ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
History and archaeology


จำนวน 66 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25520011107816 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
HISTORY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520011107805 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
วรรณคดีเปรียบเทียบ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25400011101142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
วรรณคดีเปรียบเทียบ
COMPARATIVE LITERATURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520011100212 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติศาสตร์ศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25070011100065 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MASTER OF ARTS PROGRAM IN HISTORY CHULALONGKORN UNIVERSITY
ประวัติศาสตร์
HISTORY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580011102503 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมและวรรณคดีญี่ปุ่น
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN JAPANESE CULTURE AND LITERATURE
วัฒนธรรมและวรรณคดีญี่ปุ่น
JAPANESE CULTURE AND LITERATURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500021104147 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN SOUTHEAST ASIAN STUDIES
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
SOUTHEAST ASIAN STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500021109389 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN HISTORY
ประวัติศาสตร์
HISTORY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520031108268 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา
MASTER OF ARTS PROGRAM IN MEKONG STUDIES
ลุ่มน้ำโขงศึกษา
MEKONG STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25070041100035 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติศาสตร์
HISTORY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25300041100334 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติศาสตร์
HISTORY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560041104012 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วัฒนธรรมศึกษา
CULTURAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550041105495 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติศาสตร์
HISTORY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580041102866 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาล้านนาศึกษา (หลักสูตรสหสาขาวิชา)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN LAN NA STUDIES (INTERDISCIPLINARY PROGRAM)
วัฒนธรรมศึกษา
LANNA STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510051100327 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ANTHROPOLOGY
มานุษยวิทยา
ANTHROPOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470051100301 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
HISTORY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560051101649 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอินเดียศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN INDIAN STUDIES (INTERNATIONAL PROGRAM)
อินเดียศึกษา
INDIAN STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25350051100353 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
HISTORY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25360051100455 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฝรั่งเศสศึกษา
ฝรั่งเศสศึกษา
FRENCH STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570051101325 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
HISTORY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510071105461 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติศาสตร์
HISTORY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25440071101121 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติศาสตร์
HISTORY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460081101337 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
โบราณคดี
ARCHAEOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490081106134 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติศาสตร์
HISTORY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490081106235 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
เอเชียศึกษา
ASIAN STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490081107034 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร
มานุษยวิทยา
ANTHROPOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500081107553 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
จารึกภาษาตะวันออก
RELIGIOUS STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480081106662 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
โบราณคดี
ARCHAEOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25440081100659 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจารึกศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
จารึกภาษาตะวันตก
REGIONAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480081106673 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
โบราณคดี
ARCHAEOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470081102745 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติศาสตร์
HISTORY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570081101947 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติศาสตร์
HISTORY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590081101095 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติศาสตร์
HISTORY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580081600041 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
HISTORY OF ARCHITECTURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630086000969 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN CULTURAL HERITAGE CONSERVATION AND MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
CULTURAL HERITAGE CONSERVATION AND MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450091102056 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติศาสตร์
HISTORY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520091107455 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติศาสตร์
HISTORY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510101105249 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาษาและวรรณคดีไทย
THAI LANGUAGE AND LITERATURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480101106045 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาตะวันออกกลางศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตะวันออกกลางศึกษา
MIDDLE EAST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520101105757 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติศาสตร์
HISTORY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480111105822 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาไทยคดีศึกษา
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN THAI STUDIES
ไทยคดีศึกษา
THAI STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470181100687 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประวัติศาสตร์
HISTORY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570181102286 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประวัติศาสตร์
HISTORY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650184000048 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN INNOVATION IN CULTURAL HERITAGE MANAGEMENT
นวัตกรรมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
INNOVATION IN CULTURAL HERITAGE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25380191100519 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN HISTORY
ประวัติศาสตร์
HISTORY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480201105214 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
พม่าศึกษา
MYANMAR STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550201102861 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติศาสตร์
HISTORY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500201108221 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติศาสตร์
HISTORY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510211107266 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติศาสตร์
HISTORY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520221105378 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN HISTORY (SONGKHLA CAMPUS)
ประวัติศาสตร์
HISTORY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480221105183 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ไทยคดีศึกษา
THAI STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480221105194 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CULTURAL STUDIES
วัฒนธรรมศึกษา
CULTURAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490231107457 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
ASIAN STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490531105921 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481371102064 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
fatoni university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม
ประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491431101173 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชาติพันธุ์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชาติพันธุ์ศึกษาอนุภาคลุ่มน้ำโขง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551431104555 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชาติพันธุ์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชาติพันธุ์ศึกษาอนุภาคลุ่มน้ำโขง
ETHICAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501441110309 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา
MEKONG AND SALWEEN RIVER BASINS REGIONAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561511103137 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประวัติศาสตร์
HISTORY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581631100095 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ประวัติศาสตร์
HISTORY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651644000614 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN HISTORY FOR SOCIAL COMMUNICATION
ประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม
HISTORY FOR SOCIAL COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541651101961 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ
EVENT AND EXHIBITION DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541721104275 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประวัติศาสตร์
HISTORY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541741101173 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
SOUTHEAST ASIAN STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571751100198 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วัฒนธรรมและการพัฒนา
CULTURE AND DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491771101338 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วัฒนธรรมศึกษา
CULTURAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์