ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Religion and theology


จำนวน 138 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25390051100392 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
พุทธศาสนศึกษา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500061102983 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสนศึกษา
RELIGIOUS STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500061111691 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตรศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พุทธศาสตรศึกษา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510061110195 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสนศึกษา
RELIGIOUS STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25390061100652 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสนศึกษา
RELIGIOUS STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500101106205 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อิสลามศึกษา
ISLAMIC STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500101106216 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อิสลามศึกษา
ISLAMIC STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25410101100783 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อิสลามศึกษา
ISLAMIC STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490101110715 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อิสลามศึกษา
ISLAMIC STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25440191100573 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
ศาสนาและปรัชญา
RELIGION AND PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630196002288 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
MASTER OF ARTS PROGRAM IN RELIGION AND PHILOSOPHY
ศาสนาและปรัชญา
RELIGION AND PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570211103584 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา
MASTER OF ARTS PROGRAM IN RELIGION AND WISDOM FOR DEVELOPMENT
ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา
RELIGION AND WISDOM FOR DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610218000749 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN RELIGION AND WISDOM FOR DEVELOPMENT
ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา
RELIGION AND WISDOM FOR DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550251101707 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อิสลามศึกษา
ISLAMIC STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640256000251 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา
MASTER OF ARTS PROGRAM IN ISLAMIC STUDIES
อิสลามศึกษา
ISLAMIC STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510531100949 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ
เทววิทยา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550531102981 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
คริสต์ศาสนศาสตร์
CHRISTIAN THEOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550531105567 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
คริสต์ศาสนศาสตร์
CHRISTIAN THEOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470531103667 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรเทวศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยพายัพ
เทวศาสตร์นานาชาติ
DIVINITY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510591103771 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
คริสต์ศาสนศาสตร์
CHRISTIAN THEOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640606003229 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
st. john's university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและพระพุทธศาสนา
MASTER OF ARTS PROGRAM IN PHILOSOPHY AND BUDDHISM
ปรัชญาและพระพุทธศาสนา
PHILOSOPHY AND BUDDHISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640608003233 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
st. john's university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและพระพุทธศาสนา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHILOSOPHY AND BUDDHISM
ปรัชญาและพระพุทธศาสนา
PHILOSOPHY AND BUDDHISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500741104867 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ศาสนศึกษา
RELIGIOUS STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500741108039 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ศาสนศึกษา
RELIGIOUS STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671034000934 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ISLAMIC STUDIES (INTERNET-BASED DISTANCE EDUCATION)
อิสลามศึกษา
ISLAMIC STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541291100418 มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก
asia pacific international university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
คริสตศาสนศึกษา
CHRISTIAN STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511291109696 มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก
asia pacific international university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
คริสตศาสนศึกษา
CHRISTIAN STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511361108164 วิทยาลัยแสงธรรม
saengtham college
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) วิทยาลัยแสงธรรม
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN CHRISTIAN STUDIES
คริสตศาสนศึกษา
CHRISTIAN STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501371100784 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
fatoni university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา
อิสลามศึกษา
ISLAMIC STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561371100094 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
fatoni university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา
อิสลามศึกษา
ISLAMIC STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561371100105 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
fatoni university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา
อิสลามศึกษา
ISLAMIC STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25411371100299 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
fatoni university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุศูลุดดีน (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักการศาสนาอิสลาม
USULUDDIN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611371100032 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
fatoni university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ (หลักสูตรนานาชาติ)
อัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641504002283 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธอภิธัมมศาสตร์
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST ABHIDHAMMA SCIENCE
พุทธอภิธัมมศาสตร์
BUDDHIST ABHIDHAMMA SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641574001684 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ISLAMIC STUDIES
อิสลามศึกษา
ISLAMIC STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471841103584 วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
international buddhist college
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
ศาสนศึกษา
RELIGIOUS STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491841110472 วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
international buddhist college
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตรศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
พุทธศาสตรศึกษา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501841111046 วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
international buddhist college
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตรศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
พุทธศาสตรศึกษา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511851101598 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การจัดการเชิงพุทธ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511851101609 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บาลีพุทธศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501851104027 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระพุทธศาสนา
BUDDHISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481851104104 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระไตรปิฎกศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511851104895 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491851103802 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวิตและความตาย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชีวิตและความตาย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25381851100817 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศาสนา
RELIGION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25381851100839 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีสันสกฤต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บาลีสันสกฤต
PALI AND SANSKRIT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481851110123 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศาสนาเปรียบเทียบ
COMPARATIVE RELIGION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511851110521 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501851112059 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471851104169 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิปัสสนาภาวนา
VIPASSANA MEDITATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551851106082 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
BUDDHISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511851110532 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501851112072 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บาลีพุทธศาสตร์
PALI BUDDHISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501851112083 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พุทธศิลปกรรม
BUDDHISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501851112094 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามหายานศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหายานศึกษา
MAHAYANA STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561851104564 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระไตรปิฎกศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601858000133 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611858000112 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา
พระไตรปิฎกศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611854000725 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES (INTERNATIONAL PROGRAM)
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641858001083 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BUDDHISM
พระพุทธศาสนา
BUDDHISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601856000761 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621858001632 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์พะเยา)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611858001361 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN COMPARATIVE RELIGION
ศาสนาเปรียบเทียบ
COMPARATIVE RELIGION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601854000937 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN VIPASSANA MEDITATION
วิปัสสนาภาวนา
VIPASSANA MEDITATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854001157 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854001168 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854001179 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854001181 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา (วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN RELIGION AND PHILOSOPHY
ศาสนาและปรัชญา
RELIGION AND PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854001192 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา (วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN RELIGION AND PHILOSOPHY
ศาสนาและปรัชญา
RELIGION AND PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854001203 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา (วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN RELIGION AND PHILOSOPHY
ศาสนาและปรัชญา
RELIGION AND PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854001225 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854001721 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN RELIGION AND PHILOSOPHY
ศาสนาและปรัชญา
RELIGION AND PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854001901 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาสงฆ์ขอนแก่น)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854002079 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHISM
พระพุทธศาสนา
BUDDHISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601856001233 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์แพร่)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601858001358 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854003644 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา (วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN RELIGION AND PHILOSOPHY
ศาสนาและปรัชญา
RELIGION AND PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621858003083 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา (วิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TIPITAKA STUDIES
พระไตรปิฎกศึกษา
TIPITAKA STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854004149 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา (วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN VIPASSANA MEDITATION
วิปัสสนาภาวนา
VIPASSANA MEDITATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854004612 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHISM
พระพุทธศาสนา
BUDDHISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854004623 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHISM
พระพุทธศาสนา
BUDDHISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854004634 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHISM
พระพุทธศาสนา
BUDDHISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854004667 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์เลย)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854004678 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854004689 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์แพร่)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854004691 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854005016 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661854001801 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หน่วยวิทยาบริการ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854005038 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา (วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN RELIGION AND PHILOSOPHY
ศาสนาและปรัชญา
RELIGION AND PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854005051 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854005062 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854005073 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854005084 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854005229 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN RELIGION AND PHILOSOPHY
ศาสนาและปรัชญา
RELIGION AND PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854005242 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา (วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN RELIGION AND PHILOSOPHY
ศาสนาและปรัชญา
RELIGION AND PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854005275 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์นครพนม)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854005286 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854005297 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661854002497 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601854001512 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม (วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST ART
พุทธศิลปกรรม
BUDDHIST ART
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854005714 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611856002382 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา
MASTER OF ARTS PROGRAM IN TIPITAKA STUDIES
พระไตรปิฎกศึกษา
TIPITAKA STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651856005896 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854005905 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม จังหวัดสงขลา)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHISM
พระพุทธศาสนา
BUDDHISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854005927 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา (วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN RELIGION AND PHILOSOPHY
ศาสนาและปรัชญา
RELIGION AND PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854005938 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854006017 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854005951 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641858005739 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม (วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่)
DOCTOR OF BUDDHISM PROGRAM IN BUDDHIST ARTS
พุทธศิลปกรรม
BUDDHIST ART
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651856006065 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่)
MASTER OF BUDDHISM PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854006074 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621858003803 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641856005827 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม (วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่)
MASTER OF BUDDHISM PROGRAM IN BUDDHIST ART
พุทธศิลปกรรม
BUDDHIST ART
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651858006359 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM
พระพุทธศาสนา
BUDDHISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661856003636 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต
MASTER OF BUDDHISM PROGRAM IN DHAMMADUTA
พระธรรมทูต
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651856006526 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น)
MASTER OF BUDDHISM PROGRAM
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854006546 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651858006552 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25311861100247 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พุทธศาสน์ศึกษา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481861109325 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พุทธศาสน์ศึกษา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491861110485 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ศาสนาเปรียบเทียบ
COMPARATIVE RELIGION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641866002443 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พุทธศาสน์ศึกษา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641864001258 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHISM AND PHILOSOPHY
พุทธศาสนาและปรัชญา
BUDDHISM AND PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641866002228 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES FOR DEVELOPMENT (SRI THAMMASOKRAT CAMPUS)
พุทธศาสตร์
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631868000172 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BUDDHISM AND PHILOSOPHY
พุทธศาสนาและปรัชญา
BUDDHISM AND PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631864000651 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN PHILOSOPHY, RELIGIONS AND CULTURES
ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
PHILOSOPHY, RELIGIONS AND CULTURES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631866000686 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (วิทยาเขตร้อยเอ็ด)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN BUDDHISM AND PHILOSOPHY
พุทธศาสนาและปรัชญา
BUDDHISM AND PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641866000597 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (วิทยาเขตอีสาน)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พุทธศาสตร์
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631864002326 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHISM
พระพุทธศาสนา
BUDDHISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631864002574 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม (วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN PHILOSOPHY, RELIGIONS AND CULTURES (MAHA VAJIRALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY CAMPUS)
ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
PHILOSOPHY, RELIGIONS AND CULTURES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631864002585 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม (วิทยาเขตร้อยเอ็ด)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHILOSOPHY (ROI ET CAMPUS)
ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631864002596 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES FOR DEVELOPMENT (SIRINDHORN WITTAYALAI CAMPUS)
พุทธศาสตร์
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641866002656 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (วิทยาเขตศรีล้านช้าง)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES (SRI LANCHANG CAMPUS)
พุทธศาสน์ศึกษา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651926002621 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาในโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN GLOBAL BUDDHISM (INTERNATIONAL PROGRAM)
พุทธศาสนาในโลก
GLOBAL BUDDHISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651928002634 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาในโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN GLOBAL BUDDHISM (INTERNATIONAL PROGRAM)
พุทธศาสนาในโลก
GLOBAL BUDDHISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25452031101221 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์ วิทยาลัยชุมชน
พุทธศาสตร์
BUDDHISM EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25572031101786 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยชุมชน
อิสลามศึกษา
ISLAMIC STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25622033501261 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา (วิทยาลัยชุมชนสตูล)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN ISLAMIC STUDIES
อิสลามศึกษา
ISLAMIC STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632033502083 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา (วิทยาลัยชุมชนพังงา)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN ISLAMIC EDUCATION
อิสลามศึกษา
ISLAMIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632033505593 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา (วิทยาลัยชุมชนยะลา)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN ISLAMIC STUDIES
อิสลามศึกษา
ISLAMIC STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์