILOSOPHY
ปรัชญา
PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25270021100068 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN PHILOSOPHY AND RELIGION
ปรัชญาและศาสนา
PHILOSOPHY AND RELIGION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25410021100492 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
MASTER OF ARTS PROGRAM IN PHILOSOPHY AND RELIGION
ปรัชญาและศาสนา
PHILOSOPHY AND RELIGION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25410021100593 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHILOSOPHY AND RELIGION
ปรัชญาและศาสนา
PHILOSOPHY AND RELIGION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490031111832 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปรัชญา
PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500041103486 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปรัชญา
PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460041102277 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปรัชญา
PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660044001585 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF ARTS PROGRAM
ศิลปศาสตร์
ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520051102657 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
ปรัชญา
PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580068000154 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์การ (หลักสูตรภาคพิเศษ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ETHICAL STUDIES FOR ORGANIZATION DEVELOPMENT
จริยศาสตร์ศึกษา
ETHICAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25350061100545 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์การ
MASTER OF ARTS PROGRAM IN ETHICAL STUDIES FOR ORGANIZATION DEVELOPMENT
จริยศาสตร์ศึกษา
ETHICAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25310071100013 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปรัชญา
PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490081106167 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปรัชญา
PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510091107994 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปรัชญาและศาสนา
PHILOSOPHY AND RELIGION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520101105779 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปรัชญาและศาสนา
PHILOSOPHY AND RELIGION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550191105119 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
ปรัชญา
PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510591102893 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา มหาวิทยาลัยคริสเตียน
เทววิทยา
THEOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510591105828 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา มหาวิทยาลัยคริสเตียน
เทววิทยา
THEOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450601102223 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
st. john's university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ปรัชญาและศาสนา
PHILOSOPHY AND RELIGION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500741104856 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัญา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปรัชญา
PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500741104878 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปรัชญา
PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550741105436 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHILOSOPHY AND RELIGION (INTERNATIONAL PROGRAM)
ปรัชญาและศาสนา
PHILOSOPHY AND RELIGION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550741105447 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN PHILOSOPHY AND RELIGION (INTERNATIONAL PROGRAM)
ปรัชญาและศาสนา
PHILOSOPHY AND RELIGION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511361108153 วิทยาลัยแสงธรรม
saengtham college
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม
ปรัชญาและศาสนา
PHILOSOPHY AND RELIGION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511361108175 วิทยาลัยแสงธรรม
saengtham college
หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม
เทววิทยา
THEOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521361108514 วิทยาลัยแสงธรรม
saengtham college
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
เทววิทยา
THEOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551561103817 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปรัชญาและศาสนา
PHILOSOPHY AND RELIGION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511661101395 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปรัชญาและจริยศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591661100068 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญาและจริยศาสตร์
ปรัชญาและจริยศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511761110958 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำเพื่อพัฒนาวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ภาวะผู้นำเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25461851102212 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปรัชญา
PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25381851100828 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปรัชญา
PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501851112048 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปรัชญา
PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581851101967 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สันติศึกษา
PEACE STUDIES AND DIPLOMACY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601856000647 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN PHILOSOPHY
ปรัชญา
PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601856000941 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN PHILOSOPHY (BURIRAM SANGHA COLLEGE)
ปรัชญา
PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854005027 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา (วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN RELIGION AND PHILOSOPHY
ศาสนาและปรัชญา
RELIGION AND PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854005049 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา (วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN RELIGION AND PHILOSOPHY
ศาสนาและปรัชญา
RELIGION AND PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854005264 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา (วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN RELIGION AND PHILOSOPHY
ศาสนาและปรัชญา
RELIGION AND PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651858005944 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHILOSOPHY
ปรัชญา
PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651858006113 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHILOSOPHY
ปรัชญา
PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651858006361 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHILOSOPHY
ปรัชญา
PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651856006379 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN PHILOSOPHY
ปรัชญา
PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์